เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อชนิดผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วเรียงจากน้อยไปมากภาษาการดำเนินการ
จัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานฐานข้อมูลโปรแกรมทางการบัญชี SAP ประกาศราคากลางพิมลพรรณ จันทร์หอมตีพิมพ์22 ก.พ. 2018 - 11:56ไทย
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนการจัดจ้างปรับปรุงหลังคา แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีสุดฤทัย ไชยมงคลตีพิมพ์21 ก.พ. 2018 - 16:36ไทย
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 26 รายการ ประกาศราคากลางจุไรลักษณ์ ใบบัวตีพิมพ์21 ก.พ. 2018 - 16:23ไทย
จัดซื้อเตียงปฏิบัติการกายภาพบำบัด จำนวน 6 เตียง ประกาศราคากลางจุไรลักษณ์ ใบบัวตีพิมพ์21 ก.พ. 2018 - 16:20ไทย
ขอความร่วมมือสั่งซื้อหรือสั่งจ้างทำผลิตภัณฑ์ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์21 ก.พ. 2018 - 16:17ไทย
ซ้อมความเข้าใจในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์21 ก.พ. 2018 - 16:13ไทย
ประกวดราคาจัดซื้อเตียงปฏิบัติการกายภาพบำบัด ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุรินทร์ กันทะโนตีพิมพ์21 ก.พ. 2018 - 16:08ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ กันทะโนตีพิมพ์21 ก.พ. 2018 - 16:07ไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รายการชุดลอกตะกอนดินอ่างเก็บน้ำอ่างแก้ว แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์21 ก.พ. 2018 - 15:57ไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้่ชนะการซื้ออายุใช้งานสิทธิ์ Software Oracle Financial ผลการจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์21 ก.พ. 2018 - 15:55ไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์21 ก.พ. 2018 - 15:54ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์21 ก.พ. 2018 - 14:40ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารทึบรังสี Dotarem ขนาด 10 ml. จำนวน 3,000 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์21 ก.พ. 2018 - 14:18ไทย
จ้างทำสื่อวิดีโอ จำนวน 1 งาน ประกาศราคากลางภัสส์ศา คำกองตีพิมพ์21 ก.พ. 2018 - 14:09ไทย
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(Firewall) จำนวน 1 ชุด ประกาศจัดซื้อจัดจ้างนิภาพร น้อยมณีตีพิมพ์21 ก.พ. 2018 - 09:57ไทย
เดือน มกราคม 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบสขร 1)อรวรรณ กัณฑารัตน์ตีพิมพ์21 ก.พ. 2018 - 09:30ไทย
เดือน ธันวาคม 2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบสขร 1)อรวรรณ กัณฑารัตน์ตีพิมพ์21 ก.พ. 2018 - 09:29ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์20 ก.พ. 2018 - 16:57ไทย
เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนงาน ช่วงที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกาศราคากลางกานดา สังขวารีตีพิมพ์20 ก.พ. 2018 - 16:40ไทย
ซื้อเส้นลู่ตัดคลื่น ยาว ๕๐ เมตร พร้อมขอ เกี่ยวและตัวเร่งสระว่ายน้ำรุจิรวงศ์ ๙ ชุด ประกาศราคากลางกานดา สังขวารีตีพิมพ์20 ก.พ. 2018 - 16:33ไทย
จ้างปรับปรุงระบบแนวท่อระบบบำบัดน้ำเสีย คณะศึกษาศาสตร์ 75 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางศศิมา คำราพิชตีพิมพ์20 ก.พ. 2018 - 16:29ไทย
ซื้อชุดสื่อการเรียนการสอนการเชื่อมแบบ ทีไอจี ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศราคากลางสุรัสวดี แก้วปร...ตีพิมพ์20 ก.พ. 2018 - 16:02ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์20 ก.พ. 2018 - 15:23ไทย
จ้างบริการวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ ประกาศราคากลางจารวี กุณาเงินตีพิมพ์20 ก.พ. 2018 - 14:44ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 6 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์20 ก.พ. 2018 - 11:18ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 8 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์20 ก.พ. 2018 - 11:17ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 7 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์20 ก.พ. 2018 - 11:16ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์20 ก.พ. 2018 - 11:08ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์20 ก.พ. 2018 - 11:06ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์20 ก.พ. 2018 - 11:03ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 6 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์20 ก.พ. 2018 - 11:02ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์20 ก.พ. 2018 - 11:02ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 6 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์20 ก.พ. 2018 - 11:01ไทย
งานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารสถานีไฟฟ้าย่อยฯและพื้นที่ด้านข้างอาคาร Sub Station ให้่ได้มาตรฐาน ประกาศราคากลางจีรายุทธ์ อิ่นแก้วตีพิมพ์20 ก.พ. 2018 - 09:22ไทย
งานจัดซื้อเวทีถอดประกอบได้ ประกาศราคากลางจีรายุทธ์ อิ่นแก้วตีพิมพ์20 ก.พ. 2018 - 09:19ไทย
ซื้อ วัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 7 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์20 ก.พ. 2018 - 09:16ไทย
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหาร ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมนา ปริญญาปริวัฒน์ตีพิมพ์19 ก.พ. 2018 - 18:23ไทย
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานเช่าคอมพิวเตอร์ของส่วนงาน ช่วงที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ข่าวประกาศร่าง TORจีรายุทธ์ อิ่นแก้วตีพิมพ์19 ก.พ. 2018 - 17:04ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 7 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์19 ก.พ. 2018 - 16:15ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 5 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์19 ก.พ. 2018 - 16:14ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 7 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์19 ก.พ. 2018 - 16:13ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 6 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์19 ก.พ. 2018 - 16:12ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 7 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์19 ก.พ. 2018 - 16:12ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 7 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์19 ก.พ. 2018 - 16:11ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์19 ก.พ. 2018 - 16:10ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์19 ก.พ. 2018 - 16:09ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์19 ก.พ. 2018 - 16:08ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์19 ก.พ. 2018 - 16:07ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์19 ก.พ. 2018 - 16:06ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์19 ก.พ. 2018 - 16:05ไทย

หน้า

Go to top