หัวข้อร่างขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารการประกวดราคา

ลง TOR ใหม่ ดูประกาศ TOR เดิม

หน้า 1 ลำดับที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 977 รายการ
หัวข้อประกาศ TOR หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะ ไฟล์แนบ
ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักหอสมุด และดูแลสนามบริเวณโดยรองอาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักหอสมุด 17 ก.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-638515390.pdf
ร่างประกาศ+ร่างเอกสารประกวดราคา+ขอบเขตของงาน TOR งานจ้างปรับปรุงห้องทำงานกองบริหารงานบุคคล ชั้น 1 และชั้น 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13 ก.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1190804047.pdf
ร่างประกาศ-เอกสารประกวดราคา-ขอบเขตงาน จ้างก่อสร้างห้องเก็บอุปกรณ์กีฬาและห้องน้ำ บริวเณสนามกีฬา ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13 ก.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-547574284.pdf
ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) คณะมนุษยศาสตร์ งานจัดซื้อรถตู้โดยสาร จำนวน 1 คัน คณะมนุษยศาสตร์ 11 ก.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1662941692.pdf
ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) คณะมนุษยศาสตร์ งานจัดซื้อรถยนต์สมาร์ทแค็บ จำนวน 1 คัน คณะมนุษยศาสตร์ 11 ก.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1905303788.pdf
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดพื้นที่ศูนย์ศรีพัฒน์ จำนวน 1 งาน ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 09 ก.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1190096074.pdf
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี 09 ก.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-2067989592.pdf
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ร่างประกาศ งานก่อสร้างถนน ระบบสาธารณูปโภค และปรับปรุงภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 06 ก.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-2036374836.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างประกาศประกวดราคาจ้างานจ้างดูแลทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางบริเวณรอบอ่างแก้ว ด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ e-bidding มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 05 ก.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-337543840.pdf
ร่าง TOR จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Firewall และอุปกรณ์กระจายภาระงาน Load Balancer ครั้งที่ 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 05 ก.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1673299665.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างขอบเขตของงาน จ้างก่อสร้างปรับปรุงชุมสายคณะวิทยาศาสตร์ขนาด 600 เลขหมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย 04 ก.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1075246573.pdf
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดพร้อมครุภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักหอสมุด 02 ก.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-2114280637.pdf
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดคณะรัฐศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 (e-bidding) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 02 ก.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1302709317.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปรับปรุงประกาศร่าง tor งานจ้างทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางบริเวณรอบอ่างแก้ว ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 28 มิ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-232796075.pdf
ร่าง TOR จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Firewall และอุปกรณ์กระจายภาระงาน Load Balancer สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 27 มิ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-835868351.pdf
ร่างประกาศ-เอกสารประกวดราคา-ขอบเขตงาน จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 27 มิ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-2094994228.pdf
ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) จัดซื้อรายการเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ขนาด 4 slices จำนวน 1 เครื่อง คณะแพทยศาสตร์ 27 มิ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-338034190.pdf
ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) จัดซื้อรายการชุดผ่าตัดส่องกล้องภายในข้อ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 27 มิ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1058119551.pdf
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (่ผ้าซับโลหิต) ด้วยวิธีทางการอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding คณะแพทยศาสตร์ 25 มิ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1509586542.pdf
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างประกวดราคาวัสดุบริโภคประเภทเนื้อสุกรชำแหละ จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีทางการอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 25 มิ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-845711168.pdf

หน้า

Go to top