หัวข้อร่างขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารการประกวดราคา

ลง TOR ใหม่ ดูประกาศ TOR เดิม

หน้า 1 ลำดับที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 918 รายการ
หัวข้อประกาศ TOR หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะ ไฟล์แนบ
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจัดซื้อรถยนต์ตู้ จำนวน 1 คัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20 มี.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1591338083.pdf
ขอบเขตของงาน TOR จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 15 มี.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-404354856.pdf
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Core Switch หลักของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12 มี.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-2122480267.pdf
ร่างประกาศและร่างขอบเขตงานและเอกสารประกวดราคาจ้างติดตั้งมิเตอร์ดิจิตอล TOU Meter 3 Phase ไร่แม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12 มี.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1125728043.pdf
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดสื่อการเรียนการสอนการเชื่ีอมแบบ ทีไอจี ฯ จำนวน 1 ชุด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07 มี.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-467286657.pdf
ขอบเขตงานประกวดราคาซื้อสารโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ (PAC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 28 ก.พ. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-29589163.pdf
ขอบเขตงานประกวดราคาซื้อคลอรีนชนิดเม็ด 65% ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 28 ก.พ. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-135585316.pdf
ประกาศร่าง TOR โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12 มี.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1553426268.pdf
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานเช่าคอมพิวเตอร์ของส่วนงาน ช่วงที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19 ก.พ. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1639862641.pdf
ร่างขอบเขตงานจ้างเหมาผลิตของที่ระลึกและสื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานสำหรับการดำเนินกิจกรรมปี 2561 สถาบันฯวิจัยและพัฒนาพลังงาน 16 ก.พ. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-82580315.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่าง TOR งานติดตั้งเสาไฟฟ้าถนนแบบมาตรฐาน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 16 ก.พ. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1854304396.pdf
ร่างขอบเขตงาน งานจ้างเหมาจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ระบบผลิตไฟฟ้า และระบบความร้อนจากรังสีอาทิตย์ พื้นที่ติดตั้งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถาบันฯวิจัยและพัฒนาพลังงาน 12 ก.พ. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-122599829.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่าง TOR งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนงาน ช่วงที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 07 ก.พ. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-425107501.pdf
จัดซื้อหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรานิกส์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 02 ก.พ. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-5189621.pdf
ร่าง TOR เช่าโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 23 ม.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1393224537.pdf
โรงเรียนสาธิตฯ จัดซื้อหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22 ม.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1467282797.pdf
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณน้ำโดยวิธีการไตเตรทแบบคาร์ลฟิชเซอร์คูลอมเมตริก (Coulometric Karl Fischer Titration) จำนวน 1 ชุด คณะวิทยาศาสตร์ 16 ม.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1021984627.PDF
ประกาศร่าง TOR จัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 16 ม.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-621917306.pdf
ประกาศร่าง TOR เช่าโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 16 ม.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-913040643.pdf
ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์ระบบเผยแพร่สื่อวีดิโอผ่านระบบเครือข่ายแบบเคลื่อนที่ (E-learning) จำนวน 1 ระบบ คณะทันตแพทยศาสตร์ 04 ม.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1628057105.pdf

หน้า

Go to top