องค์ความรู้ทางด้านเงินเดือนและสวัสดิการ

เพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับเงินเดือนและสวัสดิการ

คลิกที่หัวข้อเพื่อดูรายละเอียด และไฟล์แนบ

หน้า 1 ลำดับที่ 1 - 7 จากทั้งหมด 7 รายการ
หัวข้อ ชื่อ-สกุล วันที่
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ 1 เมย. 58 นาย สายัณห์ รังสรรค์ 27 พ.ค. 2558
บำเหน็จดำรงชีพ นาย สายัณห์ รังสรรค์ 25 พ.ค. 2558
ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องUndo นาย สายัณห์ รังสรรค์ 12 พ.ค. 2558
การคำนวณบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า นาย สายัณห์ รังสรรค์ 09 เม.ย. 2558
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 4% นาย สายัณห์ รังสรรค์ 08 เม.ย. 2558
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการหักภาษี ณ ที่จ่ายของข้าราชการบำนาญที่อายุไม่ต่ำกว่า 65 ปี บริบูรณ์ นาย สายัณห์ รังสรรค์ 08 เม.ย. 2558
บัญชีอัตราเงินเดือนอ้างอิงพนักงานประเภท B นาย สายัณห์ รังสรรค์ 18 มี.ค. 2558
Go to top