ค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกระดับ แยกตามหลักสูตรและสาขา

เพิ่มประกาศใหม่
เอกสารประกอบเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษา

1.ใบเสร็จ (มชท.50) ที่เซ็น+ประทับตรารับเงิน โดยกองคลัง มช. หรือ ธนาคาร
***หน่วยราชการสามารถใช้ใบเสร็จรับเงินที่ธนาคารเป็นผู้เซ็นและประทับตรารับเงิน เป็นหลักฐานเบิกจ่ายได้ ตามหนังสือจากกรมบัญชีกลาง
คลิกดูหนังสือกรมบัญชีกลาง


2.ระเบียบค่าธรรมเนียมศึกษา (ใช้ชุดเดิมจนเรียนจบ)

นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปี 2557 ใช้ --->
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ติดต่อสอบถามงานการเงินกองคลังได้ที่หมายเลข 053-943130


นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี 2557 ใช้ -->
ระเบียบค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556 และการแบ่งกลุ่มสาขาวิชา


หมายเหตุ :ไม่รวม - ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
- หลักสูตรนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
- หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- หลักสูตรศิลปะบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ / สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์
- หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชัน วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี
- หลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี
- หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
(ให้ติดต่อขอที่งานบริการการศึกษาคณะฯ)

ระเบียบค่าธรรมเนียมการศึกษาเดิม 2536-2551

ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี เดิมระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาโท เดิม

เช่น ปริญญาตรี ปริญญาโท
ระบุคณะ หรือ "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
พิมพ์ พ.ศ. เช่น 2556

เลือก Filter แล้วกดปุ่ม Apply

Go to top