ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 1 ลำดับที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 3654 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศ หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและศูนย์การเรียนรู้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะการสื่อสารมวลชน 16 ม.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-2115174460.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จ้างติดตั้งพร้อมปรับปรุงระบบเครือข่ายสายโทรศัพท์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 ม.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-338673206.pdf
จ้างงานก่อสร้างแผงบังสายตาและบังแดด ด้วยวิธีประกาวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 ม.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1509999417.pdf
จ้างก่อสร้างติดตั้งมิเตอร์ดิจิตอลเพิ่มเติม ด้วยวิธีประกาวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 ม.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1755685625.pdf
ประกาศสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดซากวัสดุชำรุดจากการรื้อถอน โครงการปรับปรุงอาคารสำนักบริการวิชาการ (อาคารเดิม) จำนวน ๖ รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักบริการวิชาการ 15 ม.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1504210737.pdf
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนเดิมคณะเกษตรศาสตร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะเกษตรศาสตร์ 15 ม.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-246905072.pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเก็บเอกสารแบบทดสอบ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักทะเบียนและประมวลผล 12 ม.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1808869421.pdf
ประกาศจัดซื้อชุดระบบการสอนทางไกล online course ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 12 ม.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-2074320107.pdf
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 วัสดุบริโภคประเภทไข่ไก่สด จำนวน 1 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 11 ม.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-546146035.pdf
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 วัสดุบริโภคประเภทผักสดจำนวน 84 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 11 ม.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1569644829.pdf
ปิดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วัสดุการแพทย์รากเทียม ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะทันตแพทยศาสตร์ 11 ม.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-69833918.pdf
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 60 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biffing) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 10 ม.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1212774076.PDF
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 535 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะมนุษยศาสตร์ 10 ม.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1510685376.pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบมิเตอร์ไฟฟ้าแสงสว่างและปรับปรุงใต้ถุนกลุ่มอาคารเรือนประชุมและเรือนพักรับรองอ่างแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 09 ม.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-81311395.pdf
ยกเลิก ประกาศราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณน้ำโดยวิธีการไตเตรทแบบคาร์ลฟิชเชอร์คูลอม เมตริก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 09 ม.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-977764839.PDF
ประกาศจัดซื้อชุดครุภัณฑ์การจัดเตรียมสาร/วัตถุดิบสำหรับการวิเคราะห์ขั้นสูงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 09 ม.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-315948828.pdf
ประกาศจัดซื้อเครื่องโครมาโตกราฟีของเหลวประสิทธิภาพสูงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 09 ม.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1133546711.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรบริเวณแยกคณะบริหารธุรกิจและด้านหน้าสระว่ายน้ำรุจิรวงศ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 08 ม.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1652829925.pdf
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องทดสอบคุณสมบัติผิววัสดุ โดยการกดระดับนาโน จำนวน 1 เครื่อง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 08 ม.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-989695867.pdf
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดสร้างโรงอาหารคณะรัฐศาสตร์ฯและปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร ๕๐ ปี รัฐศาสตร์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 05 ม.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1902072358.pdf

หน้า

Go to top