แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

หน่วยงาน ประจำปี วันที่อนุมัติ
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนการจัดจ้างปรับปรุงหลังคา 2 561 พุธ, 21 กุมภาพันธ์, 2018
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รายการชุดลอกตะกอนดินอ่างเก็บน้ำอ่างแก้ว พุธ, 21 กุมภาพันธ์, 2018
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 งานจัดซื้อรถตู้จำนวน 4 คัน ศุกร์, 16 กุมภาพันธ์, 2018
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่อง งานจัดซื้อรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 1คัน 2 561 ศุกร์, 16 กุมภาพันธ์, 2018
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 งานซื้ออายุการใช้งานลิขสิทธิ์ Software Oracle Financial (ต่ออายุใช้งานลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์) พุธ, 14 กุมภาพันธ์, 2018
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 งานปรับปรุงและติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบมาตรฐาน พุธ, 14 กุมภาพันธ์, 2018
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 41.เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 mAs จำนวน 1 เครื่อง พุธ, 14 กุมภาพันธ์, 2018
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 รายการ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน14 รายการ 2 561 จันทร์, 12 กุมภาพันธ์, 2018
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซื้อน้ำยาสำหรับตรวจนับและแยกชนิดเม็ดเลือดอัตโนมัติ (CBC) จำนวน 20,000 test ศุกร์, 9 กุมภาพันธ์, 2018
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการ Cobas Ampliperpl/Cobas TagMon HIV-1 Monitor จำนวน 45 กล่อง ศุกร์, 9 กุมภาพันธ์, 2018

หน้า

Go to top