เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อชนิดผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วเรียงจากน้อยไปมากภาษาการดำเนินการ
ตู้ให้ความอบอุ่นพร้อมระบบทำหัตถการสำหรับทารกแรกเกิดในภาวะวิกฤติ จำนวน 2 ตู้ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 13:44ไทย
เครื่องวัดค่าสายตาระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 13:43ไทย
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์(หุ่นจำลอง) จำนวน 7 รายการ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 13:41ไทย
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์(หุ่นฝึก) จำนวน 2 รายการ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 13:35ไทย
จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน ประกาศราคากลางนิภาพร น้อยมณีตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 13:34ไทย
ซื้อน้ำยา Abbott Realtime HIV-1 amplification reagent kit with accessories ประกาศราคากลางจารวี กุณาเงินตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 11:38ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ ประกาศราคากลางศิริเอื้อง คงกล่อมตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 11:11ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางศิริเอื้อง คงกล่อมตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 11:10ไทย
จัดซื้อชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 80 KVA พร้อมติดตั้ง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างณัฐรัตน์ บุญสุขตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 11:10ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางศิริเอื้อง คงกล่อมตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 11:09ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางศิริเอื้อง คงกล่อมตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 11:08ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ ประกาศราคากลางศิริเอื้อง คงกล่อมตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 11:08ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ ประกาศราคากลางศิริเอื้อง คงกล่อมตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 11:07ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางศิริเอื้อง คงกล่อมตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 11:06ไทย
ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 80 KVA พร้อมติดตั้ง ประกาศราคากลางณัฐรัตน์ บุญสุขตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 11:05ไทย
ซ้อมความเข้าใจการใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศเป็นหลักประกันสัญญา หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 11:01ไทย
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 10:58ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางศิริเอื้อง คงกล่อมตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 10:56ไทย
กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 10:52ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางศิริเอื้อง คงกล่อมตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 10:51ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางศิริเอื้อง คงกล่อมตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 10:50ไทย
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 10:48ไทย
ขอส่งข้อมูลรายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของกรมบัญชีกลาง (ZGL_RPT018) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 10:44ไทย
การตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 10:42ไทย
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกาศราคากลางจารวี กุณาเงินตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 10:41ไทย
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินประกันผลงานกรณีที่หน่วยงานปิดหน่วยเบิกจ่ายหรือปิดหน่วยงานเดิม หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 10:39ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 10:19ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 5 รายการ ประกาศราคากลางศิริเอื้อง คงกล่อมตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 09:21ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ ประกาศราคากลางศิริเอื้อง คงกล่อมตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 09:20ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 5 รายการ ประกาศราคากลางศิริเอื้อง คงกล่อมตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 09:19ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางวันเพ็ญ กันทะวงค์ตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 09:15ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ ประกาศราคากลางวันเพ็ญ กันทะวงค์ตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 09:14ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางวันเพ็ญ กันทะวงค์ตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 09:13ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางวันเพ็ญ กันทะวงค์ตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 09:12ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 6 รายการ ประกาศราคากลางวันเพ็ญ กันทะวงค์ตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 09:11ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางวันเพ็ญ กันทะวงค์ตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 09:10ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ ประกาศราคากลางวันเพ็ญ กันทะวงค์ตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 09:07ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์21 ส.ค. 2017 - 19:41ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์21 ส.ค. 2017 - 19:40ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์21 ส.ค. 2017 - 19:39ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์21 ส.ค. 2017 - 19:13ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์21 ส.ค. 2017 - 19:12ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์21 ส.ค. 2017 - 19:11ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์21 ส.ค. 2017 - 19:10ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์21 ส.ค. 2017 - 19:10ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์21 ส.ค. 2017 - 19:09ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์21 ส.ค. 2017 - 19:08ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์21 ส.ค. 2017 - 18:36ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 5 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์21 ส.ค. 2017 - 18:35ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์21 ส.ค. 2017 - 18:34ไทย

หน้า

Go to top