ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 1 ลำดับที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 6608 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เครื่องออกกำลังกายแบบสายพานชนิดใช้กับสัตว์ทดลอง จำนวน 1 เครื่อง 16 ม.ค. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับเด็กแรกเกิดถึงผู้ใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง 16 ม.ค. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตู้เพาะเลี้ยงตัวอ่อนสามารถควบคุมอุณหภูมิและก๊าซแบบเคลื่อนที่ได้ พร้อมกล้องจุลทรรศน์ จำนวน1 ชุด 16 ม.ค. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โต๊ะปฎิบัติการกลางฯ รวม 18 รายการ 16 ม.ค. 2561
ข่าวประกาศร่าง TOR ประกาศร่าง TOR จัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 16 ม.ค. 2561
ข่าวประกาศร่าง TOR ประกาศร่าง TOR เช่าโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 16 ม.ค. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและศูนย์การเรียนรู้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ คณะการสื่อสารมวลชน 16 ม.ค. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จ้างติดตั้งพร้อมปรับปรุงระบบเครือข่ายสายโทรศัพท์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 ม.ค. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 งานเช่าคอมพิวเตอร์ของส่วนงานช่วงที่ 1 15 ม.ค. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างงานก่อสร้างแผงบังสายตาและบังแดด ด้วยวิธีประกาวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 ม.ค. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างติดตั้งมิเตอร์ดิจิตอลเพิ่มเติม ด้วยวิธีประกาวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 ม.ค. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดซากวัสดุชำรุดจากการรื้อถอน โครงการปรับปรุงอาคารสำนักบริการวิชาการ (อาคารเดิม) จำนวน ๖ รายการ สำนักบริการวิชาการ 15 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรมิเตอร์ ขนาด 500 MHz จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะจัดซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบสารสนเทศโรงพยาบาลพร้อมตู้ RACK จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ม.ค. 2561
ข่าวประกาศร่าง TOR จ้างงานก่อสร้างแผงบังสายตาและบังแดด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 ม.ค. 2561
ข่าวประกาศร่าง TOR จ้างก่อสร้างติดตั้งมิเตอร์ดิจิตอลเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 ม.ค. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนเดิมคณะเกษตรศาสตร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) คณะเกษตรศาสตร์ 15 ม.ค. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รายการ เครื่องตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดแดงแข็ง จำนวน 2 เครื่อง 15 ม.ค. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2 โครงการ 15 ม.ค. 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 2561

หน้า

Go to top