Content

Show only items where
TitleTypeAuthorStatusUpdatedsort ascendingLanguageOperations
ร่างประกาศ-เอกสารประกวดราคา-ขอบเขตงาน ซื้อชุดตรวจซ่อมสายใยแก้วนำแสง ข่าวประกาศร่าง TORสมยศ แสงมะโนpublished22 May 2018 - 16:44Thai
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสื่อการเรียนการสอนการเชื่อมแบบ ทีไอจี ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุทธิลักษณ์ จัก...published22 May 2018 - 16:38Thai
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 24 เครื่อง 4 รายการ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุดฤทัย ไชยมงคลpublished22 May 2018 - 16:34Thai
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 3 (SCB3) และอาคารธรณีวิทยา ตั่งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศจัดซื้อจัดจ้างนายณัฐพล เวชโพธิ์published22 May 2018 - 16:20Thai
จัดซื้อวารสารภาษาต่างประเทศ ประกาศราคากลางจุรีรัตน์ สัญญา...published22 May 2018 - 16:05Thai
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารสอบราคา หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานpublished22 May 2018 - 15:22Thai
ประกาศประกวดราคาซื้อถังบรรจุชีวภัณฑ์แช่แข็ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี e-bidding ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุรินทร์ จันทร์สะอาดpublished22 May 2018 - 11:12Thai
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดประมวลผลระบบสอบอิเล็คทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี e-bidding ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุรินทร์ จันทร์สะอาดpublished22 May 2018 - 11:09Thai
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รายการ จ้างทำความสะอาด ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 งาน แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีอนงค์ สุนทรpublished22 May 2018 - 09:57Thai
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมสำหรับทันตแพทย์ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมทั่วไป คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2561 ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาสุมิตร์ ชุ่มใจpublished22 May 2018 - 09:44Thai
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรนานาชาติ) ปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2561 ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาสุมิตร์ ชุ่มใจpublished22 May 2018 - 09:40Thai
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 งานจัดซื้อตู้สำนักงานเคลื่อนที่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีจีรายุทธ์ อิ่นแก้วpublished22 May 2018 - 09:01Thai
มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานpublished21 May 2018 - 16:30Thai
ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 3 (SCB3) และอาคารธรณีวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศจัดซื้อจัดจ้างนายณัฐพล เวชโพธิ์published21 May 2018 - 15:51Thai
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รายการ จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 งาน แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีอนงค์ สุนทรpublished21 May 2018 - 15:40Thai
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รายการ ซื้อเครื่องตรวจวัดความแข็งของเนื้อตับพร้อมหัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีอนงค์ สุนทรpublished21 May 2018 - 15:38Thai
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย บริเวณพื้นที่ศูนย์บริการสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอนงค์ สุนทรpublished21 May 2018 - 14:51Thai
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 286 ชิ้น ประจำปี 2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างอชิรสิทธิ์ ป้องสีดาpublished21 May 2018 - 14:32Thai
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ (ECG Vital Sign Monitor) จำนวน 6 เครื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีสุรินทร์ จันทร์สะอาดpublished21 May 2018 - 14:10Thai
ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงห้องน้ำนักศึกษา ชั้น 1,2อาคารฟิสิกส์ 1คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางนายณัฐพล เวชโพธิ์published21 May 2018 - 11:57Thai
ซักซ้อมความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อมูลด้านพัสดุ-แนวปฏิบัติสมยศ แสงมะโนpublished21 May 2018 - 11:45Thai
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์คาร์บอนอินทรีย์และกำมะถันในของแข็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาวรางคณา กันทะลาpublished21 May 2018 - 11:18Thai
ประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก อุปกรณ์แท็บแล็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเสาวลักษณ์ มาวงศ์published21 May 2018 - 10:40Thai
ประกาศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชุดพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติกเชิงชีวนิเวศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีศราวุธ บุญตันpublished21 May 2018 - 10:19Thai
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะ รายการ เครื่องดมยาสลบชนิด 3 ก๊าซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ส จำนวน 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอนงค์ สุนทรpublished21 May 2018 - 09:22Thai
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 2 รายการ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีสุรินทร์ จันทร์สะอาดpublished18 May 2018 - 16:02Thai
ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) จัดซื้อรายการชุดจำลองภาพสำหรับการฝึกการผ่าตัดภายในช่องท้องผ่านระบบวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ข่าวประกาศร่าง TORภัทรชัย จิตราพิ...published18 May 2018 - 15:35Thai
การปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากคลังของรัฐบาลที่มียอดคงเหลือติดลบ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานpublished18 May 2018 - 15:06Thai
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานpublished18 May 2018 - 15:02Thai
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการรถบัสพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอรวรรณ กัณฑารัตน์published18 May 2018 - 15:01Thai
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานpublished18 May 2018 - 15:00Thai
ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันpublished18 May 2018 - 14:35Thai
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดpublished18 May 2018 - 14:26Thai
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทเนื้อสุกรชำแหละ จำนวน 18 รายการ ประจำปี 2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างคณะแพทยศาสตร์ ม...published18 May 2018 - 11:51Thai
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่องแผนการจัดซื้ัอจัดจ้างวัสดุบริโภค จำนวน 6 รายการ ประจำปี 2561 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ม...published18 May 2018 - 11:00Thai
ขายทอดตลาดวัสดุจากการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้างมานูญ ดอกพร้าวpublished18 May 2018 - 10:44Thai
ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินความปลอดภัยสูง (Safety Ambulance) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเบญจรัตน์ ทาอ้ายpublished18 May 2018 - 10:27Thai
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 งานจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ มช. (CAMT) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีจีรายุทธ์ อิ่นแก้วpublished17 May 2018 - 17:02Thai
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 งานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีจีรายุทธ์ อิ่นแก้วpublished17 May 2018 - 17:00Thai
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ระดับองค์กร โดยวิธีe-bidding ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุดฤทัย ไชยมงคลpublished17 May 2018 - 16:49Thai
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้าสวนปาล์มฯ(LA3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจีรายุทธ์ อิ่นแก้วpublished17 May 2018 - 16:01Thai
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำเสื้อแทร็กสูทและเสื้อคอปก ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอรวรรณ กัณฑารัตน์published17 May 2018 - 14:26Thai
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดซากพัสดุชำรุดและหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 2 รายการ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจpublished17 May 2018 - 13:43Thai
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี รายการเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีสุมิตร์ ชุ่มใจpublished17 May 2018 - 13:40Thai
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภัทรชัย จิตราพิ...published17 May 2018 - 13:28Thai
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 ก๊าซ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี e-bidding ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภัทรชัย จิตราพิ...published17 May 2018 - 13:26Thai
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุทธิลักษณ์ จัก...published17 May 2018 - 11:40Thai
คณะวิทยาศาสตร์ประกาศร่างTOR ครั้งที่ 1ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารภาควิชาชีววิทยา(อาคารชีววิทยา1 อาคารชีววิทยา2 อาคารศูนย์วิจัยและบริการจีโนมพืชเศรษกิจ อาคารต่อเติมอาคารชีววิทยา1อาคารเลี้ยงสัตว์ทดลองหอพรรณไม้อาคารตัวอย่างพืชสด)วันที่ 1 ต.ค.61- 30 ก.ย 62 ข่าวประกาศร่าง TORนายณัฐพล เวชโพธิ์published17 May 2018 - 09:50Thai
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศร่าง TOR ครั้งที่ 1 ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2562 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวประกาศร่าง TORนายณัฐพล เวชโพธิ์published17 May 2018 - 09:46Thai
จ้างเหมาบริการรถบัสพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ประกาศราคากลางอรวรรณ กัณฑารัตน์published17 May 2018 - 08:56Thai

Pages

Go to top