ล็อกอิน

ระบบอื่นๆ

แจ้งรับหนังสือกองคลัง Finance KM
บัญชี 3 มิติ
ประกาศข้อบังคับ มช.  
   
   
   
   
   
   
   

ค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกระดับ แยกตามหลักสูตรและสาขา

ระดับ พ.ศ. ชื่อ หน่วยงาน วันที่ลงประกาศ
ประกาศนียบัตร 2561 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมสำหรับทันตแพทย์ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมทั่วไป คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2561 คณะทันตแพทยศาสตร์ 22 พ.ค. 2561
ปริญญาตรี 2561 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรนานาชาติ) ปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 22 พ.ค. 2561
ประกาศนียบัตร 2560 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมสำหรับทันตแพทย์ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะทันตแพทยศาสตร์ 06 ก.ค. 2560

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ ประเภทประกาศ หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 3 (SCB3) และอาคารธรณีวิทยา ตั่งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 22 พ.ค. 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อถังบรรจุชีวภัณฑ์แช่แข็ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 22 พ.ค. 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดประมวลผลระบบสอบอิเล็คทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 22 พ.ค. 2561

หัวข้อร่างขอบเขตงาน (TOR)

หัวข้อประกาศ TOR หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ร่างประกาศ-เอกสารประกวดราคา-ขอบเขตงาน ซื้อชุดตรวจซ่อมสายใยแก้วนำแสง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22 พ.ค. 2561
ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) จัดซื้อรายการชุดจำลองภาพสำหรับการฝึกการผ่าตัดภายในช่องท้องผ่านระบบวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) คณะแพทยศาสตร์ 18 พ.ค. 2561
คณะวิทยาศาสตร์ประกาศร่างTOR ครั้งที่ 1ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารภาควิชาชีววิทยา(อาคารชีววิทยา1 อาคารชีววิทยา2 อาคารศูนย์วิจัยและบริการจีโนมพืชเศรษกิจ อาคารต่อเติมอาคารชีววิทยา1อาคารเลี้ยงสัตว์ทดลองหอพรรณไม้อาคารตัวอย่างพืชสด)วันที่ 1 ต.ค.61- 30 ก.ย 62 คณะวิทยาศาสตร์ 17 พ.ค. 2561

ผู้ชนะการประกวดราคา

หัวข้อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสื่อการเรียนการสอนการเชื่อมแบบ ทีไอจี ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ 22 พ.ค. 2561 16:38
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 24 เครื่อง 4 รายการ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 22 พ.ค. 2561 16:34
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย บริเวณพื้นที่ศูนย์บริการสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 21 พ.ค. 2561 14:51

ภาพกิจกรรมกองคลัง

ต้อนรับคุณชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในโอกาสที่มาบรรยายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อการวิจัยและพัฒนา
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน บริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคุณชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในโอกาสที่มาบรรยายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อการวิจัยและพัฒนา และการให้บริการวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีคณะผู้บริหารด้านการคลังมหาวิทยาลัยของรัฐเข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561
Go to top