ทำเนียบบุคลากรกองคลัง

กรุณาเลือกส่วนงานที่ท่านต้องการดูข้อมูลบุคลากร

รูปถ่าย ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
นางสาว วนิดา บุญทา นักการเงินและบัญชี 05394-3127
นาย สันติพงศ์ พรหมประสิทธิ์ นักการเงินและบัญชี ส่วนงาน
นางสาว สุภาภรณ์ สุรินทร์แก้ว นักการเงินและบัญชี
นาง แสงเพชร ศานติอาภา นักการเงินและบัญชี 0-5394-3127
นาง สุภารัตน์ มณีวรรณ์ นักการเงินและบัญชี
นาง อมรลักษณ์ กายสุต นักการเงินและบัญชี 0-5394-3126
นาย รัตนพล สงวนศิริธรรม นักการเงินและบัญชี
นาง อรวรรณ รวยสูงเนิน หัวหน้างานบัญชี
นางสาว เอ็มพิกา อาษากิจ นักการเงินและบัญชี 053-943127
นางสาว พยุดา ปันตา นักการเงินและบัญชี -

หน้า

Go to top