เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อชนิดผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วเรียงจากน้อยไปมากภาษาการดำเนินการ
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (ถุงมือศัลยกรรม ชนิดมีแป้ง) ด้วยวิธี e-bidding ประกาศจัดซื้อจัดจ้างชุลีพร การวัฒนา...ตีพิมพ์18 ก.ค. 2018 - 15:53ไทย
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ถุงบรรจุอาหาร,Gravity extension) ด้วยวิธี e-bidding ประกาศจัดซื้อจัดจ้างชุลีพร การวัฒนา...ตีพิมพ์18 ก.ค. 2018 - 15:52ไทย
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ (ไอ.วี แคทดิเตอร์) ด้วยวิธี e-bidding ประกาศจัดซื้อจัดจ้างชุลีพร การวัฒนา...ตีพิมพ์18 ก.ค. 2018 - 15:51ไทย
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสีประมวลผลด้วยระบบฟูลี่ดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์18 ก.ค. 2018 - 15:43ไทย
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบ ชนิดซับซ้อนมีส่วนแสดงระบบหายใจและค่าก๊าซดมยาสลบ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์18 ก.ค. 2018 - 15:41ไทย
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะ รายการ เครื่องเลเซอร์รักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ชนิด YAG จำนวน 1 เครื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างอนงค์ สุนทรตีพิมพ์18 ก.ค. 2018 - 15:18ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 178 รายการ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์18 ก.ค. 2018 - 15:02ไทย
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผลการจัดซื้อจัดจ้างจุไรลักษณ์ ใบบัวตีพิมพ์18 ก.ค. 2018 - 15:02ไทย
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีชุลีพร การวัฒนา...ตีพิมพ์18 ก.ค. 2018 - 15:01ไทย
งานจ้างดูแลทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางด้านหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสวนปาล์มประจำปีงบประมาณ 2562 ประกาศราคากลางจีรายุทธ์ อิ่นแก้วตีพิมพ์18 ก.ค. 2018 - 14:07ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์18 ก.ค. 2018 - 10:38ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์18 ก.ค. 2018 - 10:37ไทย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 7 รายการ (ถุงมือสำหรับการศัลยกรรม ชนิดไม่มีแป้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวประกาศร่าง TORชุลีพร การวัฒนา...ตีพิมพ์18 ก.ค. 2018 - 10:04ไทย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 32 รายการ (น้ำเกลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวประกาศร่าง TORชุลีพร การวัฒนา...ตีพิมพ์18 ก.ค. 2018 - 09:59ไทย
ซื้อหนังสือเรียน จำนวน 89 เล่ม ประกาศราคากลางศศิวิมล ธรรมราชตีพิมพ์18 ก.ค. 2018 - 09:45ไทย
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนระกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้างนายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์18 ก.ค. 2018 - 09:29ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเสาไฟฟ้า POST LIGHT แบบคู่ขนาด 70 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผลการจัดซื้อจัดจ้างพัทยา คำมุงคุณตีพิมพ์17 ก.ค. 2018 - 17:28ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์17 ก.ค. 2018 - 16:43ไทย
ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักหอสมุด และดูแลสนามบริเวณโดยรองอาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข่าวประกาศร่าง TORขนิษฐา พิชัยพงค์ตีพิมพ์17 ก.ค. 2018 - 16:41ไทย
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างรักษาความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้างนายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์17 ก.ค. 2018 - 16:41ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์17 ก.ค. 2018 - 16:41ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561งานปรับปรุงหลังคาคลุมดาดฟ้าหอพักอ่างแก้ว โดยวิธี e-bidding แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีศศิมา คำราพิชตีพิมพ์17 ก.ค. 2018 - 16:27ไทย
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบไร้สาย จำนวน 200 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์17 ก.ค. 2018 - 16:23ไทย
ประกาศประกวดราคาซื้อตู้ผสมยาเคมีบำบัด จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธี e-bidding ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์17 ก.ค. 2018 - 16:22ไทย
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด จำนวน 63 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์17 ก.ค. 2018 - 16:21ไทย
ประกาศประกวดราคาซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 54 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์17 ก.ค. 2018 - 16:19ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์17 ก.ค. 2018 - 15:58ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์17 ก.ค. 2018 - 15:55ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นภาพระบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้างภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์17 ก.ค. 2018 - 11:17ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องออกกำลังกายแบบสายพานชนิดใช้กับสัตว์ทดลอง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้างภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์17 ก.ค. 2018 - 11:15ไทย
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างคณะแพทยศาสตร์ (27.งานปรับปรุงศูนย์เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้น 6 อาคารบัณฑฺิตศึกษา) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเกษม ทาอ้ายตีพิมพ์17 ก.ค. 2018 - 09:46ไทย
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารชุดปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการของเสียจากการปลูกข้าวโพดด้วยเทคโนโลยี Zero Waste ประจำปีงบประมาณ 2561 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีศราวุธ บุญตันตีพิมพ์17 ก.ค. 2018 - 09:21ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์17 ก.ค. 2018 - 08:55ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดพิมพ์วารสารลูกช้างสัมพันธ์ ฉบับปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้างวรรณวลี นิติการตีพิมพ์16 ก.ค. 2018 - 17:07ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำ Booklet แบบการ์ดเข้ามุมด้วยหมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผลการจัดซื้อจัดจ้างวิสาข์พร ปรีชาว...ตีพิมพ์16 ก.ค. 2018 - 16:18ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างทำหนังสือโปรติโอกลัยแคน ชีวเคมีและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก ผลการจัดซื้อจัดจ้างอรวรรณ กัณฑารัตน์ตีพิมพ์16 ก.ค. 2018 - 16:16ไทย
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จ้างทำความสะอาดพื้นที่ศูนย์ศรีพัฒน์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศจัดซื้อจัดจ้างอนงค์ สุนทรตีพิมพ์16 ก.ค. 2018 - 15:06ไทย
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดผ่าตัดส่องกล้องภายในข้อ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี e-bidding ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์16 ก.ค. 2018 - 14:59ไทย
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ขนาด 4 slices จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์16 ก.ค. 2018 - 14:57ไทย
ซื้อชุดทดลองการจ่ายน้ำ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางสุรัสวดี แก้วปร...ตีพิมพ์16 ก.ค. 2018 - 13:24ไทย
ประกาศสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Firewall และอุปกรณ์กระจายภาระงาน Load Balancer ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุดฤทัย ไชยมงคลตีพิมพ์16 ก.ค. 2018 - 11:38ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์16 ก.ค. 2018 - 11:37ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (25.ปรับปรุงชั้น 9 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์) ผลการจัดซื้อจัดจ้างเกษม ทาอ้ายตีพิมพ์16 ก.ค. 2018 - 10:47ไทย
งานซื้อชุดทดสอบการบิด จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางสุรัสวดี แก้วปร...ตีพิมพ์13 ก.ค. 2018 - 20:33ไทย
ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งานจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเบญจรัตน์ ทาอ้ายตีพิมพ์13 ก.ค. 2018 - 17:10ไทย
จัดซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางสุดฤทัย ไชยมงคลตีพิมพ์13 ก.ค. 2018 - 17:01ไทย
จัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวน 8 รายการ ประกาศราคากลางสุดฤทัย ไชยมงคลตีพิมพ์13 ก.ค. 2018 - 16:59ไทย
ร่างประกาศ+ร่างเอกสารประกวดราคา+ขอบเขตของงาน TOR งานจ้างปรับปรุงห้องทำงานกองบริหารงานบุคคล ชั้น 1 และชั้น 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวประกาศร่าง TORจีรายุทธ์ อิ่นแก้วตีพิมพ์13 ก.ค. 2018 - 16:27ไทย
จ้างปรับปรุงรั้วมหาวิทยาลัยบริเวณด้านทิศตะวันออกของอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 ประกาศราคากลางจิราพร เมืองมูลตีพิมพ์13 ก.ค. 2018 - 16:11ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจัดจ้างติดตั้งพร้อมปรับปรุบระบบข่ายสายโทรศัพท์ชุมสายคณะรัฐศาสตร์ถึงชุมสายคณะวิทยาศาสตร์ และสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศถึงอาคารวิทยาการคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผลการจัดซื้อจัดจ้างจีรายุทธ์ อิ่นแก้วตีพิมพ์13 ก.ค. 2018 - 15:42ไทย

หน้า

Go to top