แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

หน่วยงาน ประจำปี วันที่อนุมัติ
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 งานจัดเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 1โครงการ 2 561 ศุกร์, 8 ธันวาคม, 2017
ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการออกแบบ 2 561 พฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน, 2017
ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า ห้องปฏิบัติการออกแบบ 2 561 พฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน, 2017
ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 งานจัดซื้อกระดานบอร์อิเล็กทรอนิกส์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 85 นิ้ว 2 561 ศุกร์, 17 พฤศจิกายน, 2017
ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 งานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับการออกแบบ 2 561 ศุกร์, 17 พฤศจิกายน, 2017
ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 04101 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์ 2 561 พุธ, 6 ธันวาคม, 2017
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำ ปี 2561 รายการวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 10 รายการ 2 561 ศุกร์, 8 ธันวาคม, 2017
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 รายการ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 23 รายการ 2 561 ศุกร์, 8 ธันวาคม, 2017
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 บอกรับวารสารทางการแพทย์ภาษาอังกฤษ ประจำปี 2561 จำนวน 51 สำนักพิมพ์ พฤหัสบดี, 7 ธันวาคม, 2017
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 รายการ ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและศูนย์การเรียนรู้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 2 561 พฤหัสบดี, 7 ธันวาคม, 2017

หน้า

Go to top