ข้อมูลด้านพัสดุ-รวม

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 1 ลำดับที่ 1 - 19 จากทั้งหมด 19 รายการ
หัวข้อ ไฟล์
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 AA.pdf
ตัวอย่างการทำรายงานเรื่องราคากลาง EXPRICE.rar
ว.322 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ C322.pdf
ว.322 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ C322.pdf
คำสั่งมอบอำนาจพัสดุุ(สำนักงานมหาวิทยาลัย) OROOP.pdf
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้า่งและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 AB.PDF
ตัวอย่างการทำรายงานเรื่อง TOR/SPEC TOR EX.docx
ตัวอย่างรายงานผลคณะกรรมการbiddingประกอบรายงานในระบบe-GP REBID.rar
ตัวอย่างเอกสารต่างๆ FORMEX.rar
กฎกระทรวง 7 ฉบับ 23 สิงหาคม 2560 AC.rar
คำสั่งมอบอำนาจพัสดุ ORDER.rar
ทดสอบ พรบ 29249340_1806258796063171_3324076920693325824_n[1].jpg
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ราชกิจจาพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง.pdf
ทดสอบ M61020196.pdf
ซักซ้อมความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20180521112840046.pdf
แนวทางการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 1111.pdf
แนวทางปฏิบัติการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2222.pdf
รายงานการติดตามแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20180611141540413.pdf
ประชาสัมพันธ์การปรับเมนูเผยแพร่ข้อมูลจัดซืือจัดจ้าง 2018-07-10_11-50-19.png
Go to top