ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
ลงประกาศใหม่ ดูประกาศฯ เดิม

หน้า 1 ลำดับที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 2190 รายการ
หัวข้อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะ รายการ เครื่องเลเซอร์รักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ชนิด YAG จำนวน 1 เครื่อง ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 18 ก.ค. 2561 cmuresultproc-2018-286937250.pdf
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ 18 ก.ค. 2561 cmuresultproc-2018-312402832.pdf
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนระกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะวิทยาศาสตร์ 18 ก.ค. 2561 cmuresultproc-2018-944543783.PDF
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างรักษาความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะวิทยาศาสตร์ 17 ก.ค. 2561 cmuresultproc-2018-1571275392.PDF
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นภาพระบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะแพทยศาสตร์ 17 ก.ค. 2561 cmuresultproc-2018-1947800916.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องออกกำลังกายแบบสายพานชนิดใช้กับสัตว์ทดลอง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะแพทยศาสตร์ 17 ก.ค. 2561 cmuresultproc-2018-1262592202.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเสาไฟฟ้า POST LIGHT แบบคู่ขนาด 70 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17 ก.ค. 2561 cmuresultproc-2018-1081289301.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (25.ปรับปรุงชั้น 9 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์) คณะแพทยศาสตร์ 16 ก.ค. 2561 cmuresultproc-2018-1014300714.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดพิมพ์วารสารลูกช้างสัมพันธ์ ฉบับปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 16 ก.ค. 2561 cmuresultproc-2018-347865978.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำ Booklet แบบการ์ดเข้ามุมด้วยหมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 16 ก.ค. 2561 cmuresultproc-2018-252288343.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างทำหนังสือโปรติโอกลัยแคน ชีวเคมีและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 16 ก.ค. 2561 cmuresultproc-2018-726490368.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจัดจ้างติดตั้งพร้อมปรับปรุบระบบข่ายสายโทรศัพท์ชุมสายคณะรัฐศาสตร์ถึงชุมสายคณะวิทยาศาสตร์ และสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศถึงอาคารวิทยาการคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13 ก.ค. 2561 cmuresultproc-2018-180140483.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำหนังสือปวดคอและปวดศีรษะจากกระดูกสันหลังส่วนคอ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13 ก.ค. 2561 cmuresultproc-2018-296921944.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างติดตั้งพร้อมปรับปรุงระบบเครือข่ายสายโทรศัพท์ชุมสายคณะเภสัชศาสตร์ถึงคณะทันตแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13 ก.ค. 2561 cmuresultproc-2018-1500795220.pdf
ซ่อมเครื่อง UPS ของเครื่อง X-Ray คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Elen รุ่น D1 Series 400KVA คณะแพทยศาสตร์ 12 ก.ค. 2561 cmuresultproc-2018-1253634397.pdf
ซ่อมเครื่อง UPS ของเครื่อง X-Ray คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Eaton ขนาด 275KVA คณะแพทยศาสตร์ 12 ก.ค. 2561 cmuresultproc-2018-973547621.pdf
คณะวิทยาศาสตร์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารภาควิชาชีววิทยา (อาคารชีววิทยา 1 อาคารชีววิทยา 2 อาคารศูนย์วิจัยและบริการจีโนมพืชเศรษฐกิจฯ ตั้งแต่วันที่ 1ต.ค.61-30ก.ย62จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะวิทยาศาสตร์ 12 ก.ค. 2561 cmuresultproc-2018-483905927.PDF
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน 4 รายการประกอบด้วย ระบบสำรองข้อมูลสำหรับเครื่องแม่ข่าย, เครื่องอ่านบาร์โค้ด, เครื่องสำรองไฟฟ้า 1KVA และเครื่องตัดกระดาษระบบไฮดรอลิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักหอสมุด 12 ก.ค. 2561 cmuresultproc-2018-1283076039.pdf
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 11 ก.ค. 2561 cmuresultproc-2018-858425065.pdf
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในงานพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 11 ก.ค. 2561 cmuresultproc-2018-930890640.pdf

หน้า

Go to top