ประกาศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักหอสมุด และบำรุงรักษาสนามโดยรอบอาคารสำนักหอสมุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

Go to top