แบบฟอร์มงานเงินเดือน

ชื่อ ดาวโหลดแบบฟอร์ม โพสท์เมื่อวันที่
แบบรายละเอียดประกอบการเบิกเงินค่าจ้างพนักงาน C form34.xls 24 พ.ค. 2559
แบบ กสจ. 004-2 form33.doc 24 พ.ค. 2559
แบบ กสจ. 004-1 form32.doc 24 พ.ค. 2559
แบบ 4111 form31.xls 24 พ.ค. 2559
แบบ 4110 form30.xls 24 พ.ค. 2559
แบบ 4109 form29.xls 24 พ.ค. 2559
หนังสือรับสภาพหนี้ สัญญาผ่อนชำระหนี้ สัญญาค้ำประกัน form00028.doc 24 พ.ค. 2559
หนังสือรับรองเปลี่ยนบ.ช.ธนาคารบำนาญ form00027.pdf 24 พ.ค. 2559
บำเหน็จตกทอดค้ำประกัน1 form00026.pdf 24 พ.ค. 2559
ค่าสงเคราะห์ศพ(พนักงานF) form00025.pdf 24 พ.ค. 2559
ค่ารักษาพยาบาล(พนักงานF) form00024.pdf 24 พ.ค. 2559
ค่าเล่าเรียนบุตร(พนักงานF) form00023.pdf 24 พ.ค. 2559
แบบหนังสือเงินช่วยทำศพ form00022.doc 24 พ.ค. 2559
แบบฟอร์มค่ารักษา7131(บำนาญ) form00021.doc 24 พ.ค. 2559
แบบฟอร์มเล่าเรียน7223(บำนาญ) form00020.doc 24 พ.ค. 2559
แบบขอหนังสือรับรองบำนาญ form00019.doc 24 พ.ค. 2559
แบบขอเปลี่ยนแปลงบัญขีธนาคาร form00018.doc 24 พ.ค. 2559
แบบแสดงเจตนาระบุตัวบำเหน็จตกทอด form00017.pdf 24 พ.ค. 2559
แบบแจ้งความประสงค์ในการส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม กบข. form00016.pdf 24 พ.ค. 2559
แบบ5313 แบบขอรับเงินบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือน ลูกจ้าง form00015.doc 24 พ.ค. 2559

หน้า

Go to top