งานเงินเดือนและสวัสดิการ

งานเงินเดือนและสวัสดิการ

งานเงินเดือนและสวัสดิการ เป็นหน่วยงานสังกัดกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน บริหารการเงินและทรัพย์สิน

หน้าที่หลักของงานเงินเดือน

งานเงินเดือนและสวัสดิการมีหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน

ในส่วนของเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว เงินเดือนและค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ เงินตอบแทนรายเดือน เงินตอบแทนพิเศษ เงิน พตส. เงิน พชค. เงินค่าทำศพ เงินบำเหน็จ เงินบำนาญ เงินสวัสดิการต่าง ๆ รวมทั้งเบิกจ่ายเงินและนำส่งเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) เบิกจ่ายเงินและนำส่งเงินประกันสังคม เบิกจ่ายและนำฝากเงิน สะสม เงินสมทบ พนักงานมหาวิทยาลัย เบิกจ่ายและนำส่งเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้าง (กสจ.) กระบวนการปฏิบัติงานอยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศนโยบาย และคำสั่งของมหาวิทยาลัย ให้บริการแก่ผู้บริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้รับบำนาญ ผู้รับบำเหน็จ และประชาชนทั่วไป ใช้ระบบวิธีงบประมาณ การเงิน และระบบบัญชีกองทุนเกณฑ์พึงรับ - พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ เป็นหลักในการถือปฏิบัติ มีระบบตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภาย ผู้ตรวจสอบภายนอก และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคเขต 5 ซึ่งสามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้ทุกกรณี

งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเงินเดือน

 • ประชุมหารือ วางแผนการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง เงินตอบแทน ทั้งภายในงาน และร่วมกับส่วนงานต่าง ๆ เพื่อให้ตั้งอยู่บนหลักเกณฑ์ ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบาย ของมหาวิทยาลัย
 • ให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัยแก่บุคลากร และผู้ที่สนใจเรื่องขั้นตอนการเบิกจ่าย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่ใช้ถือปฏิบัติ
 • วิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการเบิกจ่าย หารือข้อกฎหมายไปยังหน่วยงานที่ออกกฎหมายหากมีข้อสงสัยในการปฏิบัติ หรือมีข้อกฎหมายที่ให้ถือปฏิบัติไม่สอดคล้องกัน เมื่อได้รับคำตอบที่ชัดเจนแล้วจึงจะแจ้งให้ทุกส่วนงานทราบและถือปฏิบัติ
 • จัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติงานและแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อขอคำอนุมัติและสั่งการ
 • วิเคราะห์ปัญหาการปฏิบัติงานทั้งที่เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงาน กฎระเบียบข้อบังคับ เพื่อหาทางแก้ไข ให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด

  บุคลากรในสังกัดงานเงินเดือนและสวัสดิการ

  งานเงินเดือนและสวัสดิการ มีบุคลากรรับผิดขอบในการปฏิบัติงานรวม 7 คน จำแนกเป็น

 • ข้าราชการ 3 คน
 • พนักงานมหาวิทยาลัย 3 คน
 • ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ 1 คน

  ความรับผิดชอบของบุคลากร

 • การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 2 คน
 • การเบิกจ่ายค่าจ้าง 1 คน
 • การเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานส่วนงาน 1 คน
 • การเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งและการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินบำเหน็จ บำนาญ 2 คน และ
 • การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ 1 คน)

  1. การเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง

 • เบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ
 • เบิกจ่ายเงินเดือนพนักงาน
 • เบิกจ่ายเงินค่าจ้างพนักงาน
 • เบิกจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ
 • เบิกจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
 • เบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่ง
 • เบิกจ่ายและนำส่งเงิน กบข.
 • เบิกจ่ายและนำส่งเงิน ประกันสังคม
 • เบิกจ่ายและนำฝากเงิน สะสม เงินสมทบ พนักงาน
 • เบิกจ่ายและนำส่งเงิน กสจ.
 • เบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษ
 • เบิกจ่ายเงินตอบแทนรายเดือน
 • เบิกจ่ายเงินช่วยค่าทำศพ
 • เบิกจ่ายเงิน พตส.
 • เบิกจ่ายเงิน พชค.
 • เบิกจ่ายเงินรางวัล ของผู้บริหารและบุคลากร
 • ทำหนังสือรับรองข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำ

  2. การเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ

 • จัดทำและตรวจสอบเอกสารขอรับ เงินบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จตกทอด
 • บันทึกข้อมูลการขอเบิกเงินบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จตกทอด ในระบบ E-Pension ผ่าน โปรแกรม Internet Explore (IE)
 • จัดทำรายงานและเอกสารขอเบิก เงินบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จตกทอด ให้คลังเขต 5 และกรมบัญชีกลาง
 • ตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาที่เกิดจากแบบคำขอไม่ถูกต้อง การคีย์ข้อมูลในระบบ E-Pension ผ่าน โปรแกรม Internet Explore (IE)
 • เบิกจ่ายเงินบำนาญ ในระบบ E-Pension ผ่าน โปรแกรม InternetExplore(IE)
 • เบิกจ่ายเงินบำเหน็จ ในระบบ E-Pension ผ่าน โปรแกรม InternetExplore(IE)
 • เบิกจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพ ในระบบ E-Pension ผ่าน โปรแกรม InternetExplore(IE)
 • เบิกจ่ายเงินค่าทำศพผู้รับบำนาญ ผ่านระบบ GFMIS
 • จัดเก็บหลักฐานหนังสือแสดงเจตนา ระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
 • ทำหนังสือแจ้งการหมดสิทธิรับเงิน บำนาญ
 • ทำหนังสือรับรองการจ่ายเงินบำนาญ เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญครั้งสุดท้าย
 • ทำรายละเอียด สรจ. 2 -8 ให้กรมบัญชีกลาง
 • ทำหนังสือรับรองผู้รับบำนาญ

  2. การเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ

 • เบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ พนักงาน และผู้รับบำานาญ
 • เบิกจ่ายเงินค่าเล่าเรียนของข้าราชการ พนักงาน และผู้รับบำนาญ
 • ตรวจสอบ ควบคุม การหักเงินสวัสดิการต่างๆ
 • ควบคุม ดูแล เงินสวัสดิการต่าง ๆ

  หัวหน้างานเงินเดือนและสวัสดิการ


  นาย สายัณห์ รังสรรค์
  นักการเงินและบัญชี

  ภารกิจ: ดูแลความรับผิดชอบ มอบหมายความรับผิดชอบภายในงานเงินเดือนและสวัสดิการ

  รายชื่อบุคลากรงานเงินเดือนและสวัสดิการ

  ดูรายชื่อบุคลากร

 • Go to top