หัวข้อร่างขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารการประกวดราคา

ลง TOR ใหม่ ดูประกาศ TOR เดิม

หน้า 1 ลำดับที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 901 รายการ
หัวข้อประกาศ TOR หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะ ไฟล์แนบ
ประกาศร่าง TOR จัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 16 ม.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-621917306.pdf
ประกาศร่าง TOR เช่าโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 16 ม.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-913040643.pdf
ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์ระบบเผยแพร่สื่อวีดิโอผ่านระบบเครือข่ายแบบเคลื่อนที่ (E-learning) จำนวน 1 ระบบ คณะทันตแพทยศาสตร์ 04 ม.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1628057105.pdf
จ้างก่อสร้างติดตั้งมิเตอร์ดิจิตอลเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 ม.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1777878403.pdf
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 60 เครื่อง คณะวิทยาศาสตร์ 29 ธ.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-1661941710.PDF
จ้างงานก่อสร้างแผงบังสายตาและบังแดด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 ม.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-2036498101.pdf
ประกาศร่างขอบเขตของงานปรับปรุงห้องประชุมขนาด 50 คน และ 120 คน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 28 ธ.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-1024710309.pdf
ร่างขอบเขตของงานปรับปรุงห้องประชุมขนาด 50 คนและขนาด 120 คน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 27 ธ.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-396447316.pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบมิเตอร์ไฟฟ้าแสงสว่างและปรับปรุงใต้ถุนกลุ่มอาคารเรือนประชุมและเรือนพักรับรองอ่างแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 09 ม.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1585970800.pdf
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อ "เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบอินทรีย์ในผลิตภัณฑ์แบบไม่ทำลายตัวอย่าง" คณะเกษตรศาสตร์ 25 ธ.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-1316712002.pdf
ประกาศร่าง TOR เครื่องทดสอบคุณสมบัติผิววัสดุ โดยการกดระดับนาโน ครั้งที่ 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ 22 ธ.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-907721169.pdf
ร่างขอบเขตของประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณน้ำโดยวิธีการไตเตรทแบบคาร์ลฟิชเซอร์คูลอมเมตริก จำนวน 1 ชุด คณะวิทยาศาสตร์ 18 ธ.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-825872782.PDF
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวความดันสูง (HPLC) จำนวน 1 เครื่อง คณะเภสัชศาสตร์ 14 ธ.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-1084060256.pdf
ร่าง TOR ชุดกำหนดพิกัดสำหรับการผ่าตัดสมอง จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 13 ธ.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-1455056179.pdf
ร่าง TOR เตียงผ่าตัดกระดูกเชิงกรานและกระดูกสันหลังแบบถอดพื้นเตียงได้ จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 13 ธ.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-306277778.pdf
ร่าง TOR เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ขนาด 4 slices จำนวน 1 เครื่อง คณะแพทยศาสตร์ 13 ธ.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-1260185585.pdf
ปรับปรุงร่างขอบเขตของงาน ครั้งที่ 1 (Terms of Reference: TOR) เครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรมิเตอร์ ขนาด 500 MHz จำนวน 1 เครื่อง คณะวิทยาศาสตร์ 13 ธ.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-1177367618.PDF
ร่าง TOR จัดซื้อรถตู้โดยสาร 16 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน คณะพยาบาลศาสตร์ 12 ธ.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-1364295325.pdf
คณะแพทยศาสตร์ ประกาศเอกสารประกวดราคาและร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครุภัณฑ์ประกอบห้องพักประจำอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ ขนาด 14 ชั้น จำนวน 364 ห้อง คณะแพทยศาสตร์ 12 ธ.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-1737094842.pdf
ร่าง TOR จัดซื้อเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 12 ธ.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-965733556.pdf

หน้า

Go to top