แบบฟอร์มงานธุรการ

ชื่อ ดาวโหลดแบบฟอร์ม โพสท์เมื่อวันที่
แบบฟอร์มคืนแก้ไข form001.docx 14 ธ.ค. 2560
แบบคำขอใช้ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานมหาวิทยาลัย 2 001.pdf 29 ส.ค. 2560
เครื่องมือช่วยคำนวณแบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 001.xlsx 13 ธ.ค. 2559
สมรรถนะหลัก competency.pdf 14 ก.ค. 2559
ระดับความคาดหวังสมรรถนะ scale.pdf 14 ก.ค. 2559
คำนิยามรายการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ meaning.pdf 14 ก.ค. 2559
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2548 001.pdf 26 พ.ค. 2559
แบบฟอร์มส่งหนังสือราชการทางไปรษณีย์ form009.docx 24 พ.ค. 2559
แบบฟอร์มหนังสือประทับตรา form008.docx 24 พ.ค. 2559
แบบฟอร์มหนังสือราชการภายใน form007.docx 24 พ.ค. 2559
แบบฟอร์มหนังสือราชการภายนอก form006.docx 24 พ.ค. 2559
สัญญาค้ำประกันสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 002.pdf 24 พ.ค. 2559
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 001.pdf 24 พ.ค. 2559
ใบสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) form002.pdf 24 พ.ค. 2559
ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย form001.pdf 24 พ.ค. 2559
Go to top