แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

หน่วยงาน ประจำปี วันที่อนุมัติ ไฟล์
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561งานปรับปรุงหลังคาคลุมดาดฟ้าหอพักอ่างแก้ว โดยวิธี e-bidding 2 561 อังคาร, 17 กรกฎาคม, 2018 cmuplan-2018-2084063204.pdf
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างคณะแพทยศาสตร์ (27.งานปรับปรุงศูนย์เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้น 6 อาคารบัณฑฺิตศึกษา) อังคาร, 17 กรกฎาคม, 2018 cmuplan-2018-1684122946.pdf
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารชุดปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการของเสียจากการปลูกข้าวโพดด้วยเทคโนโลยี Zero Waste ประจำปีงบประมาณ 2561 จันทร์, 16 กรกฎาคม, 2018 cmuplan-2018-1386533760.pdf
ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งานจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 2 561 ศุกร์, 13 กรกฎาคม, 2018 cmuplan-2018-1517389328.pdf
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 11 รายการ ศุกร์, 13 กรกฎาคม, 2018 cmuplan-2018-1421524134.pdf
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 26 รายการ ศุกร์, 13 กรกฎาคม, 2018 cmuplan-2018-2023543351.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งานทำทางเดินมีหลังคาคลุม (Cover Way) 2 561 พุธ, 11 กรกฎาคม, 2018 cmuplan-2018-842353662.pdf
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการวัสดุสารหยุ่นหนึดที่ใช้ประกอบการผ่าตัดตาชนิดความหนึดต่ำ จำนวน 2,940 เข็ม 2 561 พฤหัสบดี, 12 กรกฎาคม, 2018 cmuplan-2018-114005343.pdf
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ 2 561 พฤหัสบดี, 12 กรกฎาคม, 2018 cmuplan-2018-490957098.pdf
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ 2 561 พฤหัสบดี, 12 กรกฎาคม, 2018 cmuplan-2018-1818470818.pdf

หน้า

Go to top