ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มประกาศฯใหม่ ข้อมูลเดิม

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 แสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 - 20 รายการ จากทั้งหมด 13699 รายการ
เลขที่โครงการ EGP ชื่อ หน่วยงานเจ้าของโครงการ วันที่ประกาศ ดาวโหลด
60097138043 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ 20 ก.ย. 2560 cmurefprice-2017-1019061662.pdf
60097137945 งานจ้างรักษาความปลอดภัยพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 6 พื้นที่ประจำปี 2561 จำนวน 2 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย 20 ก.ย. 2560 cmurefprice-2017-1393569592.pdf
60097112330 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ 20 ก.ย. 2560 cmurefprice-2017-534733954.pdf
60097116662 จ้างเดินสายใยแก้วนำแสง สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 18 ก.ย. 2560 cmurefprice-2017-1800969682.pdf
60097116218 เช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 18 ก.ย. 2560 cmurefprice-2017-649724041.pdf
60096128749 งานจ้างออกแบบเขียนแบบอาคาร คสล. 3 ชั้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18 ก.ย. 2560 cmurefprice-2017-1815701237.pdf
60097112756 จัดจ้างรักษาความปลอดภัย (2จุด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 18 ก.ย. 2560 cmurefprice-2017-1316415268.pdf
60079108183 จัดจ้างทำความสะอาดอาคาร (3จุด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 18 ก.ย. 2560 cmurefprice-2017-1995919475.pdf
0 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 5 รายการ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย 15 ก.ย. 2560 cmurefprice-2017-1992932261.pdf
60097088396 งานติดตั้งกันซึมรางน้ำและดาดฟ้า คสล.อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15 ก.ย. 2560 cmurefprice-2017-1192053063.pdf
60097080670 ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องแม่ข่ายสำหรับการดำเนินงานระบบเพื่อกำกับคุณภาพมาตรฐานการจัดทำและการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย 14 ก.ย. 2560 cmurefprice-2017-778083964.pdf
60097075467 งานจ้างเหมาทำความสะอาดหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน 14 ก.ย. 2560 cmurefprice-2017-1303946949.pdf
60097059859 จ้างเหมาบริการล้างภาชนะด้วยเครื่องล้างจานอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ2561 คณะบริหารธุรกิจ 13 ก.ย. 2560 cmurefprice-2017-1285060720.pdf
60097066945 ค่าบริการพิมพ์เอกสารจากเครื่องพิมพ์ดิจิตอล เดือน สิงหาคม 2560 คณะบริหารธุรกิจ 13 ก.ย. 2560 cmurefprice-2017-1672817680.pdf
60097059855 จัดซื้อซอฟต์แวร์ License Software สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 13 ก.ย. 2560 cmurefprice-2017-412040998.pdf
60097050956 ซื้อน้ำยาใช้กับเครื่อง Flowcytometer จำนวน 7 รายการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 11 ก.ย. 2560 cmurefprice-2017-441056131.pdf
60097010793 งานจ้างติดตั้งฉนวนกันความร้อนบนฝ้าเพดาน (ชั้น 4) อาคารเรียนภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07 ก.ย. 2560 cmurefprice-2017-1007730797.pdf
60096006416 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารธุรการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 01 ก.ย. 2560 cmurefprice-2017-1159267534.pdf
60085006308 ซื้อชุดห้องปฏิบัติการทางเคมีและชุดห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการพัสดุพ.ศ.2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม) คณะอุตสาหกรรมเกษตร 28 ส.ค. 2560 cmurefprice-2017-1422941247.pdf
60085119049 ซื้อชุดวิเคราะห์ไฟเบอร์โดยวิธีคัดเลือก คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการพัสดุพ.ศ.2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม) คณะอุตสาหกรรมเกษตร 28 ส.ค. 2560 cmurefprice-2017-38578390.pdf

หน้า

Go to top