หน้าแรก ประวัติความเป็นมา การแบ่งส่วนราชการ บุคลากรกองคลัง หนังสือเวียนกองคลัง E-Office E-Office-MC-OP
งานงบประมาณ
                     งานงบประมาณ กองคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่าย การขออนุมัติเงินประจำงวด การขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ การขออนุมัติแปรรูปรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างควบคุมการเบิกเงินงบประมาณ รายงานผลการใช้เงินเสนอมหาวิทยาลัย ตรวจสอบเสนอความเห็นการขออนุมัติเบิก เงินงบประมาณ ขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปี และขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
                     1. หน่วยควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
                     2. หน่วยเงินประจำงวด
                     1. หน่วยควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นหน่วยงานในสังกัดงานงบประมาณ กองคลังมีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบเสนอความเห็นในการขอใช้เงินงบประมาณขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือตามที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ตรวจสอบ และ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน ค่าสาธารณูปโภคของสำนักงานอธิการบดี ตรวจสอบแล้วขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ตลอดจนควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
                     2. หน่วยเงินประจำงวด สังกัดงานงบประมาณ กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการขอเงินประจำงวดทุกหมวดรายจ่ายตามแผนงาน งาน/โครงการให้ทุกมหาวิทยาลัย ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการ ขออนุมัติแบบรูปรายการก่อสร้าง ตลอดทั้งตรวจสอบ และรายงานการขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารเสนอมหาวิทยาลัย เพื่อให้การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของงานงบประมาณ กองคลัง ที่ผ่านมาสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ประกอบภาระงานขั้นตอนการปฏิบัติและอัตรากำลังที่มีสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่มีความจำเป็นที่จะต้องขอกำหนดหน่วยงานเพิ่มเติม

... ติดต่อเจ้าหน้าที่ (053)-943125
งานงบประมาณ

นายจำลอง สุขจ้อย
นักวิชาการการเงินและบัญชี 7 ระดับ 7
E-mail : j.sukjoy@Chiangmai.ac.th

หัวหน้างานงบประมาณ
     
หน่วยควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ

นายชล อินต๊ะ
นักวิชาการการเงินและบัญชี 7 ระดับ 7
E-mail :chol@Chiangmai.ac.th
     
หน่วยเงินประจำงวด


นางปราณี ขันทนันต์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 6

     
     
ประวัติความเป็นมา | การแบ่งส่วนราชการ | บุคลากรกองคลัง | หนังสืิอเวียนกองคลัง | E-Office | E-Office_MC-OP
Copyright 2007@ Phichaya Tarawatcharuk