หน้าแรก ประวัติความเป็นมา การแบ่งส่วนราชการ บุคลากรกองคลัง หนังสือเวียนกองคลัง E-Office E-Office-MC-OP

 
ประกวดราคาการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ชื่อโครงการ
ชื่อหน่วยงาน
เมษายน 2553
เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุสำนักงาน จำนวน 57 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุบริโภคประเภทไข่สด

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอเครื่องช่วยทดแทนการทำงานของไต ชนิดต่อเนื่อง CRRT จำนวน 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์สแตนเลส จำนวน 18 รายการ (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุบริโภคประเภทผลไม้ จำนวน 23 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

ยกเลิกประกวดราคาจ้างรถไฟฟ้า วิ่งให้บริการในระบบ ขส.มช. ประจำปี 2554-2556 จำนวน 35 คัน

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุบริโภคประเภทข้าวสาร

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 21 รายการ (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ เครื่องเชื่อมสายถุงเลือด จำนวน 4 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด จำนวน 177 รายการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ 3 รายการ เตียง Fowler ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ เตียงผู้ป่วยชนิด 3 ไก

คณะแพทยศาสตร์

มีนาคม 2553
เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ชำรุดภายในคณะ จำนวน 1 รายการ

คณะวิทยาศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอเครื่องไตเทียม จำนวน 2 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอหุ่นจำลอง จำนวน 4 รายการ (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทเนื้อสุกรชำแหละ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างปรับปรุงอาคารฟิสิกส์ 1 จำนวน 1 รายการ

คณะวิทยาศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอตู้ดูดควันพร้อมตู้เก็บสารเคมี จำนวน 1 ชุด

คณะทันตแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอตู้อบแบบเคลื่อนย้าย (Transport incubator) จำนวน 1 ตู้

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอเครื่องเชื่อมสายถุงเลือด จำนวน 1 ตู้

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอตู้ควบคุมอุณหภูมิและปริมาณ CO2 เพื่อเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสำหรับติดตั้งกับกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 1 ตู้

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอตู้เก็บตัวอย่างอุณหภูมิต่ำ (Freezer-86 องศาเซลเซียส) จำนวน 1 ตู้

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ 2 รายการ เครื่องปรับอากาศฯ

คณะวิทยาศาสตร์

รับสมัครบริษัทประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

กองคลัง

ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ประจำหอพักนักศึกษา 11 อาคาร

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

เชิญชวนยื่นข้อเสนอเครื่องเขย่าและชั่งน้ำหนักถุงเลือด จำนวน 3 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างทาสี(ภายนอก) อาคารวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ

คณะวิทยาศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุบริโภคประเภทน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์

คณะแพทยศาสตร์

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 78 รายการ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เชิญชวนยื่นข้อเสนอการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร

คณะเภสัชศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอเครื่องตรวจต่อมไทรอยดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอชุดเครื่องมือผ่าตัดหลอดเลือด จำนวน 1 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอเครื่องผลิตแสงและเครื่องความร้อนอินฟาเรดสำหรับห้ามเลือด 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอเครื่องฉายความอบอุ่นให้แก่ทารก จำนวน 2 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอ ครุภัณฑ์โครงการ e-TV เครื่อง Switcher ชุดไวร์เลสไมโครโฟน, เครื่องเล่นวิดีทัศน์

คณะการสื่อสารมวลชน

เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างรถสี่ล้อรับจ้าง วิ่งให้บริการในระบบ ขส.มช. ประจำปี 2553 จำนวน 12 คัน

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอภาชนะรองรับสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย จำนวน 15,000 ชิ้น

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอขวดบรรจุสารคัดหลั่ง 600 ซีซี (Redovac) พร้อมสาย จำนวน 4,000 ขวด

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ ผ้าตัดฟอร์มพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานช่วยพยาบาลฯ

คณะแพทยศาสตร์

กุมภาพันธ์ 2553
เชิญชวนยื่นข้อเสนอจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารชีววิทยา จำนวน 1 รายการ

คณะวิทยาศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จำนวน 110 เครื่อง

คณะวิทยาศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ 2 รายการ ไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลฯ

สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างปรับปรุงห้องนันทนาการและห้องสโมสรนักศึกษา

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 27 รายการ ถุงพลาสติกขนาดต่าง ๆ

คณะแพทยศาสตร์

ขอเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และโต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ 5 รายการ

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

เชิญชวนยื่นข้อเสนอ จัดจ้างผลิตรายการโทรทัศน์โครงการ e-TV

คณะการสื่อสารมวลชน

เชิญชวนยื่นข้อเสนอ ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ด้านการบริหารจัดการ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอ ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ด้านสารสนเทศโรงพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอ เครื่องล้างไตแบบต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอ หัวกล้องรับภาพชนิด High definition จำนวน 1 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอ งานจ้างย้ายและติดตั้งระบบส่งสัญญาณกระจายเสียงวิทยุ

คณะการสื่อสารมวลชน

เชิญชวนยื่นข้อเสนอ วัสดุสำนักงาน กระดาษต่อเนื่อง/กระดาษโรเนียว/กระดาษถ่ายเอกสารขนาดต่าง ๆ จำนวน 8 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 9 รายการ รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ จอกพลาสติก ซองพลาสติก ฟิล์มห่ออาหาร ช้อนส้อมสเตนเลส

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ กระดาษชำระ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ กระบอกฉีดยาดีสโพส

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ สายซักชั่น

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ผ้าก๊อส

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอ วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 11 รายการ รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 45 รายการ (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ ไม้อัดสัก ไม้อัดยาง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ สาย Extension tube

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 41 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ออร์โทปิดิกส์ จำนวน 74 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค ตั้งโต๊ะ จำนวน 2 รายการ

คณะการสื่อสารมวลชน

ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ออร์โทปิดิกส์ (รายการดังรายละเอียดแนบท้าย จำนวน 9 แผ่น)

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอ งานจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษาสวนดอก(หอพักนักศึกษา กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

ขอเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และโต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ 5 รายการ

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และโต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ 5 รายการ

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

เชิญชวนยื่นข้อเสนอ ราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติและปรับปรุงระบบเครือข่าย ICT เพื่อรองรับการขยายให้บริการ

สำนักหอสมุด

ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 11 ประเภท

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอ เครื่อง PL Spectrometer จำนวน 1 เครื่อง

คณะวิทยาศาสตร์

มกราคม 2553
เชิญชวนยื่นข้อเสนอ ครุภัณฑ์ ตู้อบแห้ง จำนวน 1 ตู้

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอ เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้งห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 ชุด

คณะทันตแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอ กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา จำนวน 10 กล้อง

คณะทันตแพทยศาสตร์

ยกเลิกประกวดราคาซื้อที่นอน-ผ้าห่ม

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 87 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอ ตู้อบแบบเคลื่อนย้าน Transport incubator จำนวน 1 ตู้

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอ เครื่องล้างหม้อนอนด้วยไอน้ำ จำนวน 3 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอ เครื่องวัดและเฝ้าติดตามภาวะความรู้สึกตัวของผู้ป่วยขณะดมยาสลบ จำนวน 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนออุปกรณ์ประกอบท่อจ่ายก๊าซดมยาสลบ จำนวน 1 ชุด

คณะทันตแพทยศาสตร์

เชิญชวนเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติและปรับปรุงระบบเครือข่าย ICT เพื่อรองรับการขยายการให้บริการ

สำนักหอสมุด

เชิญชวนยื่นข้อเสนอตู้เก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วยแบบมีล้อเลื่อน จำนวน 5 ชุด

คณะทันตแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างปรับปรุงพื้นที่ด้านข้างภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอ กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมขนาดเล็กชนิดปรับทิศทางและพกพา พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอ ตู้เก็บตัวอย่างอุณหภูมิต่ำ Freezer-86 องศาเซลเซียล จำนวน 1 ตู้

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอ ชุดอุปกรณ์บันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาพร้อมระบบคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอ ตู้ควบคุมอุณหภูมิและปริมาณ CO2 เพื่อเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสำหรับติดตั้งกับกล้องจุลทรรศน์ 1 ตู้

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ฐานใส่ฟันเทียม (Dentoform) จำนวน 30 ชุด

คณะทันตแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุบริโภคประเภทผลไม้

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุบริโภคประเภทไข่สด

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ เครื่องบรรจุน้ำยากึ่งอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ 4 รายการ ไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายไร้สาย

คณะวิทยาศาสตร์

ธันวาคม 2552
เชิญชวนยื่นข้อเสนอจ้างผลิตรายการโทรทัศน์โครงการ e-TV

คณะการสื่อสารมวลชน

เชิญชวนยื่นข้อเสนอ จ้างปรับปรุงห้องพักอาจารย์สาขารังสีวิทยาช่องปาก ชั้น 1 อาคาร 4, ปรับปรุงห้องเวชระเบียบฯ

คณะทันตแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษาและทดสอบความสามารถทางภาษา

คณะมนุษยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอ ครุภัณฑ์ผลิตสื่อการเรียนการสอนและทดสอบความสามารถทางภาษา

คณะมนุษยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอ หัวกล้องรับภาพชนิด High definition จำนวน 1 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอ เตียงนอนผู้ป่วย ชนิดปรับระดับด้วยไฟฟ้า จำนวน 20 เตียง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอ ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ด้านการบริหารจัดการ จำนวน 1 ระบบ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอ เครื่องล้างไตแบบต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอ เครื่องตรวจต่อมไทรอยด์ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอ เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ ความดันโลหิตชนิดภายนอกและเปอร์เซ็นออกซิเจนฯ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอ เครื่องวัดสัญญาณชีพ ชนิดเคลื่อนที่ได้ จำนวน 2 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอ ครุภัณฑ์ตู้อบแห้ง จำนวน 1 ตู้

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอ เครื่องวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในกระแสเลือด จำนวน 9 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอ เครื่องกระดูกหัวใจด้วยไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอ ชุดเครื่องมือผ่าตัดหลอดเลือก จำนวน 1 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอ เครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกมือพร้อมชุดโลหะดามยึดกระดูก จำนวน 1 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอ ชุดเครื่องมือผ่าตัดทรวงอก จำนวน 1 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอ ชุดสว่านลมเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ จำนวน 1 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอ ชุดเครื่องมือผ่าตัดหลอดเลือดในการปลูกถ่ายอวัยวะ จำนวน 1 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอ ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ด้านสารสนเทศโรงพยาบาล จำนวน 1 ระบบ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างปรับปรุงบ้านพักรับรอง เลขที่ 28/1

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุวิทยาศาสตร์ (เคมีภัณฑ์-เครื่องแก้ว)

คณะเภสัชศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์โครงการ e-TV จำนวน 6 รายการ

คณะการสื่อสารมวลชน

เชิญชวนยื่นข้อเสนอเครื่องปรับอุณหภูมิร่ายกายด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอเครื่องวัดออสโมลาริตี้ในสารละลาย จำนวน 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอชุดเครื่องห้ามเลือดชนิดใช้กับลมหรือแก๊สไนโตรเจนพร้อมเครื่องกรองอากาศให้ปราศจากเชื้อ จำนวน 2 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาชีพ จำนวน 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอเครื่องดูดน้ำย่อยกระเพาะอาหารแบบแขวนราว จำนวน 9 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ที่นอนฟองน้ำอัดล้วน หุ้ม PVC จำนวน 165 ผืน

คณะเภสัชศาสตร์

ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทเนื้อสุกรชำแหละ จำนวน 16 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษาหญิงอาคาร 2 ชั้น 1 เป็นสำนักงานหอพักนักศึกษา

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข็มดีสโพสเซเบิ้ล ขนาดต่าง ๆ จำนวน 6 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 2553 จำนวน 2 รายการ

สำนักทะเบียนและประมวลผล

เชิญชวนยื่นข้อเสนอชุดวอร์ม เสื้อทีม และชุดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 "แม่โดมเกมส์"

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

ประกวดราคาซื้อที่นอน-ผ้าห่ม

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ แผ่นอิเลคโทรด จำนวน 82,400 แผ่น

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ เครื่อง PL Spectrometer จำนวน 1 เครื่อง

คณะวิทยาศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ เครื่องเจาะแบบเรเดียล จำนวน 1 เครื่อง

คณะวิทยาศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ระบบป้องกันและตรวจสอบหนังสือ พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง 1 ระบบ

คณะวิทยาศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ โคมไฟผ่าตัด จำนวน 1 ชุด

คณะทันตแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ เตียงผ่าตัด มีรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 ชุด

คณะทันตแพทยศาสตร์

พฤศจิกายน 2552
เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ไม้พันสำลี, สำลีม้วน,สำลีก้อนเล็ก,สำลีก้อนใหญ่

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ออโตเคลปเทป

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ สายดูดสำหรับรองรับภาชนะสารคัดหลั่ง ภาชนะรองรับสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ Urine bag 2000 cc เทล่าง INJECTION PLUG

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ เครื่องวัดความมีชีวิตของฟัน จำนวน 13 เครื่อง

คณะทันตแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ ตู้ดูดควัน พร้อมตู้เก็บสารเคมี จำนวน 1 ชุด

คณะทันตแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ ตู้แช่แข็ง -80ํ C จำนวน 1 ตู้

คณะทันตแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ ฐานใส่ฟันเทียม Dentoform จำนวน 30 ชุด

คณะทันตแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ เครื่องล้างเครื่องมือทันตกรรม จำนวน 1 เครื่อง

คณะทันตแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค 10 ชุด ตั้งโต๊ะ 8 ชุด

คณะการสื่อสารมวลชน

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์บาร์โค๊ด จำนวน 50 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอเครื่องสแกนเนอร์ Scanner ความเร็วสูง ความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 แผ่นต่อนาที จำนวน 50 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ 3 รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดพกพา Note Book

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองฯ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ 3 รายการ สติ๊กเกอร์บาร์โค้ต

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทฯ จำนวน 1 เครื่อง

คณะวิทยาศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ 3 รายการ เครื่องเป่าลมเย็น

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอกล้องส่องตรวจปลอดและหลอดลมขนาดเล็กชนิดปรับทิศทางและพกพาพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา พร้อมชุด 10 คนดู จำนวน 1 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ 2 รายการ กล้องจุลทรรศน์

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ ระบบไมค์ชุดประชุม จำนวน 1 ชุด

คณะวิทยาศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ ชุดเครื่องมือคว้านโพรงกระดูกเพื่อใส่แกนดามในโพรงกระดูก

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ ตู้ปลอดเชื้อ Blological Safety Cabinet

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิ 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ ชุดสว่านลมเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวได้พร้อมอุปกรณ์

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ จำนวน 1 ตู้

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ กล้องจุลทรรศน์สำหรับงาน Electro-physiology 1 กล้อง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ เครื่องโครมาโทกราฟแบบของเหลวสมรรถนะสูง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ ชุดเครื่องมือดึงถ่างขยายบาดแผลผ่าตัดช่องท้องฯ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ เตียงผ่าตัดสำหรับโรคกระดูกสันหลัง 1 เตียง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ ตู้อบแห้ง จำนวน 1 ตู้

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์เครื่องเป่าลมเย็น

คณะแพทยศาสตร์

ขอเปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

ขอเปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า (ขนาดไม่ต่ำกว่า 315 KVA) พร้อมติดตั้ง

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซิ่ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 กล้อง

คณะวิทยาศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ 3 รายการ ตลับคาสเซ็ทพร้อมแผ่น

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ขนาด 82 ลิตร

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอเครื่องปั่นล้างเซลล์เม็ดเลือดอัตโนมัติสำหรับการตรวจความเข้ากันได้ของเลือด

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมชนิด 96 หลุม จำนวน 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอตู้บ่มเพาะเชื้อด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 1 ตู้

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

ประกวดราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า (ขนาดไม่ต่ำกว่า 315 KVA) พร้อมติดตั้ง

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์เครื่องวัดอัตราการไหลของโลหิต จำนวน 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างทาสีหอพักแพทย์ 1 หอพักแพทย์ 2 และหอพักแพทย์ 3

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอคัดเลือกงานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์คุ้มเจ้าบุรีรัตน์(มหาอินทร์)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ เอกสารแนบท้ายประกาศ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุสำนักงาน จำนวน 137 รายการ เอกสารแนบท้ายประกาศ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ ซองและแฟ้มเก็บประวัติผู้ป่วย

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ เอกสารแนบท้ายประกาศ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 23 รายการ เอกสารแนบท้ายประกาศ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ เอกสารแนบท้ายประกาศ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 19 รายการ เอกสารแนบท้ายประกาศ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 16 รายการ เอกสารแนบท้ายประกาศ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ สติ๊กเกอร์ขนาดต่าง ๆ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10 รายการ เอกสารแนบท้าวประกาศ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ เอกสารแนบท้ายประกาศ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 รายการ Blood Lancetฯ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุสำนักงาน 52 รายการ หมึกคอมพิวเตอร์และผงหมึกขนาดต่างๆ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 รายการ Formaldehydeฯ

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ จำนวน 63 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ ไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง

คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีคัดเลือก

คณะวิจิตรศิลป์

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

คณะเภสัชศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 18 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุประปา จำนวน 13 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 31 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุประปา จำนวน 5 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 57 รายการ ไหมเย็บแผลขนาดต่างๆ

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ Triple Blood ฯลฯ

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 30 รายการ น้ำเกลือขนาดต่าง ๆ

คณะแพทยศาสตร์

ตุลาคม 2552
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและหมดความจำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 199 รายการ

คณะเทคนิคการแพทย์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ 4 รายการ เครื่องปั่นเหวี่ยงตกกะกอน เครื่องวัดและบันทึกผล ตู้ดูดความชื้น เครื่องอ่าน

คณะวิทยาศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ 6 รายการ ตู้ปลอดเชื้อ เครื่องวัดปัจจัย เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ

คณะวิทยาศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอถุงมือใช้แล้วทิ้ง จำนวน 9,000 กล่อง

คณะทันตแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 10 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 7 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนออุปกรณ์ในการให้สานน้ำทางเส้นเลือดฯ 6,000 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 รายการ Steam, Attest, Green ฯ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอขวดสุญญากาศสำหรับดูดสารคัดหลั่งจากแผลผ่าตัดฯ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ แผ่นปิดแผลชนิดยืดหยุ่นเล็กน้อย

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

คณะมนุษยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอประกวดราคาวัสดุการแพทย์-จัดฟัน จำนวน 252 รายการ

คณะทันตแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 10 ชุด

คณะวิจิตรศิลป์

เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างทำความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอราคาครุภัณฑ์ ชุดอุปกรณ์สำหรับสตูดิโอถ่ายภาพ (ชุดใหญ่, เล็ก)

คณะวิจิตรศิลป์

ประกวดราคาจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยบริเวณหอพักและรอบอาคารหอพัก 40 ปี

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 864 รายการ

คณะทันตแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอการคัดเลือกผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอซื้อวัสดุบริโภค (บรรจุซอง)

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

สำนักบริการวิชาการ

กันยายน 2552
เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทข้าวสาร

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอราคาเครื่องให้สารละลายพร้อมอุ่นสารละลายในตัวฯพร้อมอุปกรณ์

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอราคาเครื่องอุ่นเลือดและสารละลายก่อนเข้าร่างกายผู้ป่วย 5 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอราคาเครื่องปรับและควบคุมอุณหภูมิร่างกาย 3 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอราคาเตียงขนย้ายผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยระบบไฮโดรลิค

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอราคาชุดเครื่องมือดึงถ่างขยายบาดแผลผ่าตัดช่องท้อง 1 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอราคาเครื่องมือผ่าตัดกระดูกขนาดใหญ่ชนิดใช้แรงดันลม

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอราคาชุดประชุมทางไกลผ่านดาวเทียมพร้อมจอ LCD 1 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ 4 รายการ เตาให้ความร้อน เครื่องวัดความเป็นกรด เครื่องชั่ง

คณะวิทยากรรมศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างทำความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอราคาเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำฯ จำนวน 6 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอราคาเครื่องมือยืดกระดูกภายนอกรูปตัวซี จำนวน 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอราคาเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำฯ จำนวน 8 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอราคาเครื่องกระตุกหัวใจชนิด 2 เฟส และติดตามการทำงานของหัวใจฯ 1 ชุดพร้อมอุปกรณ์

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้าง"ขยายเวลาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย"

คณะมนุษยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและจ้างเหมาทำความสะอาด

คณะเทคนิคการแพทย์

เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2553

คณะสัตวแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

คณะมนุษยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำ

คณะมนุษยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างรถสี่ล้อรับจ้าง วิ่งให้บริการในระบบ ขส. มช. ประจำปี 2553 จำนวน 12 คัน

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างทำความสะอาดหอพักนักศึกษา 14 อาคาร และห้องอาหารในหอพัก 12 อาคาร

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ฯ

สำนักหอสมุด

เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอจ้างจัดทำบูธงานอุตสาหกรรมเกษตรแฟร์ 2009

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 2 รายการ

คณะวิทยาศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทผลไม้

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างทำความสะอาดอาคารเรียนรวมหลังที่ 5

สำนักทะเบียนและประมวล

เชิญชวนยื่นข้อเสนอราคาอุปกรณ์ทดสอบสายใยแก้วนำแสง

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เชิญชวนยื่นข้อเสนอจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทไข่สด

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือกงานจ้างปรับปรุงอาคารเทอร์โมแมคคานิคส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอตู้เพาะเชื้อสภาพไร้อ๊อกซิเจนพร้อมกล้องสเตอริโอ 1 เครื่อง

คณะทันตแพทยศาสตร์

สิงหาคม 2552
เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร

คณะพยาบาลศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

คณะพยาบาลศาสตร์

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์แปลงทดลองเกษตรเป็นสนามกีฬากลางแจ้ง ครั้งที่ 2

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

เชิญชวนยื่นข้อเสนอราคาระบบรักษาความปลอดภัย DATA CENTER

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเคมีอุตสาหกรรม จำนวน 1 รายการ

คณะวิทยาศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอการคัดเลือกจ้างเหมาทำความสะอาดบัณฑิตศึกษา โดยวิธีคัดเลือก

บัณฑิตวิทยาลัย

แจ้งผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์แปลงทดลองเกษตรเป็นสนามกีฬากลางแจ้ง

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

เชิญชวนยื่นข้อเสนอการคัดเลือกจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาจ้างปรับพื้นที่สนามกีฬากลางแจ้งบริเวณแปลงทดลองเกษตร

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เตียงนอนเหล็กและตู้เสื้อผ้าเหล็ก

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างทำความสะอาดอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ชำรุดภายในคณะ จำนวน 1 รายการ

คณะวิทยาศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ รถยนต์ตู้โดยสารไม่ต่ำกว่า 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ รถยนต์กระบะ ขนาด 2 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอชุดดูดของเหลวใช้กับระบบ Pipe Line ชนิดติดบนรถเข็นพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบนถนน

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ เครื่องวัดสัญญาชีพ จำนวน 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค ประเภทเนื้อสุกรชำแหละ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจ็คเตอร์

คณะมนุษยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร อารเรียนฯ อาคาร 30 ปี อาคาร 40 ปี

คณะวิทยาศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร อาคารธรณีวิทยา อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ

คณะวิทยาศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุเครื่องบันทึกภาพผ่าตัดผ่านกล้องส่อง จำนวน 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุเครื่องผ่าตัดส่องกล้องข้อสะโพก จำนวน 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด

วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี

เชิญชวนยื่นข้อเสนองานเหมาบริการเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์

วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี

ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค 3 ประเภท เนื้อสัตว์ ผักสด ทั่วไป

คณะแพทยศาสตร์

กรกฎาคม 2552
เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนองจ้างทำความสะอาดอาคารคณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ

เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างปรับปรุง 2 รายการ

คณะวิทยาศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอชุดเจาะและกรอกกระดูกความเร็วสูง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ตู้เพาะเช้อสภาพไร้อ๊อกซิเจนพร้อมกล้องสเตอริโอ 1 เครื่อง

คณะทันตแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอเครื่องมือเปิดกะโหลกศีรษะ จำนวน 1 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อระบบรักษาความปลอดภัย DATA CENTER

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์เครื่องดมยาสลบ จำนวน 1 เครื่อง

คณะทันตแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเคมีอุตสาหกรรม 1 รายการ

คณะวิทยาศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 รายการ

คณะวิทยาศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอเครื่อง พี เอช มิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ pH meter จำนวน 1 ชุด

คณะวิทยาศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอเครื่องวัดความหนืด พร้อมอุปกรณ์ Rheometer จำนวน 1 ชุด

คณะวิทยาศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ 2 รายการ เครื่องฟอกอากาศ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอกล้องส่องตรวจลำใส้ใหญ่ ชนิดวีดิทัศน์ 1 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอชุดโคมไฟชนิดสวมศรีษะพร้อมกล้องบันทึกข้อมูลวิดิโอที่ใช้ในการผ่าตัด 1 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอเครื่องตรวจวิเคราะห์การนอนกรนและการหยุดหายใจขณะหลับ 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อถุงพลาสติกขนาดต่าง ๆ จำนวน 23 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์แปลงทดลองเกษตรเป็นสนามกีฬากลางแจ้ง

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 48 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอหมึก HP Tonner Laser Jit ขนาดต่าง ๆ 20 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างปรับปรุงห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอเครื่องแก้วและอุปกรณ์ จำนวน 31 รายการ

คณะวิทยาศาสตร์

เปลี่ยนแปลงประกวดราคาซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 134 รายการ

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุประเภทเนื้อสุกรชำแหละ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอเครื่องวัดกรดนิวคลิอิด ชนิดละเอียด 1 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

มิถุนายน 2552
เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อซื้อวัสดุสำนักงาน 15 รายการ หมึก HP Tonner Laser Jet

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 9 รายการ วัสดุงานบ้าน 2 รายการ

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อซื้อเครื่องระเหย Rotavap จำนวน 1 ชุด

คณะวิทยาศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อซื้อเครื่องเหวี่ยง Centrifuge จำนวน 1 ชุด

คณะวิทยาศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ สติ๊กเกอร์

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 134 รายการ

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อซื้อเก้าอี้พักคอย ขนาด 4 ที่นั่ง จำนวน 74 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อชุดเครื่องมือสำหรับถอดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม 1 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือกจ้างทำหลังคาโพลีคาร์บอเนตและทางเดิน Cover Way

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือกจ้างทำหลังคาแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีคลุมดาดฟ้า

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือกจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือกจ้างปรับปรุงสายเมนไฟฟ้า

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

เชิญชวนยื่นข้อเสนอจ้างให้บริการรับ-ส่งนักศึกษาใหม่เดินทางกลับจากวัดพระธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2552 จำนวน 542 เที่ยว

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างออกแบบงานก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ ขนาด 9 ชั้น

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างปรับปรุงห้องตรวจศพเดิมเป็นห้องอ่านสไลด์ฯ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างซ่อมแซมหลังคาดาดฟ้า อาคาร 3 จำนวน 1 รายการ

คณะเภสัชศาสตร์

พฤษภาคม 2552
เชิญชวนยื่นข้อเสนอเครื่องวัดสัญญาณไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง

คณะทันตแพทยศาสตร์

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานจอดรถหลังหอพักนักศึกษาหญิงอาคาร 2

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

รับสมัครผู้เสนอโครงการ/แผนการบริหาร จัดการพื้นที่โรงอาหารคณะมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เชิญชวนยื่นข้อเสนอชุดเจาะและกรอกกระดูกความเร็วสูง 1 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอเครื่องมือเปิดกระโหลกศีรษะ 1 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ 3 รายการ เครื่องวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊ส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 135 ลิตร

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 15 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนออุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินขนาด ตู้สาขาโทรศัพท์

คณะการสื่อสารวลชน

ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจทางรังสีระบบหลอดเลือก จำนวน 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอชุดถ่างขยายช่องทรวงอกสำหรับผ่าตัดลิ้นหัวใจ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลัง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอชุดถ่างขยายสำหรับการผ่าตัดช่องโพรงลึก

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอตู้จัดเก็บเครื่องบันทึกข้อมูลชนิด SAN Server 1 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอสว่านลมเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ 1 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอเครื่องตรวจการได้ยิน จำนวน 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอเตียงผู้ป่วยปรับด้วยไฟฟ้า จำนวน 4 เตียง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอเครื่องฉีดสารตัวกล่างทำให้เกิดภาพด้วยวิธี MRI จำนวน 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อปรับปรุงระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างปรับปรุงพื้นที่ด้านหลังคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 14 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างปรับปรุงโรงจอดรถคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุบริโภคประเภทไข่สด

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุบริโภคประเภทผลไม้

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนและปฏิบัติการพืชไร่ (HPB3) และครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนและปฏิบัติการ (HPB4) จำนวน 38 รายการ

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ รายละเอียดแนบ

คณะแพทยศาสตร์

เมษายน 2552
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสายเมนโทรศัพท์และสายกระจาย

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงติดตั้ง SF 6 LOAD BREAK SWITCH จำนวน 4 จุด

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

เปลี่ยนแปลงประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานจอดรถข้างหอพักอ่างแก้ว

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

ประกวดราคาซื้อปั๊มสูบน้ำโสโครก บ่อสูบ 4 พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานจอดรถข้างหอพักอ่างแก้ว

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

มีนาคม 2552
เชิญชวนยื่นข้อเสนอปั๊มน้ำชนิด Vertical Multistage Centrigal Pumps พร้อมติดตั้ง

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

เปลี่ยนแปลงข้อเสนอระบบรักษาความปลอดภัยในอาคารคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมค่าวางระบบ 1 ระบบ

คณะศึกษาศาสตร์

รับสมัครบริษัทประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนและแบบแยกส่วนต่อท่อลม 19 เครื่อง

คณะทันตแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์โคมไฟส่องตรวจระบบไฟเบอร์ออฟติค จำนวน 2 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจฯ จำนวน 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์เครื่องให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าร่วมกับอัลตราซาวด์พร้อมอุปกรณ์

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์เครื่องปั่นตกตะกอน จำนวน 6 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้านได้ ฯ จำนวน 1 ตู้

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิตชนิดปรับอุณหภูมิได้ 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์เครื่องละลายพลาสมาแช่แข็ง ขนาด 8 ถุง จำนวน 2 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์เครื่องวัดความเข้มของแสง จำนวน 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์เตียงโซฟาสำหรับนั่ง-นอนได้ จำนวน 50 เตียง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์เครื่องเขย่าและชั่งน้ำหนักถุงเลือด 12 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิได้ 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์เครื่องประเมินระดับออกซิเจนของผิวหนัง จำนวน 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์เครื่องยนต์สูบน้ำดีเซล ขนาดไม่ต่ำกว่า 75 แรงม้า 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำร้อนแบบปั๊มความร้อนทำงานร่วมพลังานแสงอาทิตย์ 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์จอภาพคอมพิวเตอร์ แบบ LCD ขนาดไม่ต่ำกว่า 17 นิ้ว จำนวน 100 จอ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑเครื่องระบบทางไกลผ่านจอภาพ Video conference 1 ระบบ

คณะแพทยศาสตร์

เปลี่ยนแปลงข้อความประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอจ้างทำความสะอาด

คณะศึกษาศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอระบบรักษาความปลอดภัยในอาคารคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมค่าวางระบบ 1 ระบบ

คณะศึกษาศาสตร์

ยกเลิกการจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยในอาคารคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมค่าวางระบบ 1 ระบบ ลงวันที่ 23 มีนาคม 2552

คณะศึกษาศาสตร์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

เชิญชวนยื่นข้อเสนอจ้างเหมาปรับปรุงโรงอาหาร

คณะมนุษยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อวัสดุประปาเคมี จำนวน 2 รายการ

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

เชิญชวนยื่นข้อเสนอระบบรักษาความปลอดภัยในอาคารคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมค่าวางระบบ 1 ระบบ

คณะศึกษาศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 6 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์จำนวน 3 รายการ บอร์ดนิทรรศการฯ บอร์ดเสียบโปสเตอร์

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ลิฟท์แบบพยาบาลและโดยสาร จำนวน 1 ชุด

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ประกาศยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยในอาคาร

คณะศึกษาศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอจ้างให้บริการ ขส.มช. ประจำปี 2552 (สี่ล้อรับจ้าง) จำนวน 9 คัน โดยวิธีคัดเลือก

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์เครื่องจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอจ้างทำความสะอาด

คณะศึกษาศาสตร์

ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ มีรายละเอียดแนบ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอจ้างซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 113 ลูก

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างปรับปรุงโรงอาหารคณะมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์เครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

คณะทันตแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างปรับปรุงห้องตรวจศพเดิมเป็นห้องอ่านสไลด์ฯ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอซื้อครุภัณฑ์เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าฯ จำนวน 2 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจวัดและติดตามการทำงานของหัวใจพร้อมเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติฯ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอซื้อครุภัณฑ์เตียงไฮโครลิกพร้อมเครื่องชั่งน้ำหนักกผู้ป่วย

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอซื้อครุภัณฑ์เครื่องควบคุมอุณหภูมิของร่างกายฯ จำนวน 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือสำหรับถอดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมฯ 1 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอซื้อครุภัณฑ์ยูนิตทำฟัน จำนวน 1 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอซื้อครุภัณฑ์เครื่องช่วยกำหนดตำแหน่งในเทคนิครังสีร่วมพิกัด 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือกระดกมดลูก 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์การทำงานของเครื่องควบคุมสารละลาย 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนองานครุภัณฑ์เครื่องงปั่นเหวี่ยงตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิ 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยอาคารบัณฑิตศึกษา ภาควิชาโยธา พร้อมครุภัณฑ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2 บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์2 รายการ เครื่องมิลติมีเดียโปรเจคเตอร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยในอาคาร

คณะศึกษาศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและ/หรือความดัน 6 เครื่อง

คณะสัตวแพทยศาสตร์

กุมภาพันธ์ 2552
เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือแผงเซลล์แสงอาทิตย์รวมตู้ควบคุมฯ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือกจ้างปรับปรุงกั้นห้องบริเวณที่ขายอาหารเดิมเป็นศูนย์ประชุมฯ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์เครื่องเอกซเรย์ จำนวน 1 เครื่อง

คณะเทคนิคการแพทย์

เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างปรับปรุงรางระบาบน้ำบริเวณจุดเชื่อมภาควิชาเคมี ชีววิทยา และสถิติ จำนวน 1 รายการ

คณะวิทยาศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ รถยนต์ตู้ จำนวน 1 คัน

คณะวิทยาศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอจ้างปรับปรุงโรงอาคารคณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุก่อสร้าง(ประปา) จำนวน 73 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอการจ้างออกแบบอาคารหอพักนักศึกษาสวนดอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 52 เครื่อง

คณะวิทยาศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ 2 รายการ โคมไฟผ่าตัดชนิดโคมไฟคู่ โคมไฟเดี่ยว

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์เครื่องมือผ่าตัดกะโหลกศีรษะชนิดใช้ไฟฟ้าความเร็วสูง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์เครื่องมือผ่าตัดสมองและไขสันหลัง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือเปิดกระดูกหน้าอกสำหรับเด็ก 1 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ ความดันโลหิตชนิดภายนอกและเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนในเม็ดเลือดแดงฯ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์เครื่องตรวจผิวหนังไมโครสโคป หมุนได้ 3 มิติ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์เครื่องบำบัดทดแทนไต

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์เครื่องฉายแสงเพื่อลดภาระตัวเหลืองสำหรับทารก

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์เครื่องวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในกระแสโลหิต

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทเนื้อสุกรชำแหละ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์สำหรับขยายเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด

คณะทันตแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 3 ประเภท

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างปรับปรุงระบบรางระบายน้ำบริเวณจุดเชื่อมภาควิชาเคมี ชีววิทยา และสถิติ

คณะวิทยาศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอเครื่องเอกซเรย จำนวน 1 เครื่อง

คณะเทคนิคการแพทย์

ขอยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจัดเก็บเอกสารอิเล็คทรอนิกส์ 2 รายการ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ขอยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 2 รายการ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุวิทยาศาสตร์(เคมีภัณฑ์และเครื่องแก้ว)

คณะเภสัชศสาตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างปรับปรุงห้องสโมสรนักศึกษา

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เชิญชวนยื่นข้อเสนอเครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติ 1 เครื่อง

คณะทันตแพทยศาสตร์

มกราคม 2552
เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุสำนักงาน 17 รายการ รายละเอียดแนบ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอว้สดุสำนักงาน จำนวน 70 รายการ รายละเอียดแนบ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ รายละเอียดแนบ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 54 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 24 รายการ รายละเอียดแนบท้าย

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 49 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุก่อสร้าง จำนวน 69 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุสำนักงาน 6 รายการ Ribbon

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอกระดาษชำระม้วนใหญ่ฯ จำนวน 500 หีบ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอวัสดุสำนักงาน 4 รายการ รายละเอียดแนบ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอ งานจ้างปรับปรุงทาสีอาคารภาควิชาฯ ทั้งภายในและภายนอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ เครื่องมือเก็บตัวอย่างฝุ่นกำลังสูง พร้อมอุปกรณ์

คณะวิทยาศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ 2 รายการ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ 2 รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฯ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ 2 รายการ เครื่องจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอชุดเลื่อยไฟฟ้าพร้อมโต๊ะและอุปกรณ์ดูดฝุ่น 1 ชุด

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอชุดเครื่องมือแผงเซลล์แสงอาทิตย์รวามตู้ควบคุม Contro Box พร้อมอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้าฯ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอเครื่องวัดและบันทึกปริมาณความดันในหัวใจ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอเครื่องบันทึกความดันในหลอดเลือดแดงใหญ่จากความดันในหลอดเลือดแดงส่วนปลาย

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย Serves Blade พร้อมติดตั้ง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 6 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอจ้างปรับปรุงพื้นปูกระเบื้อง ชั้น 4

คณะทันตแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์จ้างทำหลังคาคลุมทางเดิน Cover way

แพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอจ้างทาสีหอพักพยาบาลฯ

แพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ 1 กล้อง

แพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์เครื่องถ่ายภาพแถบดีเอ็นเอพร้อมชุดโปรแกรมมาตรฐาน

แพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา

แพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

แพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์กล้องสำหรับผ่าตัดสัตว์เล็กฯ

แพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์เครื่องวัดการเกาะกลุ่มของเกร็ดเลือดพร้อมอุปกรณ์

แพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์เครื่องช่วยทดแทนการทำงานของไตชนิดต่อเนื่อง

แพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์เครื่องดามยาสลบ

แพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ตู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อชนิด 2 ตู้ซ้อนกัน

แพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์เครื่องลดขนาดอนุภาค โดยคลื่นเสียงความถี่งสูง

แพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ หัวกรอฟันฯ หัวขัดฟันฯ

คณะทันตแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ Articulater+Ring จำนวน 13 ชุด

คณะทันตแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอจ้างปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

คณะวิจิตรศิลป์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาพพิมพ์โลหะฯ

คณะวิจิตรศิลป์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ รถยนต์ตู้ จำนวน 1 คัน

คณะวิทยาศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือกจ้างปรับปรุงห้องผสมนมเป็นห้องผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 4

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอเำิ่พื่อคัดเลือกจ้างติดตั้งบานประตูอลูมิเนียม

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ ตู้กรองอากาศบริสุทธิ์ ชนิดปราศจากเชื้อฯ 1 ตู้

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลนฯ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ เครื่องตัดชิ้นเนื้อชนิดมือหมุน 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ เครื่องเพิ่มปริมาณดีเอ็นฯ 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คฯ จำนวน 8 เครื่อง

คณะสังคมศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ ระบบบันทึกภาพดิจิทัลเพื่อการตรวจสอบพร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง 1 ระบบ

คณะวิจิตรศิลป์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ เครื่องถ่ายบัตรประจำตัว จำนวน 1 เครื่อง

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

เชิญชวนยื่นข้อเสนอจ้างปรับปรุงฯ 2 รายการ ปรับปรุงห้องผ่าตัด ปรับปรุงห้องปฏิบัติการสรีรวิทยา

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์เครื่องทอดสูญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 4 รายการ

คณะการสื่อสารมวลชน

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการ

คณะการสื่อสารมวลชน

เชิญชวนยื่นข้อเสนอเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยความดัน ตู้ดูแลสตว์ป่วยวิกฤต

คณะสัตวแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอเครื่องถ่ายภาพรังสีสำหรับถ่ายภาพรังสีในช่องปาก 2 เครื่อง

คณะทันตแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอจ้างติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยประจำอาคารสุจิณฺโณ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอจ้างซ่อมแซมลิฟต์อาคารศรีพัฒน์ ตัวที่ 8

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศฯ จำนวน 2 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์รายการกล้องจุลทรรศน์โพลาไรซิ่ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

คณะวิทยาศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์รายการกล้องจุลทรรศน์โพลาไรซิ่งฯ กล้องสเตอริโอซูมฯ

คณะวิทยาศาสตร์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดเครื่องมือวิเคราะห์โครงสร้างลักษณะพื้นผิวของวัสดุฯ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เชิญชวนยื่นข้อเสนอในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดอุปกรณ์สำหรับการผสมและโฮโมจีไนซ์อาหารเหลวฯ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ธันวาคม 2551
เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือกจ้างปรับปรุงห้องเลี้ยงเชื้อ

คณะแพทยศาสตร์

ซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนฯ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

การเชิญชวนจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงเรือน 3 อาคาร จำนวน 1 รายการ

คณะเกษตรศาสตร์

การเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือกจ้างปรับปรุงห้องเลี้ยงเชื้อ

คณะแพทยศาสตร์

การเชิญชวนการจัดซื้อเครื่องฉาบตัวอย่างด้วยทองฯ 1 เครื่อง

คณะวิทยาศาสตร์

การเชิญชวนการจัดซื้อเครื่องมือเก็บตัวอย่างฝุ่นกำลังสูง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด

คณะวิทยาศาสตร์

การเชิญชวนการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถาบันวิจัยฯ 1 รายการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การเชิญชวนการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 3 รายการ ตู้เขี่ยเชื้อฯ เครื่องปั่นเหวี่ยงฯ

คณะสัตวแพทยศาสตร์

การเชิญชวนการจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนและโปรตีนแบบอัตโนมัติ 1 ชุด

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

การเชิญชวนการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร จำนวน 1 รายการ

คณะเกษตรศาสตร์

การเชิญชวนการจัดซื้อบอร์ดจัดนิทรรศการ ขนาด 1x2 เมตร จำนวน 200 บอร์ด

คณะวิทยาศาสตร์

การเชิญชวนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ 17 นิ้ว) จำนวน 12 เครื่อง

คณะวิทยาศาสตร์

การเชิญชวนสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ Data Area Net work : SAN

สำนักหอสมุด

การเชิญชวนยื่นข้อเสนอขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คณะมนุษยศาสตร์

การคัดเลือกการจ้างพิมพ์หนังสือ

สำนักทะเบียนและประมวลผล

การซื้อรถยนต์ ขนาด 30 ที่นั่ง

คณะมนุษยศาสตร์

การซื้อเครื่องปรับอากาศ

คณะมนุษยศาสตร์

การจ้างปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 1-3 โดยวิธีคัดเลือก

บัณฑิตวิทยาลัย

ขอเชิญชวนภาคเอกสารลงทุนก่อสร้างหอพักนักศึกษาสวนดอกและสิ่งอำนวยความสะดวก โดยวิธีการออกแบบก่อสร้างฯ (ฉบับที่ 2)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การจัดซื้อตู้เพาะเลี้ยงภายใต้บรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ฯ ขนาดใหญ่ 1 ตู้

คณะสัตวแพทยศาสตร์

การจัดซื้อชุดเครื่องล้านแผ่นไมโครเพลท แบบอัตโนมัติ 96 หลุม 1 เครื่อง

คณะสัตวแพทยศาสตร์

การจัดซื้อชุดระบบเครือข่ายไร้สาย (Wircless)

คณะสัตวแพทยศาสตร์

การจัดซื้อชุดเครื่องวิเคราะห์ค่าพลังงานความร้อนในวัตถุดิบอาหารสัตว์และวัสดุการเกษตร

คณะสัตวแพทยศาสตร์

พฤศจิกายน 2551
งานจ้างก่อสร้างโรงจอดรถคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ

คณะวิทยาศาสตร์

งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาหลังคารั้วซึม อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ

คณะวิทยาศาสตร์

การจัดซื้อเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรองต่อเนื่อง UPS

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนจากประตู ปตท. ถึงแยกศูนย์วิจัยและผลผลิตทางการเกษตร

กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ยกเลิกการสอบราคาซื้อวัสดุงานผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 6 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

การจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดเครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้าของวัสดุฉนวน 1 ชุด

คณะวิทยาศาสตร์

การจัดซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ เครื่องมือวัดทางเคมีไฟฟ้าฯ เครื่องวัดการดูดกลืนแสง อ่างน้ำพร้อมระบบหมุนเวียนในอ่าง

คณะวิทยาศาสตร์

การจัดซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ เครื่องมือวัดทางเคมีไฟฟ้าฯ เครื่องเหวี่ยงตะกอน ชุดสกัดแบบโซลิตเฟส

คณะวิทยาศาสตร์

การจัดซื้อครุภัณฑ์ 6 รายการ ชุดแยกโปรตีน เครื่องทำความสะอาด ชุดถ่ายภาพ ตู้อบความร้อน เครื่องโพลาริมิเตอร์ เครื่องเขย่าควบคุมฯ

คณะวิทยาศาสตร์

การจัดซื้อครุภัณฑ์ รถยนต์ตู้ 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

คณะทันตแพทยศาสตร์

การจ้างปรับปรุงและขยายพื้นที่บริการห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก

คณะวิทยาศาสตร์

การจัดซื้อครุภัณฑ์ ตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 2 ตู้

คณะวิทยาศาสตร์

การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ เครื่องวัดพีเอช ค่าการนำไฟฟ้าฯ เครื่องวัดความเข้มข้นของสารละลายโดยใช้แสงฯ

คณะวิทยาศาสตร์

เปลี่ยนแปลงประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ เครื่องทำน้ำกลั่นและทำน้ำบริสุทธิ์ฯ 1 ชุด, ตู้บ่มเชื้อควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า 1 ตู้

คณะวิทยาศาสตร์

การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ตู้ปลอดเชื้อแบบจ่ายลมตามแนวดิ่ง, เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์พร้อมอุปกรณ์

คณะวิทยาศาสตร์

การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ตู้ดูดไอสารเคมีแบบไร้ท่อ เครื่องเขย่าสำหรับเพาะเลี้ยง เครื่องแยกสารพันธุกรรม

คณะวิทยาศาสตร์

ตุลาคม 2551
เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ

คณะการสื่อสารมวลชน

ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นจำลองฯ จำนวน 5 รายการ

คณะพยาบาลศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์-จัดฟัน

คณะทันตแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

คณะมนุษยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์มัลติมีเดีย โปรเจ็คเตอร์

คณะมนุษยศาสตร์

สอบราคาจ้างทำเอกสารประชุมวันวิชาการ ครั้งที่ 4

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อขวดสูญญากาศสำหรับดูดสารคัดหลั่งจากแผลผ่าตัดขนาด 400 ซีซี จำนวน 6,000 ขวด

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้ออุปกรณ์ในการให้สารน้ำทางเส้นเลือดโดยแบ่งปริมาตร Solu set จำนวน 6,000 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 17 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 22 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อหลอดพลาสติกเลี้ยงเซลส์ ขนาด 15 มล. ปราศจากเชื้อฯ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อจานเพาะเชื้อคู่พลาสติก ขนาด 90 มม. จำนวน 45,000 คู่

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจแบบภายนอกและภายใน จำนวน 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุงานงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุงานผ้าและเครื่องแต่งกาย

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเึีิครื่องบดสลายเนื้อเยื่อและเซลล์พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

สอบราคาซื้อตู้ไฟถ่ายบล๊อกสกรีนแบบสำเร็จรูป

คณะวิจิตรศิลป์

สอบราคาซื้อเครื่องผลิตสื่อของงานกราฟฟิคเพื่อการออกแบบ จำนวน 1 เครื่อง

คณะวิจิตรศิลป์

ประกวดราคาซื้อพัสดุ วัสดุการแพทย์ จำนวน 857 รายการ

คณะทันตแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุบริโภค (บรรจุซอง) จำนวน 7 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อพัสดุถุงมือใช้แล้วทิ้ง จำนวน 8,000 กล่อง

คณะทันตแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อขาหยั่งวาดภาพ จำนวน 25 ชุด

คณะวิจิตรศิลป์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเข่าพร้อมอุปกรณ์ ตู้ถ่ายเนื้อเยื่อชนิดปราศจากเชื้ออันตรายพร้อมอุปกรณ์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ

คณะการสื่อสารมวลชน

สอบราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำกลั่น จำนวน 1 เครื่อง

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

กันยายน 2551
ขอเชิญชวนภาคเอกสารลงทุนก่อสร้างหอพักนักศึกษาสวนดอกและสิ่งอำนวยความสะดวก โดยวิธีการออกแบบก่อสร้าง ส่งมอบฯลฯ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอบราคาซื้อถุงใส่ผ้าเปื้อน ขนาด 40x80 นิ้ว จำรสร 500 ใบ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อผ้าสาลู Cotto 100% ไม่พิมพ์ชื่อ รพ. หน้ากว้าง 44 นิ้ว (40 หลา/พับ) จำนวน 140 พับ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

คณะเภสัชศาสตร์

สอบราคาจ้างพนักงานทำความสะอาด

คณะศึกษาศาสตร์

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด

คณะเภสัชศาสตร์

สอบราคาจ้างพนักงานทำความสะอาด

คณะศึกษาศาสตร์

สอบราคาจ้างทำความสะอาดและรักษาความปลอดภัย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สอบราคาจ้างทำความสะอาดและรักษาความปลอดภัย

คณะเทคนิคการแพทย์

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาจ้างเหมาการให้บริการรักษาความปลอดภัย

คณะทันตแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 1 ตู้

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ จำนวน 1 ชุด

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สอบราคาจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลสวน

คณะสัตวแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอณูพยาธิวิทยา

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนย่อยชั้น 5 งานห้องมุด อาคารเรียนรวม (จำนวน 6 ห้อง)

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทผลไม้

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารเรียนและบริหาร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนและบริหาร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สิงหาคม 2551
สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

คณะพยาบาลศาสตร์

สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร

คณะพยาบาลศาสตร์

สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด

คณะสัตวแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

คณะสัตวแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทไข่สด

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ตู้ดูดไอระเหย

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อระบบอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย จัดเก็บ/บันทึก และวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์ฯ จำนวน 2 รายการ

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

คณะมนุษยศาสตร์

ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตรวจบัตรขึ้น-ลงในหอพักนักศึกษา จำนวน 15 อาคารฯ

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

สอบราคาจ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 1

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเทอร์โมไดนามิกส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกวดราคาจ้างพนักงานทำความสะอาดหอพักนักศึกษาชาย-หญิง จำนวน 15 อาคาร

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

สอบราคาชุดระเหยความชื้นออกจากอาหาร จำนวน 1 ชุด

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สอบราคาซื้อตู้กรองอากาศบริสุทธิ์ชนิืดปราจากเชื้อ Class II พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สอบราคาจ้างทำความสะอาดบริเวณอาคารพลศึกษา

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

สอบราคาซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ คอนรีนน้ำ กรอเกลือด โซดาแอชไลท์ คอปเปอร์ซัลเฟสต์

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการใช้พลังงาน จำนวน 1 ชุด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน จำนวน 6 เครื่อง

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำ

คณะมนุษยศาสตร์

สอบราคาจ้างต่อเติมห้องน้ำใต้ถุนอัฒจันทร์สนามกีฬากลาง

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

สอบราคาซื้อผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน จำนวน 1,500 ชุด

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารคณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ

สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอชนิด 3 ตา พร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพอัตโนมัติระบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด

สถานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สอบราคาซื้อ กล้องดิจิตอลแบบ CCD (Charged Couple Device) จำนวน 1 ชุด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาซื้อพัสดุ จำนวน 5 รายการ เครื่องปรับอากาศ

คณะทันตแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ

คณะเทคนิคการแพทย์

สอบราคาซื้อครุภัณฑฺ์ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด 4 รายการ (เปลี่ยนแปลง)

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑฺ์ ชั้นวางโทรทัศน์ ขนาด 60*65*75 จำนวน 63 ตัว

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑฺ์ รถเข็น 16 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑฺ์ คอมพิวเตอร์ 13 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

อบราคาซื้อครุภัณฑฺ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 รายการ เครื่องดดูจ่ายสาร เครื่องดูดสารละลาย

คณะเทคนิคการแพทย์

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนและปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาจ้างทำป้ายชื่อและป้อมยามรักษาการประตูทางเข้าศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฯ

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

สอบราคาจ้างก่อสร้างลานออกกำลังกายกลางแจ้ง Outdoor Fitness

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิเวเตอร์ Workstation และอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

สอบราคาจ้างทำระบบรอกดองร่างอาจารย์ใหญ่

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ

คณะมนุษยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบใยแก้วนำแสงเพื่อการเชื่อมต่อ Backbone Switch

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

สอบราคาซื้อตู้เย็นเก็บเลือด ขนาดไม่ต่ำกว่า 65 คิวบิดฟุต 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือก จำนวน 3 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อชุดตรวจตา หู จำนวน 1 5ชุด

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องฉายภาพทึบแสง จำนวน 2 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อระบบอุปกรณ์จัดเก็บบันทึกข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ

สำนักหอสมุด

สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 24 รายการ

คณะมนุษยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 28 รายการ

คณะมนุษยศาสตร์

รับสมัครผู้สนใจเสนอโครงการปรับปรุงโรงอาหารและจำหน่ายอาคาร ณ โรงอาคารคณะมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

ขยายเวลาและดำเนินการประมูลให้เช่าสถานที่บริการถ่ายเอกสารแบบครบวงจร

คณะมนุษยศาสตร์

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 3 จำนวน 1 รายการ

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารธรณีวิทยา จำนวน 1 รายการ

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงลานจอดรถหน้าอาคารฟิสิกส์ 1 จำนวน 1 รายการ

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อสารเคมี และวัสดุ-อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทเนื้อสุกรชำแหละ

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

กรกฎาคม 2551
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ เครื่องถ่ายเอกสาร

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงฯ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 3 ประเภท ประเภทเนื้อสัตว์ ประเภทผักสด ประเภททั่วไป

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ จำนวน 1 ระบบ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อชุดเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ สำหรับทารก จำนวน 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อชุดให้ความชื่นสำหรับเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเคมีอุตสาหกรรมและวัสดุศาสตร์ จำนวน 1 รายการ

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารโรงงานกลภาควิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 รายการ

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อหม้อนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ (Autoclave) จำนวน 1 เครื่อง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาจ้างทำพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ด้านข้างอาคารเทอร์โมไดนามิกส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาจ้างตรวจสภาพและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าส่วนกลาง ของมหาวิทยาลัย

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ตู้ดูดไอระเหยสารเคมี

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ เครื่องปรับอากาศ

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องตัดสายถุงเลือดเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อชั้นวางโทรทัศน์ ขนาด 60x65x75 ซม. จำนวน 63 ตัว

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 4 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น ขนาดไม่ต่ำกว่า 4,500 วัตต์ พร้อมติดตั้ง 32 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อตู้ขนาด 60x120x170 ซม. ทำด้วยสแตนเลส 4 ตู้

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบภายนอก จำนวน 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อชุดไฟส่องผ่าตัดชนิดสวมศีรษะ จำนวน 2 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณห์ หุ่น จำนวน 6 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อชุดเปิดกระดูกหน้าอกเด็กด้วยแรงดันลม จำนวน 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ความเร็วไม่ต่ำกว่า 2.4 CHz จำนวน 7 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจแบบภายนอกและภายใน จำนวน 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อกล้องดิจิตอลแบบ CCD (Charged Couple Device)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทข้าวสาร

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

สอบราคาซื้อที่นอนฟองน้ำอัดยาง จำนวน 620 ผืน

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ตู้ดูดควัน จำนวน 1 ตู้

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าความต่างศักย์สูงแบบพัลส์ จำนวน 1 เครื่อง

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์วิจัยและบริการจีโนมพืชเศรษฐกิจ

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องรับตัวอย่าง จำนวน 1 รายการ

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว (Note Book) จำนวน 12 เครื่อง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องบรรยายอาคารชีววิทยา จำนวน 1 รายการ

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาจ้างทำโต๊ะปฏิบัติงานพร้อมเก้าอี้ ครั้งที่ 26/2551

คณะวิจิตรศิลป์

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องจำหน่ายผลงานศิลปะ ครั้งที่ 25/2551

คณะวิจิตรศิลป์

สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรองอาคารปฏิบัติการยุทธศาสตร์

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

สอบราคาซื้อเครื่องสำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อระบบประตูกันขโมย จำนวน 1 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องเขย่าถุงเมือง จำนวน 5 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องวัดปริมาตรลมหายใจ 3 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อท่อออกซิเจนพร้อมเนื้อ ขนาด 6 คิว จำนวน 34 ท่อ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด จำนวน 50 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างอาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 1 รายการ

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์

คณะแพทยศาสตร์

มิถุนายน 2551
สอบราคาซื้อเครื่องอ่านบาร์โค๊ด จำนวน 32 เครื่อง เครื่องพิมพ์บาร์โค๊ด จำนวน 32 เครื่อง และสติ๊กเกอร์บาร์โค๊ด จำนวน 160 ม้วน

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

สอบราคาซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบกด จำนวน 30 เครื่อง

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ LCD TV ฐานรองสำหรับวาง LCD TV อุปกรณ์เชื่อมต่อภาพและเสียง

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 50 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

สอบราคาซื้อวัสดุงานผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ เครื่องแบบแพทย์

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างทำหลังคาและทางเดิน (Cover way) ถนนสาย 26

คณะแพทยศาสตร์

ขยายเวลาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คณะการสื่อสารมวลชน

สอบราคาจ้างทาสีอาคารเรียนและปฏิบัติการ (อาคาร 30 ปี)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาจ้างรื้นถอนและปรับปรุงศาลาที่พักผู้โดยสาร และลานจอดรถไฟฟ้า

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

สอบราคาซื้อเครื่องแปลงสัญญาณไฟฟ้าสำหรับเครื่อง Patch Clamp 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อตู้ดูดควันสำหรับการเตรียมสารไอโอดีสรังสี จำนวน 1 ตู้

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องขยายสัญญาณที่เกิดจากการแพร่ของไอออนผ่านเซลล์ 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อโปรแกรมสำหรับบันทึกสัญญาที่เกิดจากการแพร่ของไอออนผ่านเซลล์ 1 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ เครื่องสำรวจปริมาณรังสีแบบดิจิตอล เครื่องสำรวจปริมาณรังสีในระบบท่อน้ำทิ้ง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 2 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาชีพชนิดเคลื่อนย้ายได้

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพเจลอิเล็คโตรโฟเรซิส Electrophoresis และ Chemiluminescence จำนวน 1 ชุด

คณะทันตแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป จำนวน 10 เครื่อง

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาเครื่องเีรียงหน้ากระดาษ จำนวน 1 เครื่อง

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิเวเตอร์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เครื่องพิมพ์เลเซอร์

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 33 หมู่บ้านอ่างแก้ว

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

สอบราคาจ้างทาสีรั้วคณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชายและหญิงภาควิชาออร์โทฯ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องศึกษาสัมพันธ์

คณะศึกษาศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องวัดปริมาตรน้ำเหลืองเหงือก Periotron จำนวน 1 ชุด

คณะทันตแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุงานผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ ผ้าขนหนูสีแดง สีแดงเข้ม สีขาว

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุงานผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 2,899 ชิ้น

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องบรรยายภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง จำนวน 1 ชุด

คณะทันตแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS จำนวน 4 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อหม้อต้มเครื่องมือแพทย์ จำนวน 3 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่อง Pump นมไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อมลูกหมากสำหรับเด็ก จำนวน 1 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเตียงฟาวเลอร์ฯ แบบสแตนเลส จำนวน 5 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

ให้ัเช่สถานที่ราชการทำการถ่ายเอกสาร

คณะเทคนิคการแพทย์

สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 14 รายการ

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 28 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อชุดให้ความชื้นสำหรับเครื่องช่วยหายใจ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติพร้อมวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนไนเลือด จำนวน 2 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาติดตัวตลอดเวลา

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติพร้อมวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องฉายภาพคอมพิวเตอร์ LCD จำนวน 2 เครื่อง

คณะเกษตรศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คณะการสื่อสารมวลชน

ประกวดราคาซื้อเครื่องกรอความถี่สูงสำหรับกระดูกสันหลังและกระโหลกศีรษะ จำนวน 1 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อระบบจอหมายอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อเครื่องอบผ้าแบบอัตโนมัติ ขนาดไม่ต่ำกว่า 225 ปอนด์ จำนวน 2 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อชุดเครื่องกรองอากาศให้ปราศจากเชื้อและเครื่องห้ามเลือดชนิดใช้ลมหรือแก๊สไนโตรเจน

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อฟอกอากาศชนิดติดเพดาน 5 ระบบ HEPA จำนวน 5 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

เปลี่ยนแปลงประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อตู้อบเด็กแรกเกิดชนิดควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ แบบผนัง 2 ชั้น จำนวน 1 ตู้

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องปรับและควบคุมอุณหภูมิร่างกายด้วยไฟฟ้า 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุควบคุม(ครุภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ (เพิ่มเติม)

คณะแพทยศาสตร์

เปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอบราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทผลไม้

คณะแพทยศาสตร์

เพิ่มเติมรายละเอียดการคัดเลือกจ้างผู้ออกแบบงานก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ฯ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 รายการ รายละเอียดแนบท้าย

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 รายการ ไม้ค้ำยันอลูมิเนียม, เคนขาเดียว, วอรเกอร์อลูมิเนียม

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ผ้าขนหนูสีฟ้าเข้ม ขนาด 14x27 นิ้ว

คณะแพทยศาสตร์

พฤษภาคม 2551
สอบราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ สำหรับทารก

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อตู้อบแห้ง Ambu beg และอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 1 ตู้

คณะแพทยศาสตร์

การคัดเลือกจ้างผู้ออกแบบงานก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ฯ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อตู้ดูดควันพิษฯ จำนวน 1 ตู้

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อตู้ปฏิบัติการปฏิกิริยาโพรีเมอเรสฯ 1 ตู้

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องตัดกระดูกทรวงอกโดยใช้แรงดันลม 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาห้องประชุมและห้องพักอาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยา

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาตึกผ่าตัด

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนโครงคร่าวหลังคาคลุมอาคารจิตเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาและรั้วที่พักผ่อน หอผู้ป่วยจิตเวช

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำเจ้าหน้าที่เป็นห้องน้ำผู้ป่วยกุมารเวชกรรม

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องพักเจ้าหน้าที่ ห้องล้าวมือ และห้องเตรียมอุปกรณ์

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องตรวจศัลยกรรมเด็ก ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างเปลี่ยนก๊อกน้ำแบบผสมอาบน้ำและก๊อกน้ำแบบผสมอ่างล้านหน้าฯ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงคลินิกนมแม่ หอผู้ป่วยสูติกรรม 2

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นดาดฟ้าชั้น 7,8 อาคารบุญสม มาร์ติน

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาแบบไม่ต้องขยายม่านตา จำนวน 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้าน วัสดุประปา จำนวน 25 รายการ

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

สอบราคาซื้อตู้ดูดควัน จำนวน 2 ตู้

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สอบราคาจ้างติดตั้งระบบ Pipe Line Gas ทางการแพทย์ หอผู้ป่วยพิเศษ 5 ราคากลาง 333,949.33 บาท

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนนักศึกษาปริญญาเอกและห้องพักอาจารย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างเปลี่ยนยางปูพื้นใหม่ (ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู)

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างติดตั้งระบบ Pipe Line Gas ทางการแพทย์ หอผู้ป่วย Acute stroke unit ราคากลาง 203,017.88 บาท

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ

คณะทันตแพทยศาสตร์

เปลี่ยนแปลงสอบราคาซื้อเครื่องสำรองข้อมูลแบบภายนอก จำนวน 1 ชุด

กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอบราคาซื้อวัสดุควบคุม เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องเขย่าหลอดน้ำยาแบบสัมผัส 3 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอบราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทไข่สด

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องฉายภาพคอมพิวเตอร์ LCD 2 เครื่อง

คณะเกษตรศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านและเครื่องแต่งกาย 5 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

เมษายน 2551
สอบราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูงพร้อมจัดเก็บเอกสาร

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป จำนวน 10 เครื่อง

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ รีฟิวซองใส่ Ribbon Epson

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องสำรองข้อมูลแบบภายนอก จำนวน 1 ชุด

กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอบราคาจ้างติดตั้งประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ งานโภชนาการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อพัสดุ รถโดยสารตู้ จำนวน 1 คัน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะเรียน ขนาด 150x45x75 ซม จำนวน 25 ตัว

คณะเกษตรศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องตรวจจอประสาทตาแบบอ้อม 2 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ เครื่องปรับอากาศ ขนาด 40000 บีทียู

คณะเกษตรศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ โต๊ะอ่านหนังสือ ตู้เสื้อผ้า

กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 9 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 28 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3 รายการ พลาสเตอร์ปิดแผล

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลระดับสูง จำนวน 10 เครื่อง

คณะสังคมศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3 รายการ แผ่นเทปปิดแผลชนิดยืดหยุ่น

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อ Tracheostomy tube silver ขนาดต่าง ๆ 8 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 18 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) 12 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องวัดปริมาณลมหายใจ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ เครื่องถ่ายเอกสาร

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศทางภาพถ่ายรังสีวิทยา 1 ระบบ

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดรับสัญญารังสี 1 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ กระดาษชำระม้วนเล็ก, ม้วนใหญ่

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมความเย็น 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อหม้อต้มเครื่องมือแพทย์

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่อง Pump นมไฟฟ้า 4 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ขนาด 130 ลิตร 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

เปลี่ยนแปลงสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอบราคาจ้างออกแบบอาคารสัตว์ทดลองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอบราคาซื้อตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติพร้อมติดตั้ง 1 ระบบ

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องอัลตร้าซาวน์ฯ พร้อมหัวตรวจ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างทำถังบำบัดสารเคมีและระบบบำบัดน้ำทิ้งจากห้องปฏิบัติการของอาคารศูนย์วิจัยและบริการจีโนมพืชเศรษฐกิจ

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อตู้อบเลี้ยงเซลล์ด้วยบรรยากาศที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ 1 ชุด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เปลี่ยนแปลงสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสาร จำนวน 2 รายการ คู่มือนักศึกษาใหญ่ สมุดโทรศัพท์บุคลากรด้านกิจการนักศึกษา

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

สอบราคาซื้อพัสดุกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา จำนวน 5 กล้อง

คณะทันตแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษาชายอาคาร 1 เป็นหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 9

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

มีนาคม 2551
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 9 รายการ และวัสดุงานบาน 2 รายการ

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

สอบราคาซื้อชุดวิเคราะห์และควบคุมพลศาสตร์ของไหลทางความร้อน 1 ชุด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาจ้างงานระบบน้ำร้อน ระบบท่อส่งแก็ส และระบบท่อจ่ายแก๊ส

คณะมนุษยศาสตร์

เปลี่ยนแปลงสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอบราคาปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารฟิลิกส์ 1

คณะวิทยาศาสตร์

ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทเนื้อสุกรชำแหละ 16 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อเยื่อชนิดแนวนอนพร้อมชุดทำความเย็น

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ โต๊ะอ่านหนังสือ ตู้เสื้อผ้า

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 22รายการ รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 13 รายการ รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเฝือกปูนขนาดต่าง ๆ จำนวน 8 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ เครื่องปรับอากาศ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อจอ monitor ขนาด 20 นิ่ว สำหรับผ่าตัดผ่านกล้อง 1 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมและจ่ายก๊าซไนตริกออกไซด์เข้ากับเครื่องช่วยหายใจ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้ออุปกรณ์วัดค่าการกระจายแรงกดทับ 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนนักศึกษา อาคารบัณฑิตศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องเล่นและบันทึกเทปวีดีโอดิจิตอล 1 เครื่อง

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อพัสดุตู้อบความร้อนแห้ง 1 เครื่อง

คณะทันตแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 120,000 บีทียู 4 เครื่อง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงตลาดร่มสัก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครบริษัืทประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2551

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องออกกำลังกายหอพักแพทย์ชาย 1

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการงานผ้าและสิ่งถักทอ

คณะวิจิตรศิลป์

สอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอบราคาซื้อตู้แข็ง -85 องศาเซลเซียส 1 ชุด

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ม่านและมู่ลี่ปรับแสงติดอาคาร

คณะวิจิตรศิลป์

ประกวดราคาซื้อวัสดุเคมีประปา จำนวน 2 รายการ โพลีอะลุมิเนียมคลอไรด์ คลอรีชนิดเม็ด

มหวิทยาลัยเชียงใหม่

สอบราคาจ้างทำป้ายบอกทางและป้ายจราจรพร้อมติดตั้ง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอบราคาซื้อลิฟท์โดยสารพร้อมอุปกรณ์ 1 ระบบ

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องเล่นและบันทึกเทปวีดีโอดิจิตอล 1 เครื่อง

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุเคมีประปา จำนวน 2 รายการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน/ห้องประชุม ขนาด 200 ที่นั่ง

คณะวิจิตรศิลป์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องบรรยาย ขนาด 80 ที่นั่ง

คณะวิจิตรศิลป์

สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ความสว่างไม่น้อยกว่า 400 ANSI Lumens 6 เครื่อง

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้ออุปกรณ์วัดและบันทึกข้อมูล จำนวน 1 ชุด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์สีแบบพ่นหมึก 24 นิ้ว

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทข้าวสาร

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างและฆ่าเชื้อโรคชนิดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

กุมภาพันธ์ 2551
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนบรรยาย/สัมมนา 60 ที่นั่ง

คณะวิจิตรศิลป์

สอบราคาซื้อหัวกรอฟันความเร็วต่ำ ชนิดใช้ไฟฟ้า จำนวน 5 หัว

คณะทันตแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อลิฟท์ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการงานเครื่องปั้นดินเผาและแก้ว

คณะวิจิตรศิลป์

ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจบัตรขึ้น-ลงในหอพักนักศึกษา จำนวน 15 อาคาร

กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอบราคาซื้อลิฟท์โดยสารพร้อมอุปกรณ์ 1 ระบบ

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการงานออกแบบกราฟฟิค

คณวิจิตรศิลป์

สอบราคาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วย Acute Stroke unit ชั้น 9 อาคารศรีพัฒน์

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องดูดสารคัดหลั่งจากแผลผ่าตัด 10 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องตัดกระดูกทรวงอกโดยใช้แรงดันลม จำนวน 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ จำนวน 1 ชุด

คณะทันตแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด 1 ระบบ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชีววิทยา 2 ภาควิชาชีววิทยา จำนวน 1 รายการ

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ไขมัน/ชั่งน้ำหนัก จำนวน 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการกระดาษและหุ่นจำลอง

คณะวิจิตรศิลป์

สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ รายละเอียดแนบท้าย

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อถุงใส่ผ้าเปื้อน ขนาด 42x80 นิ้ว จำนวน 500 ผืน

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อกระปุกพลาสติก ฝาสีเหลือง จำนวน 194,700 ใบ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำหอพักนักศึกษา

คณะเภสัชศาสตร์

สอบราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงยูนิตทำฟัน 32 ตัว

คณะทันตแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อชุดวิเคราะห์และควบคุมพลศาสตร์ของไหลทางความร้อน 1 ชุด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาซื้อชุดสัญญาณเตือนอัคคีย์ 1 ชุด

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการงานวิจิตรกรรมไทย

คณะวิจิตรศิลป์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการตู้ดูดควัน 2 เครื่อง

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการตู้ดูดควัน 2 เครื่อง

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดมีระบบบันทึกภาพแบบดิจิตอลพร้อมจอฯ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ เครื่องระเหยตัวทำละลายอินทรีย์ ตู่แช่แข็งอุณหภูมิต่ำถึง-80 องศาฯ เครื่องวัดการนำไฟฟ้าของสารละลายฯ

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 12 เครื่อง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการ e-Radio ชุดเชิฟเวอร์เคลื่อนที่ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค

คณะการสื่อสารมวลชน

สอบราคาจ้างติดตั้งประตูอลูมิเนียมบานสวิงคู่และเครื่องทาบบัตรฯ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อ เครื่องเอ็กซเรย์สำหรับถ่ายภาพรังสีในช่องปาก

คณะทันตแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ประจำห้องออกแบบนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 โต๊ะ กระดาน

คณะวิจิตรศิลป์

สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1 รายการ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง

คณะพยาบาลศาสตร์

สอบราคาซื้อ Micro motor (Air motor) 12 หัว

คณะทันตแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา

คณะทันตแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อหัว Contra angle สำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 หัว

คณะทันตแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการงานโลหะและเครื่องประดับ รายละเอียดแนบ

คณะวิจิตรศิลป์

สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 ชุด (พร้อมการติดตั้ง)

คณะเภสัชศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอบราคาจ้างพิมพ์ใบสำคัญรัีบเงิน (มช.17)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอบราคาซื้อแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าสลับ Function Generator 1 ชุด

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำภายในคณะ

คณะทันตแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อเปลสแตนเลสสำหรับเข็นผู้ป่วย จำนวน 50 เปล

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุด รายละเอียดแนบท้าย

คณะวิจิตรศิลป์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ตู้ดูดควัน จำนวน 2 เครื่อง

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วและป้ายที่ถูกเวรคืน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอบราคาซื้อชุดกล้องจุลทรรศน์แสงพร้อมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ 1 ชุด

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ รายละเอียดแนบ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ รายละเอียดแนบ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ รายละเอียดแนบ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวพื้นอาคารเรียน HP3 ทางเดินเชื่อมและโรงอาหาร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 15 รายการ กระดาษปอนด์/กระดาษการ์ด/กระดาษแบงค์/กระดาษอาร์ตมัน

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 12 รายการ เอกสารแนบท้ายประกาศ

คณะแพทยศาสตร์

มกราคม 2551
สอบราคาซื้อพัสดุ ตู้อบความร้อนแห้ง จำนวน 1 เครื่อง

คณะทันตแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

คณะวิจิตรศิลป์

สอบราคาซื้อพัสดุ มอเตอร์ดูดน้ำลาย จำนวน 26 เครื่อง

คณะทันตแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการฯ ระบบควบคุมการปฏิับัติการ ระบบปฏิบัติการทางภาษา อุปกรณ์ห้องเรียน ระบบมัลติมีเดีย ติดตั้งระบบ

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ เครื่องตอบคำถาม เครื่องรับสัญญาณ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นและช่วยชีวิตทารกแรกเกิด 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อตู้เย็นเก็บเลือด ขนาด 55 คิวบิดฟุต 1 ตู้

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องเขย่าหลอดน้ำยาแบบสัมผัส 3 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค 3 ประเภท วัสดุบริโภคประเภทเนื้อสัตว์ ผักสด ประเภททั่วไป

คณะแพทยศาสตร์

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 6 เครื่อง

คณะเกษตรศาสตร์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาแบบไม่ต้องขยายม่านตา 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อพัสดุ 1 รายการ ไมโครโฟนพร้อมอุปกรณ์

คณะทันตแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ อุปกรณ์วัดค่าการกระจายแรงกดดัน

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ เครื่องมือย่อยปั่นมดลูก

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ เครื่องวัดความดันโลหิต

คณะแพทยศาสตร์

แก้ไขกำหนดวัน เวลา ยื่นสอง และเปิดซองสอบราคาจ้างผลิตรายการโครงการ e-TV

คณะการสื่อสารมวลชน

สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประกาศเสียงตามสาย งานประชาสัมพันธ์

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทผลไม้

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

สอบราคาซื้อวัสดุควบคุม (ครุภัณฑ์) 1 รายการ (เพิ่มเติม)

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดตั้งโต๊ะ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อตู้ปฏิบัติงานปราศจาเชื้อ ตู้แช่เยือกแข็งอุณหภูมิต่ำมาก ตู้อบเลี้ยงเซลล์ด้วยบรรยากาศที่มีคาร์บอนไดออกไซด์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาจ้างติดตั้งประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ งานโภชนาการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ของห้องปฏิบัติการ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เคมีภัณฑ์และเครื่องแก้ว จำนวน 266 รายการ

คณะเภสัชศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องจำหน่ายผลงานศิลปะ

คณะวิจิตรศิลป์

สอบราคาซื้ออุปกรณ์บูรณาการประสาทการรับความรู้สึก 1 ชุด

คณะเทคนิคการแพทย์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองประจำห้องสมุด 1 ชุด ไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่อง Scanner เครื่องพิมพ์ เครื่องควบคุม

คณะวิจิตรศิลป์

สอบราคาจ้างผลิตรายการโครงการ e-Radio

คณะการสื่อสารมวลชน

การจำหน่ายอาคารโรงช่างเหล็ก-ช่างหล่อ(รื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องบรรยาย/สัมมนา ขนาด 20 ที่นั่ง รายละเอียดแนบท้าย

คณะวิจิตรศิลป์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ชนิดสองตา จำนวน 6 ชุด

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่แม่ข่าย ไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูงพร้อมโต๊ะและเก้าอี้ครบชุด

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อจอภาพแอลซีดี ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 4 จอ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อจอ monitor ขนาด 20 นิ้ว สำหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ เตียงเฟาว์เลอร์สแตนเลศ ตู้ข้างเตียง โต๊ะคล่อมเตียง

คณะพยาบาลศาสตร์

สอบราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 2 ตู้

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อหม้อนึ่งความดันไอน้ำ จำนวน 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการแมลงวัน

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อลิฟท์โดยสารพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องเล่มและบันทึกเทปวีดีโอดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุงานผ้าและเครื่องแต่งกาย

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างผลิตรายการโครงการ e-TV

คณะการสื่อสารมวลชน

ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ กระดาษชำระม้วนเล็ก ม้วนใหญ่

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 64 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อน้ำเกลือขนาดต่าง ๆ จำนวน 27 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ หลอดเก็บเลือด

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อสารทึบรังสี สำหรับตรวจ MRI จำนวน 3,700 ขวด

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยความดัน 5 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 9 รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการงานไม้ มีรายละเอียดแนบ

คณะวิจิตรศิลป์

สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 6 เครื่อง

คณะเกษตรศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ กระดาษถ่ายเอกสาร

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อการส่งรายการโทรทัศน์เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการฯ

คณะการสื่อสารมวลชน

สอบราคาเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์คำนวณปริมาณรังสี

คณะเทคนิคการแพทย์

สอบราคาจ้างพิมพ์ใบสำคัญรับเงิน (มช.17)

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องสมุดอาคาร เครื่องอ่าน FFID เ้ครื่องแม่ข่ายฯ ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สอบราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทไข่สด

คณะแพทยศาสตร์

ธันวาคม 2550
สอบราคาซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก แบบ 4 ประตู 1 คัน

คณะเกษตรศาสตร์

สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ 2 ตา 3 ตา

คณะเภสัชศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องวัดการดูดกลืนแสงยูวี-วิสิเบิ้ล UV-VIS Spectrophotometer

คณะเภสัชศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องวัดความแข็งของเม็ดยา จำนวน 1 เึครื่อง

คณะเภสัชศาสตร์

สอบราคาติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 บีทียู 7 ชุด พร้อมอุปกรณ์

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงการท่องเที่ยวและการโรงแรม

คณะมนุษยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องสมุดดิจิทัลจำลอง

คณะมนุษยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อเครื่องอบผ้า ขนาด 225 ปอนด์ จำนวน 2 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ สื่อบันทึกข้อมูลแบบ SCSI Harddisk จำนวน 2 เครื่อง

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ตู้บ่มเพาะเชื้อ จำนวน 1 ตู้

คณะสัตวแพทย์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องพักอาจารย์ 1 ชุด

คณะวิจิตรศิลป์

สอบราคาซื้อเครื่องหาจุดหหลอมเหลวให้ความร้อนได้ตั้งแต่ช่วงอุณหภูมิห้องจนถึง 300 องศาเซลเซียส 8 เครื่อง

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อโปรแกรมการเรียนการสอนและการสอบแบบสื่อสาร

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์เซิฟเวอร์ ตู้สำหรับบรรจุคอมพิวเตอร์เซิฟเวอร์

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อระบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ LAN พร้อมติดตั้ง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อพัสดุยูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด

คณะทันตแพทยศาสตร์

ประกวดราคาเช่าไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 50 เครื่อง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์วิชาพื้นฐาน

คณะมนุษยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงสถานที่ห้องปฏิบัติการนอนหลับ ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดไมโครโฟนห้องประชุม ระบบแสงสว่างบนเวทีสำหรับห้องประชุม

คณะศึกษาศาสตร์

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสถาบันวิจัยสังคมและอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา

สถาบันวิจัยสังคม

สอบราคาจ้างย้านแนวเสาไฟฟ้าถนนคณะเกษตรศาสตร์

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

สอบราคาซื้อเครื่องเครื่องเขย่าและแยกขนาดตะกอน Testing Siver and Sieve Shaker จำนวน 1 ชุด

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องครุภัณฑ์ถังคลอรีนเหลว จำนวน 10 ถัง

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

สอบราคาซื้อเครื่องครุภัณฑ์ 2 รายการ โต๊ะฟอร์เมก้า เก้าอี้พับ

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

สอบราคาซื้อเครื่องครุภัณฑ์ประจำห้องสมุดอาคารพร้อมติดตั้ง

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

สอบราคาซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จอภาพแสดงผลแบบ LCD จำนวน 30 เครื่อง

คณะเศรษฐศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 71 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3 รายการ Elastic Bandage

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 5 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 รายการ ออโตเคลปเทป

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 รายการ กระบอกฉีดยาดีสโพส

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนอาคารเรียนและบริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 3 จำนวน 1 รายการ

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จอภาพแสดงผลแบบ LCD จำนวน 66 เครื่อง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาซื้อระบบเครือข่ายประจำอาคารเรียนและปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์

สอบราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์คำนวณปริมาณรังสี

คณะเทคนิคการแพทย์

สอบราคาซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ จำนวน 5 ชุด

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องฉาย 3 มิติ จำนวน 3 เครื่อง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องวัดขนาดอนุภาพ จำนวน 1 ชุด

คณะเภสัชศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องปั๊มระบบความดันสูญญากาศ จำนวน 4 ชุด

คณะเภสัชศาสตร์

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ Bubble Membrane Oxygcnator Extracorporealtubing

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อเข็มฉีดยาดีสโพสเซเบิ้ล ขนาดต่าง ๆ จำนวน 8 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างทำความสะอาดบริเวณหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาลาธรรม และศาลาอ่างแก้ว

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

สอบราคาจ้างจัดทำถังขยะทั่วไปและที่เก็บขยะรีไซเคิล

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องพักผ่อนสำหรับเจ้าหน้าที่งานโภชนา

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดทดลองทางด้านการสื่อสาร 1 ชุด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาซื้อพัสดุ ไมโครโฟนพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด

คณะทันตแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน 6 เครื่อง

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์ผ่านระบบเครือข่ายพร้อมติดตั้ง (เพิ่มเติม)

วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

พฤศจิกายน 2550
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาบ้านและชุมชน

คณะมนุษยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

คณะมนุษยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทเนื้อสุกรชำแหละ 16 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 1 ชุด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาซื้อชุดสัญญาณเตือนอัคคีภัย จำนวน 1 ชุด

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อแหล่งกำเนิดไฟฟ้าแบบกระแสตรง จำนวน 1 ชุด

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพความร้อน จำนวน 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ Oscilloscope จำนวน 1 ชุด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาซื้อชุดพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้รูปแบบแห้งต้นแบบ 1 ชุด

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สอบราคาซื้อระบบบันทึกเวลาการปฏิับัติงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ลายนิ้วมือ จำนวน 10 ระบบ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา กระบอกตา 5 คนดู 1 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน 3 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน

คณะมนุษยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องตรวจวัด UV/UIS/NIR จำนวน 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศของห้องผ่าตัดชั้น 2 อาคารผ่าตัด-สูติกรรม

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือลงทะเบียนเรียน (มชท.30) ประจำปีการศึกษา 2551 จำนวน 2 รายการ

สำนักทะเบียนและประมลผล

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ จอคอมพิวเตอร์แบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จำนวน 55 จอ

สำนักทะเบียนและประมลผล

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ Network Switch จำนวน 1 ชุด

สำนักทะเบียนและประมลผล

สอบราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง

คณะเภสัชศาสตร์

เปลี่ยนแปลงสอบราคาก่อสร้างทำทางลาดขึ้นชั้น 2 (Ramp) จำนวน 1 รายการ

คณะเกษตรศาสตร์

เปลี่ยนแปลงสอบราคาก่อสร้างโรงเรือนพ่นหมอก จำนวน 1 หลัง

คณะเกษตรศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุบริโภค (บรรจุซอง) 7 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดสองตา จำนวน 6 ชุด

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบพร้อมอุปกรณ์ 25 ชุด

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่แม่ข่ายระดับสูง

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ความสว่างไม่น้อยกว่า 2000 ANSI Lumens พร้อมอุปกรณ์ 5 ชุด

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อชุดทดสอบเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 1 ชุด

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จอภาพแสดงผลแบบ LCD จำนวน 30 เครื่อง

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด

วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพความร้อน จำนวน 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา พร้อมอุปกรณ์ชุดถ่ายภาพอัตโนมัติจากกล้องจุลทรรศน์

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ จำนวน 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อตู้อบเพาะเลี้ยงเชื้อ จำนวน 1 ตู้

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแฟลตสุเทพ อาคาร 2, 3 และ 4

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องเก็บเครื่องมือชั้น 2 ตึกผ่าตัดสูติกรรม

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์ผ่านระบบเครือข่ายพร้อมติดตั้ง

วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

สอบราคาซื้อระบบป้องกันความปลอดภัยเข้าออกอาคาร

วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

สอบราคาซื้อระบบ CCTV ประตูเข้า-ออกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 6 รายการ เก้าอี้แล็กเซอร์ แผงบอร์ดปิดประกาศ โต๊ะคอมพิวเตอร์ พัดลม ผ้าม่าน

คณะสัตวแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน เป็นห้องประชุมยุทธศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องจำหน่ายผลงานศิลปะ

คณะวิจิตรศิลป์

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องถ่าย x-ray พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด

คณะเทคนิคการแพทย์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องปั่นเลือด ชุดแยกสารด้วยกระแสไฟฟ้า เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า

คณะเทคนิคการแพทย์

สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์แสงสว่าง จำนวน 8 ตัว

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไปจอภาพแสดงผลแบบ CRT จำนวน 32 ชุด

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอซูม 2 กล้อง

คณะเกษตรศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา Note Book ประมวลผลระดับสูง 14 เครื่อง

คณะสังคมศาสตร์

สอบราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 2 ตู้

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อหม้อนึ่งความดันไอน้ำ จำนวน 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องสลับสัญญา 1 เครื่อง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 36,100 บีทียู 4 เครื่อง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ เครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสมชนิดบันทีกข้อมูล

คณะพยาบาลศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องสมุดดิจิทัลจำลอง จำนวน 1 ชุด

คณะมนุษยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ เตียงนอนผู้ป่วยแบบเด็ก ชุดอุปกรณ์ข้างเตียงผู้ป่วย

คณะพยาบาลศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 4 รายการ หุ่นฝึกช่วยฟื้นคืนชีพ หุ่นจำลองหญิงมีครรภ์ หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ชุดจำลองการบาดเจ็ดที่ขา

คณะพยาบาลศาสตร์

สอบราคาซื้อชุดซอฟแวร์ GIS ArcInfo Desktop พร้อมอุปกรณ์ช่วยในการประมวลผล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาจ้างซักผ้าห่มผู้ป่วย จำนวนประมาณวันละ 500 กิโลกรัม

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อกล้องสเตอริโอชนิด 3 ตา พร้อมชุดไฟส่องขึ้นลงและชุดถ่ายทอดสัญญาณจอ

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพวิเคราะห์พร้อมระบบคอมพิวเตอร์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สอบราคาซื้อผ้าใบปูพื้นสนามบาสเกตบอล ที่ทำด้วยยางสังเคราะห์ อาคารพลศึกษา 1

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

สอบราคาซื้อเครื่องเขย่าและชั่งน้ำหนักถุงเลือด

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดฟังก์ชั่น/เครื่องกำเนิดรูปคลื่น Function Generator Arbitrary Waveform Generator) 1 เครื่อง

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าสลับ (Function Generation) จำนวน 1 ชุด

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 25,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อชุดทำความเย็นสำหรับห้องเย็น จำนวน 1 ชุด

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องวัดปริมาณสารที่อยู่ในของเหลว จำนวน 1 ชุด

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาสื่อการสอน จำนวน 4 เครื่อง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องวัดสี จำนวน 1 เครื่อง

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สอบราคาซื้อตู้ดูดสารระบายไอสารเคมี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สอบราคาซื้อชุดทดลองระบบอัตโนมัติเพื่องานอุตสาหกรรม 1 ชุด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 22 รายการ

คณะเทคนิคการแพทย์

สอบราคาจ้างทำหลังคาโรงจอดรถบัส

คณะพยาบาลศาสตร์

สอบราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารหอพักนักศึกษาพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยความดัน จำนวน 5 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้ออุณหภูมิเยือกแข็ง 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การทำงานของเครื่องตัดจี้ ห้ามเลือด ด้วยกระแสไฟฟ้าความถี่สูง 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องดูดน้ำย่อยกระเพาะอาหารแบบแขวนราว 6 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง

คณะวิทยาศาสตร์

ยกเลิกสอบราคาชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน 1 ชุด ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2550

คณะสัตวแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องกระตุ้นจังหวะหัวใจ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องล้างไมโครเพลทแบบอัตโนมัติ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องวัดคามดัน ออกซิเจนในเลือด การเต้นของหัวใจ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด Light Microscope เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วปานกลางฯ

คณะเทคนิคการแพทย์

ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิของน้ำขณะใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาค่าพลังงาน 1 เครื่อง

คณะเกษตรศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องฉายภาพคอมพิวเตอร์-วีดิโอ 2 เครื่อง

คณะเกษตรศาสตร์

สอบราคาก่อสร้างทำทางลาดขึ้นชั้น 2 (Ramp) จำนวน 1 รายการ

คณะเกษตรศาสตร์

สอบราคาก่อสร้างโรงเรือนพ่นหมอก จำนวน 1 หลัง

คณะเกษตรศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 15 รายการ เครื่องสั่นอัลตรา เครื่องควบคุม เครื่องสูบสุญญากาศ เครื่องเหวี่ยงตะกอน อ่างน้ำ ฯลฯ

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ชุด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ เครื่องสำรองไฟฟ้า ไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 7 รายการ เครื่องเหวี่ยง เครื่องวัดดูดกลืนแสง อ่างน้ำ ชุดควบคุมอุณหภูมิ เครื่องหาจุดหลอดเหลว

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ ตู้ดูดควัน ชุดกำจัดไอกรด-สารเคมี

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ ไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ความสว่างไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 4 รายการ เครื่องวัดความเป็นกรด เครื่องชั่งทศนิยม อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ เครื่องปั่นเหวี่ยงสารฯ ตู้อบชาดึกดำบรรพ์ขนาดเล็กฯ

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 71 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 19 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 รายการ สำลีก้อนเล็ก ก้อนใหญ่

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4 รายการ แบตเตอรี่แห้ง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ Sodalime จำนวน 2,700 กก.

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระปุกพลาสติกฝาสีเหลือง จำนวน 194,700 ใบ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 รายการ สายสวนปัสสาวะยางแดง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 6 รายการ Bio-Cassette พร้อมฝาปิด

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ หมึกพิมพ์/ผงหมึกถ่ายเอกสาร/กระดาษไข

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4 รายการ ถุงมือสำหรับการศัลยกรรม

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 12 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ รีฟิวซองใส่

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 รายการ พลาสเตอร์

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3 รายการ Steam ตัวตรวจสอบ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อสายสวนกระเพาะใส และสายฟิดดิ้งทิ้ว ขนาดต่าง ๆ จำนวน 9 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อตู้ดูดควันระบบไร้ท่อชนิดเคลื่อนที่ได้ จำนวน 2 ตู้

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะเขียนแบบ, โต๊ะดร๊าฟไฟ, ตู้เก็บเอกสาร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 62 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องปั่นผสมตัวอย่าง จำนวน 1 เครื่อง

คณะเกษตรศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 30000 บีทียู จำนวน 10 เครื่อง

คณะเกษตรศาสตร์

สอบราคาซื้อตู้ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช จำนวน 1 ตู้

คณะเกษตรศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องเพาะเลี้ยงเซลล์และสิ่งมีชีวิตแบบเขย่าพร้อมอุปกรณ์

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องเขย่าและแยกขนาดตะกอน Testing Sieve and Sieve Shaker

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิสำหรับเพาะเลี้ยงเซลล์ ตู้อบความร้อนพร้อมอุปกรณ์

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องมือวัดค่าความเครียดของน้ำ Water potential

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับตรวจสารเรืองแสงภายใต้กล้องจุลทรรศน์

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาจ้างทำครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์โพลาไรซิ่ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องตรวจวัดระหว่างการวางยาสลบ

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 54 รายการ (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 106 รายการ (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อกระดาษ 80 แกรม ขนาด A4 (500 แผ่น/รีม) จำนวน 1700 รีม

คณะเทคนิคการแพทย์

สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า อุปกรณ์พิมพ์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องแยกโปรตีนหรือสารพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ)

คณะเทคนิคการแพทย์

สอบราคาซื้อชุดวัดมุมข้อต่อแบบบันทึก เครื่องใช้การรักษาด้วยเครื่องอัตราซาวด์ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า

คณะเทคนิคการแพทย์

ตุลาคม 2550
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง

คณะเกษตรศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ ยูนิตทำฟัน จำนวน 1 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ ล้อเข็นผู้ป่วยฯ โต๊ะพับสแตนเลส

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง

คณะทันตแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องวัดขนาดอนุภาค จำนวน 1 ชุด

คณะเภสัชศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่อง LCD โปรเจคเตอร์ จำนวน 7 เครื่อง (พร้อมการติดตั้ง)

คณะเภสัชศาสตร์

สอบราคาซื้อระบบ Hydroulic Bollard จำนวน 1 ชุด

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อแหล่งกำเนิดไฟฟ้าแบบกระแสตรง จำนวน 1 ชุด

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องตรวจวัด UV/VIS/NIR จำนวน 1 เครื่อง

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อเก้าอี้บุนวมมีพนักพิง จำนวน 8 ชุด

คณะเกษตรศาสตร์

ประกวดราคาซื้อ ไอ.วี.แคทติเตอร์ ขนาดต่าง ๆ จำนวน 5 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 19 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องสกัดและทำโปรตีนให้เข้มข้นฯ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ชุด server สำหรับการใช้งานด้าน security

คณะสัตวแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ฉีดยาสลบสัตว์ระยะไกล จำนวน 1 ชุด

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อเปลสแตนเลสสำหรับเข็นผู้ป่วย จำนวน 50 เปล

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อเครื่องเจาะตัดชิ้นเนื้อในเต้านม โดยการใช้ระบบเจาะดูด 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 12 รายการ รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4 รายการ แผ่นคลุมผิวปราศจากเชื้อก่อนผ่าตัดฯ แผ่นปิดแผลป้องกันน้ำและแบคทีเรีย

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3 รายการ ผ้าก๊อสพับ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

คณะการสื่อสารมวลชน

สอบราคาซื้อตู้เย็นเก็บเลือด จำนวน 1 ตู้

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายด้วยลมร้อน

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อตู้อุ่นสารละลาย จำนวน 4 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องกรองอากาศบริสุทธิ์ชนิดเป่าลมตามแนวขวาง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิด 2 เฟท

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อ Paraplast Plus(without DMSO)

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อ จำนวน 10 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อน้ำยาล้างฟิลม์/น้ำยา Fixer/เพลท/หมึกพิมพ์ จำนวน 11 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อขวดสุญญากาศสำหรับดูดสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยชนิดมีสาย Drain

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อซองสำหรับบรรจุเครื่องมืออบแก๊ส EO ขนาดต่าง ๆ 7 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อสายโฟเลย์ ขนาดต่าง ๆ จำนวน 9 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อ Urine bag 2000 cc เทล่าง จำนวน 22,800 ถุง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อ สาย Extension tube

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อ Syring with needle

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อ EndotRacheal tube ขนาดต่าง ๆ 8 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อ อ๊อกซิเยนแคนนูล่า อ๊อกซิเยน mask ผู้ใหญ่,เด็ก

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อ Blood Line Tubing 3,000 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อ PTFE guide wire straight-tip, Curved-tip

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ และเด็ก

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อขวดสุญญากาศสำหรับดูดสารคัดหลั่งจากแผลผ่าตัด

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อสายซักชั่นเบอร์ 6,8,10,12,14

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อขวดโพลิเอทิลีน/ขวดแก้วสีชา/กระบอกพลาสติก/ตลับพลาสติก 13 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อซองพลาสติกใส่ช้อนส้อม 65,000 ซอง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์อาหารโปรตีน จำนวน 1 ชุด

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณไขมัน จำนวน 1 เครื่อง

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สอบราคาซื้อโต๊ะคร่อมเตียงสเตนเลส จำนวน 25 ตัว

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องทำน้ำร้อนความจุอย่างน้อย 5 ลิตร จำนวน 39 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน จำนวน 1 ชุด

คณะสัตวแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษารายการ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง

คณะสัตวแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ขาเหล็กมีชั้นวาง เก้าอี้สำหรับนั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาซื้อชุดแท่นปั้นนูนต่ำและนูนสูง ชุดวาดภาพสำหรับห้องปฏิบัติการ

คณะวิจิตรศิลป์

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนรวมพยาบาล-เทคนิค

คณะพยาบาลศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้ดูดไอสารเคมี (Fume Hood) พร้อมชุดกำจัดไอสารเคมี 1 ตู้

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์แหล่งกำเนิดแสงแบบ Deuterium Tungsten Halogen 1 ชุด

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการถังคลอรีนเหลว จำนวน 10 ถัง

สำนักงานอธิการบดี

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 รายการ ไม้ค้ำยันอลูมิเนียม เคนขาเดียว วอล์คเกอร์อลูมิเนียม

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 รายการ อุปกรณ์ในการให้สารน้ำทางเส้นเลือดฯ 4,000 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 รายการ ใบมีดผ่าตัดเบอร์ 10,11,15,20,22

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 รายการ ไม้พัดสำลีสำเร็จรูปฯ จำนวน 18,000 ถุง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10 รายการ Tracheostomy tube Silver ขนาดต่างๆ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 รายการ สายยางเหลือง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 รายการ ป้ายข้อมือผู้ป่วย

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อ วัสดุบริโภคประเภทข้าวสาร 5 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อ วัสดุงานบ้าน วัสดุสำนักงาน วัสดุประปา จำนวน 59 รายการ

สำนักงานอธิการบดี

สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 5 เครื่อง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาซื้อชุดเครื่องฉายภาพ LCD พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับการเรียนการสอน 1 ชุด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาซื้อ 3 รายการ Thracic catheter

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเฝือกปูนและเฝือนปูนสำเร็จรูป 8 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อแผ่นเทปปิดแผลฯ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อ 2 รายการ ผ้าปิดจมูกใช้แล้วทิ้งฯ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผล เครื่องสแกนเนอร์

คณะวิจิตรศิลป์

สอบราคาซื้อชั้นเหล็กใส่ผลงานของนักศึกษา ชุดโต๊ะปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลพร้อมเก้าอี้

คณะวิจิตรศลป์

สอบราคาซื้อเครื่องจ่ายวัดค่าดูดกลืนแสงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาจ้างทำครุภัณฑ์ 6 รายการ โต๊ะทำงาน โต๊ะประชุม ตู้เก็บเอกสาร ชั้นเก็บหนังสือ โต๊ะอ่านหนังสือ โต๊ะฝึกอบรม

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน 6 เครื่อง

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อพัสดุ 1 รายการ ถุงมือใช้แล้วทิ้ง จำนวน 6,000 กล่อง

คณะทันตแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อพัสดุ 1 รายการ ยาชา จำนวน 630 กระป๋อง

คณะทันตแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดเครื่องมือผลิตพลาสติก Plastic Processing Equipment

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ ไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อระบบควบคุม ตรวจการ การรักษาความปลอดภัย 1 ระบบ

สำนักหอสมุด

สอบราคาซื้อชุดพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้รูปแบบแห้งต้นแบบ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 891 รายการ

คณะทันตแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องมิลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ความสว่างไม่น้อยกว่า 1600 ANSI Lumens 2 เครื่อง

คณะสังคมศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ความสว่างไม่น้อยกว่า 1600 ANSI Lumens 2 เครื่อง

คณะสังคมศาสตร์

สอบราคาซื้อพัสดุ วัสดุการแพทย์-จัดฟัน จำนวน 197 รายการ

คณะทันตแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องสัมมนาและส่งผลงานนักศึกษา ขนาด 25 ที่นั่ง

คณะวิจิตรศิลป์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซิ่งพร้อมอุปกรณ์ Polarizing Microscope 1 ชุด

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่องพร้อมติดตั้ง

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ เครื่องเรียงหน้ากระดาษ 1 เครื่อง เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล 1 เครื่อง

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ ไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 เครื่อง

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ กล้องจุลทรรศน์ 1 ชุด

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ ตู้ดูดควันฯ 1 ชุด ชุดกำจัดไอกรด-สารเคมีฯ 1 ชุด

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นสารนิเทศ จำนวน 10 เครื่อง

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทผลไม้

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลฯ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์, เครื่องถ่ายทอดสัญญาณ 3 มิติ

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกลึงปูนจิ๊กเกอร์

คณะวิจิตรศิลป์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดแท่นปั้นนูนต่ำและนูนสูง ชุดวาดภาพสำหรับห้องปฏิบัติการ

คณะวิจิตรศิลป์

สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารธรณีวิทยา จำนวน 1 รายการ

คณะวิทยาศาสตร์

รับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหาร และจำหน่ายเครื่องดิ่ม, ขนมหวานและผลไม้

คณะสัตวแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นงานความแม่นยำสูงแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อเตาไฟฟ้าอุณหภูมิสูงไม่น้อยกว่า 1500 องศาเซลเซียส

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 4 รายการ เครื่องปรับอากาศ

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิสำหรับศึกษาการเจริญเติบโตของตัวอย่างสิ่งมีชีวิต

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องวัดและบันทึกผลพร้อมประมวลผลทางสรีรวิทยาสำหรับสัตว์ทดลองพร้อมอุปกรณ์

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อพัสดุ กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 80 แกรม จำนวน 4,00 รีม

คณะทันตแพทยศาสตร์

กันยายน 2550
สอบราคาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์

วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ อ่างน้ำควบคุณอุณหภูมิต่ำ, อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า, เครื่องกลั่นน้ำสำหรับห้องปฏิบัติการ

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ เครื่องวัดคอลโรฟิลล์ 1 เครื่อง

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ ชุดแยกสารพันธุกรรม,เครื่องถ่ายโมเลกุสารพันธุกรรม

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาจ้างเหมาเช่าพัสดุ 2 รายการ เต้นท์ อุปกรณ์ไฟฟ้า

คณะเกษตรศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ เครื่องล้างหม้อนอนด้วยไอน้ำ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารศูนย์วิจัยและบริการจีโนมพืชเศรษฐกิจ

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร

คณะสังคมศาสตร์

สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารเรียนและบริหาร อาคารสำนักงาน โรงงานต้นแบบ อาคารหอประชุม

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารเรียนและบริหาร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร

คณะพยาบาลศาสตร์

สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 6 อาคาร

คณะพยาบาลศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงสนามบาสเกตบอล(หน้าหอพักนักศึกษาแพทย์ชาย 1)

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง

คณะมนุษยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โปรเจคเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง

คณะมนุษยศาสตร์

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนน 219 รายการ

คณะเภสัชศาสตร์

สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะเทคนิคการแพทย์

จ้างที่ปรึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอก

คณะบริหารธุรกิจ

สอบราคาจ้างปรับปรุงชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองตึกศรีพัฒน์ชั้น 9 เป็นห้องผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องรักษาสภาพอาจารย์ใหญ่

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

สอบราคาซื้อวัสดุควบคุม 1 รายการ เก้าอี้พักคอย ขนาด 4 ที่นั่ง จำนวน 100 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุควบคุม 3 รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศฯ จำนวน 4 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ (รถเข็นฯ) จำนวน 35 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทไข่สด

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 210 เครื่อง

คณะทันตแพทยศาสตร์

สิงหาคม 2550
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด

คณะเภสัชศาสตร์

สอบราคาจ้างเหมาการให้บริการรักษาความปลอดภัย

คณะเภสัชศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 20 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างทำหลังคาทางเข้าอาคารฟิสิกส์ 2 จำนวน 1 รายการ

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

สอบราคาซื้อเครื่องทำสุญญากาศฯ ของเครื่องทำตัวอย่างให้แห้งด้วยระบบสูญญากาศ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์สติกเกอร์ลาเบล

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องปั้มน้ำแรงดันสูงสำหรับเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารและพิมพ์เอกสารระบบดิจิตอล

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเลื่อยผ่าตัดกะโหลก 1 ตัว

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์บาร์โค๊ด

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างติดตั้งระบบท่อก๊าซทางแพทย์

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างเหมาการให้บริการรักษาความปลอดภัย

คณะทันตแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูง ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง (เพิ่มเติม)

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลสวน

คณะสัตวแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

คณะสัตวแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูง ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงบำรุงรักษาเขื่อนกักทรายอ่างเก็บน้ำอ่างแก้ว

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

สอบราคาซื้อรถยนต์ตู้โดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า 11 ที่นั่ง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงภายในอาคาร ห้อง 304 และ 306 ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สอบราคาจ้างดูแลต้นไม้และรักษาความสะอาดบริเวณรอบอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สอบราคาจ้างติดตั้งบานประตู+ผนัง หอพักนักศึกษาแพทยศาสตร์ จำนวน 6 หอพัก

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาครุภัณฑ์ 2 รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อหัวออกซิเจนที่ใช้กับระบบไปป์ไลน์และสามารถต่อกับ ventilator ชนิดติดกับราว จำนวน 16 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติ

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู

คณะมนุษยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 62 รายการ

คณะมนุษยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 58 รายการ

คณะมนุษยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องบรรยาย 1 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงสนามหลังหอผู้ป่วยจิตเวชเด็ก

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างติดตั้งเคาน์เตอร์ในห้องปฏิบัติการฯ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงงานบริหารและธุรการชั้น 1 อาคารราชนรินทร์

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างติดตั้งราวตากผ้าแสตนเลสฯ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างทำคามสะอาดอาคารเรียนและปฏิบัติการ SCB 3 จำนวน 1 รายการ

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อพัสดุ 2 รายการ เครื่องปรับอากาศ 9000 บีทียู 7 เครื่อง 24000 บีทียู 2 เครื่อง

คณะทันตแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สอบราคาจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างทำคามสะอาดอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ 2 รายการ

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาจ้างซ่อมแซมพื้นถนนด้านหน้าอาคารศรีพัฒน์

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำหอผู้ป่วยโสต 1 และหอผู้ป่วยโสต 2

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารคณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ

สอบราคาซื้อ (เพิ่มเติม) เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติพร้อมวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อ (เพิ่มเติม) ครุภัณฑ์ 2 รายการ เครื่องถ่ายทอดสัญญาณฯ ชุดเครื่องเสียง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทข้าวสาร จำนวน 4 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์วิจัยและบริการจีโนมพืชเศรษฐกิจ

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาจ้างทำคามสะอาดอาคารวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาจ้างลาดยางมะตอยลานจอดรถภาควิชาฟิสิกส์

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงทางเดินชั้น 3 อาคารเรียน 4 ชั้น ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์ จำนวน 28 ชุด

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล 7 ชุด

คณะมนุษยศาสตร์

สอบราคาจ้างเหมาหม้อแปลงไฟฟ้า

คณะเกษตรศาสตร์

สอบราคาซื้อชุดวิเคราะห์แบบจำลองเชิงตัวเลขของการไหลของของเหลว

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตรวจบัตรขึ้น-ลงในหอพักนึกศึกษา จำนวน 15 อาคาร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารโรงอาหารหอพักนักศึกษา ชาย-หญิง 12 อาคาร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกวดราคาจ้างพนักงานทำความสะอาดหอพักนักศึกษาชาย-หญิง จำนวน 15 อาคาร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทเนื้อสุกรชำแหละ 16 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 2 ชุด

สำนักบริการวิชาการ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่อง Mammotome จำนวน 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุงานผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับระบบเงินเดือน ระบบสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 ตา จำนวน 1 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2รายการ เครื่องล้างหม้อนอนด้วยไอน้ำ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 7 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อชุดตรวจหู คอ จมูก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องสว่านลมเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องตรวจตา จำนวน 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อกล้องส่องหลอดลม จำนวน 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องสแกนเวชระเบียบ จำนวน 2 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อโคมไฟส่องตรวจและผ่าตัด ชนิดตั้งพื้นมีล้อเลื่อน จำนวน 3 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน 3 รายการ หลังคา ปูพื้นกระเบื้อง เคาน์เตอร์ฯ

คณะศึกษาศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องวิจัยจุลกายวิภาคศาสตร์พร้อมระบบปรับและฟอกอากาศ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างติดตั้งประตูไฟฟ้าอัตโนมัติทางเข้าห้องผ่าตัด ชั้น 3 อาคารศรีพัฒน์

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างทำความสะอาดบริเวณอาคารพลศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า 7 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเคมีอุตสาหกรรมและวัสดุศาสตร์ 1 รายการ

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องมือทดสอบในการควบคุมคุณภาพอุปกรณ์ทางด้านรังสี 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติพร้อมวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ เครื่องถ่ายทอดสัญญาณฯ ชุดเครื่องเสียง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อหัวออกซิเจนฯ จำนวน 8 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุควบคุม 3 รายการ รถนั่งฯ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องปั้นเหวี่ยงฯ

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค 3 ประเภท วัสดุบริโภคประเภทเนื้อสัตว์ ประเภทผักสด ประเภททั่วไป

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารที่ทำการ

คณะทันตแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนเสมือน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

กรกฎาคม 2550
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศบริเวณห้องโถง, ห้องตรวจโอพีดี ชั้น 1

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ชั้น M)

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงงานบริหารและธุรการชั้น 1 อาคารราชนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงบริเวณถนนสาย 7 และบริเวณข้างแทงค์ออกซิเจนเหลว

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเลี้ยงหนู (หน่วยสัตว์ทดลอง)

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อชุดฉากกั้นห้อง จำนวน 1 ชุด

คณะสัตวแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างซ่อมแซมระบบประปาและสุขาภิบาลอาคารชีววิทยา 1 จำนวน 1 รายการ

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 2 รายการ

คณะทันตแพทยศาสตร์

ขอเปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียนรวม 3 ชั้น

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องปรับอุณหภูมิในร่างกาย 2 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อชุดดูดเสมหะและน้ำออกจากปอด 16 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 4 รายการ โต๊ะสแตนเลส, โต๊ะพับ ชั้นวางผ้า ฯ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงภายในอาคาร ห้อง 304 และ 306 ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์โพลาไรซิ่ง

คณะวิทยาศาสตร์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กโต 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียนรวม 3 ชั้น

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณอาคาร วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องวิเคราะห์ ดี เอ็น เอ จากแผ่นเจล จำนวน 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ (รายละเอียดแนบ)

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ชั้น 3 เป็นศูนย์เทคโนโลยีกิจกรรมบำบัดเพิ่มเติม

คณะเทคนิคการแพทย์

สอบราคาซื้อชุดตรวจฮีโมโกลบินด้วยกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณ ดี เอ็น เอ จำนวน 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อหัวออกซิเจนที่ใช้กับระบบไปป์ไลน์ฯ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ เครื่องตัดเฝือก

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงภายในอาคาร ห้อง 502/6 502/7 และห้อง 504

คณะพยาบาลศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง

คณะพยาบาลศาสตร์

ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สอบราคาจ้างติดฟิล์มกรองแสง

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โคมไฟส่องตรวจแบบตั้งพื้นจำนวน 6 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์จักรยานวัดสมรรถภาพของแขนและขา

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ เตียงผ่าตัด จำนวน 1 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 7 ชุด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาซื้อชุดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ จำนวน 1 ชุด

คณะเทคนิคการแพทย์

สอบราคาซื้อสารเคมีและวัสดุ-อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี (เพิ่มเติม)

วิทยาลัยศิลป์ สื่อ และเทคโนโลยี

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ เตามให้ความร้อน เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง เครื่องทำความสะอาด เครื่องทำสุญญากาศฯลฯ

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 38,000 บีทียู พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งจำนวน 6 เครื่อง

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หอพักนักศึกษาแพทย์ชาย 2 และหอพักแพทย์ชาย 3 เป็นสวนหย่อม

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 ตาพร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล 1 ชุด

คณะทันตแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์เรืองแสงและอุปกรณ์ถ่ายภาพดิจิตอล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ อุปกรณ์เครือข่าย Firewall

บัณฑิตวิทยาลัย

สอบราคาจ้างทำผ้าม่าน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

มิถุนายน 2550
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์หม้อหุงข้างแบบใช้สตรีม 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อตู้แช่แข็งพลาสมา แบบ 2 ประตู ความจุไม่น้อยกว่า 55 คิว 1 ตู้

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาเครื่องอบผ้าอัตโนมัติ ขนาด 225 ปอนด์

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผลิตเยื่อและกระดาษ (Pulp and Paper Processing Equipment) จำนวน 1 ชุด

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดอาจารย์ใหญ่ จำนวน 10 เตียง

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ เครื่องวัดสัญญาณชีพ

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 หน่วย

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3 รายการ Misty Nebulizer Oxygen Mask Canular Oxygen Mask (Adult)

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ฝึกการเคลื่อนไหวและการทรงตัวในเด็ก จำนวน 1 ชุด

คณะเทคนิคการแพทย์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนช่วงแรกภายในศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญชัย"

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

สอบราคาซื้อจอทีวี LCD ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 นิ้ว จำนวน 2 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุบริโภค(บรรจุซอง) 6 รายการ เครื่องดิ่มในรูปผง ครีมปราศจากไขมัน น้ำตาลทรายขาว น้ำปา พริกไทย ซอสถั่วเหลือง

คณะแพทยศาสตร์

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำระ ประจำปี 2549 จำนวน 188 รายการ

คณะมนุษยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำบุคลากรอาคารธรณีวิทยา 1 รายการ

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องฉายสัญญาณภาพและจอแขวนมือถึง 1 ชุด

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สอบราคาซื้อไมโครมอเตอร์ (Micro Motor) จำนวน 3 ชุด

คณะทันตแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน อาคารปฏิบัติการพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 8 รายการ HEMO-A MIK

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อ Angiographic catheter สำหรับฉีดสารทึบรังสีในหลอดเลือดหัวใจ ขนาดต่าง ๆ 12 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ กล้องวงจรปิด 1 ตัว พร้อมจอมอนิเตอร์ ขนาด 29 นิ้ว 4 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนเสมือน

คณะวิศวกรรมาศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ เครื่องปรับอากาศ

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อจอทีวี LCD ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 นิ้ว

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุณอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อโต๊ะตรวจและตัดชิ้นเนื้อพร้อมระบบดูดอากาศและระบบระบายน้ำภายใน

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อกระปุกพลาสติกฝาสีเหลือง จำนวน 74,200 ใบ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องปฏิบัติการอาหาร

คณะมนุษยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) จำนวน 43 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 33 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 26 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 38,000 บีทียู พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 6 เครื่อง

คณะวิทยาศาสตร์

ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงแยกส่วนประกอบของเลือดพร้อมด้วยระบบควบคุมความเย็น จำนวน 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อเครื่องส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิดไฟเบอร์สโคป จำนวน 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

พฤษภาคม 2550
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารและกิจกรรมเอนกประสงค์ ภายในศูนย์การศึกษา มช.หริภุญชัย

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องปฏิบัติการชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 45 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 38 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

สถาบันภาษา

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องชั่งวิเคราะห์ 4 ตำแหน่ง สามารถอ่านค่าได้ละเอียด 0.0001 กรัม หรือ 0.1 มิลลิกรัมฯ

คณะเภสัชศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแก้วและอุปกรณ์ จำนวน 48 รายการ

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อฯ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อตู้อบคาร์บอนไดออกไซด์ (incud tor) 1 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาห้องปฏิบัติการชั้น 2 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาซื้อพัสดุ เครื่อง Mobile X-ray สำหรับถ่ายภาพรังสีในช่องปาก จำนวน 1 ชุด

คณะทันตแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงฯอาคารเฉลิมพระบารมี 2 รายการ ปรับปรุงชั้น 8 และ ปรับปรุงชั้น 9

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมฯ และห้องจ่ายยาฯ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคจ้างปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์หอพักนักศึกษาแพทย์ชาย 2

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาคลุมด้านบนของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาฯ Cordiac Electrophysiology

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศงานปฏิบัติการกลางชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนท่อน้ำเย็นห้องผ่าตัด เบอร์ 9-12 และห้องซ่อมบำรุงเครื่องเมืองฯ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างทำชั้นวางและตู้ Built in เก็บเอกสารหนังสือทางวิชาการในห้องประชุม ศ.นพ กัมพล

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างติดตั้งประตูไฟฟ้าอัตโนมัติทางเข้าห้องผ่าตัด ชั้น 3 อาคารศรีพัฒน์

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างติดตั้งระบบปรับอากาศ ห้องปฏิบัติการธนาคารเลือด ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงหลังจาและฝ้าเพดานฯ งานต่อเติมหลังคาหน่วยโยธาฯ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุง 2 รายการ เคาน์เตอร์ห้องอาหารฯ ห้องพักเจ้าหน้าที่ฯ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ชุดคอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายภาพสะท้อนเลนส์เดี่ยวระบบดิจิตอล

คณะการสื่อสารมวลชน

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ตู้ดูดไอระเหยสารเคมี จำนวน 1 ตู้

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ ชุดเครื่องวัดสมรรถภาพของปอดฯ หุ่นฉียาเข้ากล้ามต้นแขนฯ หุ่นฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อสะโพกฯ

คณะพยาบาลศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง พัดลมโคจรพร้อมติดตั้ง

สถาบันภาษา

ยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ เมื่อวันที่ 22 พ.ค 50 เวลา 10.30 น.

สถาบันภาษา

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศฯ ภาควิชาพยาธิวิทยา

คณะแพทยศาสตร์

ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ ชุดเครื่องเสียง ขนาดใหญ่ 1 ชุด ขนาดกลาง 3 ชุด ขนาดเล็ก 8 ชุด

คณะศึกษาศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์(เพิ่มเติม)

สถาบันภาษา

สอบราคาซื้อเครื่องเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อในอาหารเหลวแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต จำนวน 2 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั่นแยกซีรั่ม

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โคมส่องตรวจแบบตั้งพื้น จำนวน 6 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ และห้องหัวหน้าภาควิชาฯ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเตรียมและเก็บเอกสาร ภาควิชาจุลชีววิทยา

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงโซ่และรอกเครื่อง Balance Traction

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงสถานที่โรงอาหารชีววิทยา 1 รายการ

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาจ้างซ่อมแซมระบบประปาและสุขาภิบาลอาคารชีววิทยา 1

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ เครื่องชั่วไฟฟ้าทศนิยม เครื่องวิเคราะห์โปรตีนแนวตั้งฯ เครื่องทำน้ำแข็งฯ

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิดเลเซอร์ ความเร็วไม่น้อยกว่า 45 แผ่นต่อนาที จำนวน 5 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนพื้นห้องพักนักศึกษาฯ จำนวน 151 ห้อง

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

สอบราคาซื้อหัวออกซิเจน ชนิด Low - Flow meter จำนวน 8 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องกลั่นหาเปอร์เซนต์ไตโตรเจน จำนวน 1 เครื่อง

คณะเกษตรศาสตร์

สอบราคาจ้างติดตั้งระบบเรียกพยาบาลห้องผู้ป่วยฯ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องพักอาจารย์ อาคาร 6 คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาฯ เครื่องอ่านค่าความเข้มของแถบสีบนแผ่นตรวจฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาซื้อพัสดุอุปกรณ์เฟสโบ (Facebow) จำนวน 10 ชุด

คณะทันตแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเคมี 1-2 และห้องน้ำ จำนวน 1 งาน

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องบรรยายภาควิชาชีววิทยา 1 จำนวน 1 รายการ

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาจ้างทาสีภายนอกอาคาร หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 8

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ชุด

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องแยกสารพันธุกรรมชนิดโมเลกุลขนาดใหญ่ 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดงพร้อมเซนเซอร์ 2 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อโคมไฟส่องตรวจชนิดสวมศีรษะ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อจักรยานวัดสมรรถภาพของแขนและขา 1 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงลานกิจกรรมนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ผ้าก๊อสพับ ผ้าซับโลหิต

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 10 รายการ รายละเอียดแนบ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 9 รายการ รายละเอียดแนบท้าย

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 6รายการ Bio-Cassette พร้อมฝาปิด

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ Paraplast Pius (Without DMSO)

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์(เพิ่มเติม)

สถาบันภาษา

สอบราคาจ้างปรับปรุงทัศนียภาพด้านข้างอาคาร 30 ปี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบรักษาความปลอดภัย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ ชุดเครื่องเสียง ขนาดใหญ่ 1 ชุด ขนาดกลาง 3 ชุด ขนาดเล็ก 8 ชุด

คณะศึกษาศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องถายภาพรังสีในช่องแบบพกพาได้ ชุดระบบถ่ายภาพรังสีในช่องปากดิจิตอล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 15 รายการ รายละเอียดแนบ

สถาบันภาษา

สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) จำนวน 6 เครื่อง

คณะการสื่อสารมวลชน

ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำเย็น จำนวน 1 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 KVA สำหรับเครื่องตรวจร่างกายด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI จำนวน 1 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง 64/128 ช่องสัญญาณชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุหนังสือตำรา จำนวน 44 รายการ

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อชุดบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพาพร้อมระบบการวิเคราะห์ข้อมูล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาจ้างทำป้ายอักษรลอยสำหรับติดอาคารและป้ายไฟบอกทางเข้าฉุกเฉิน

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างทำครุภัณฑ์ 3 รายการ ชุดปั้มสุญญากาศแบบเทอร์โบ ชุดหัววัดสภาพสุญญากาศ วาล์วสุญญากาศ

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาจ้างทำครุภัณฑ์ ตู้ดูดไอระเหยสารเคมี จำนวน 1 ตู้

คณะวิทยาศาสตร์

เมษายน 2550
สอบราคาจ้างต่อเติมอาคารโรงประลอง

คณะวิจิตรศิลป์

สอบราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทไข่สด

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ เครื่องเสียงห้องเรียนพร้อมติดตั้ง มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงสนามเทนนิส

คณะศึกษาศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงทัศนียภาพภายนอกห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาครุภัณฑ์ เครื่องวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด, เครื่องวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเลือดชนิดอัตโนมัติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาจ้างทำครุภัณฑ์ 4 รายการ รายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคา

สถาบันภาษา

สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง พัดลมโคจรพร้อมติดตั้ง

สถาบันภาษา

สอบราคาซื้อเครื่องเหวี่ยงตะกอน จำนวน 4 เครื่อง

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์โพลาไรซิ่ง (Polarizing Microscope) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ตัว

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์โพลาไรซิ่ง (Polarizing Microscope) 1 ตัว

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องปั่นความเร็วสูงชนิดปรับอุณหภูมิได้ จำนวน 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 4 รายการ ชุดสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน กล้อง Digital กล้อง DVD เครื่องพิมพ์คอมพวเตอร์(สี)

คณะสัตวแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างทำวัสดุการศึกษาระบบนำเสนอข้อมูลแผนที่่รายละเอียดสูงเพื่อการพยากรณ์และเตือนภัยน้ำท่วมตัวเมืองเชียงใหม่ฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ตู้อบรวามร้อน จำนวน 1 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้ปลดดเชื้อ จำนวน 1 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เตียงรับบริจาคโลหิต จำนวน 2 เตียง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู 7 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องดมยาสลบสำหรับสัตว์ใหญ่ จำนวน 1 ชุด

คณะสัตวแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับการสอนและจัดทำสื่อการสอน e-learnig

คณะมนุษยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

คณะมนุษยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องวิจัยเพื่อผ่าสัตว์ใหญ่และห้องเพาะเลี้ยงฯ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมอาคารเรียนรวม 3 ชั้น

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องติดตามสัญญาณชีพ จำนวน 2 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ตู้แช่แข็งเก็บ Plasmaจำนวน 2 ตู้

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 12 รายการ

คณะการสื่อสารมวลชน

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

คณมนุษยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 รายการ จุกยางสังเคราะห์ฯ ฝาอลูมิเนียมฯ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องวัดการดูดกลืนแสงยูวี-วิสิเบิ้ลชนิดลำแสงคู่ จำนวน 1 เครื่อง

คณะเภสัชศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องคนสารละลายแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic stirrer Digital) จำนวน 8 เครื่อง

คณะเภสัชศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องชั่งวิเคราะห์ 4 ตำแหน่ง สามารถอ่านค่าได้ละเอียด 0.0001 กรัม หรือ 0.1 มิลลิกรัมฯ

คณะเภสัชศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องผลิตยาเม็ดแบบสากเดี่ยว จำนวน 2 เครื่อง

คณะเภสัชศาสตร์

รับสมัครบริษัทประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2550

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

สอบราคาซื้อพัสดุ 3 รายการ เครื่องแสดงการสบฟัน อุปกรณ์เพสโบ ภาชนะหล่อแบบฟันฯ

คณะทันตแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องปฏิบัติการชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่ือง LCD Projector พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องชุดตรวจวัดชนิดอิเลคโตรโฟรีซิส จำนวน 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องปั่นแยกเซลล์ลงบนสไลด์ จำนวน 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อพัสดุ 2 รายการ เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

คณะสถาบันปัตยกรรมศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียนและปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มีนาคม 2550
สอบราคาซื้อ เครื่องปรับอากาศ ขนาด 40000 บีทียู 2 เครื่อง

คณะเกษตรศาสตร์

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 2 รายการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ขอเปลี่ยนแปลงวันที่ขายทอดตลาดครภัณฑ์ชำรุด จำนวน 127 รายการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์-จัดฟัน จำนวน 21 รายการ

คณะทันตแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบเพิ่มแรงดันบวกปรับความดันหายใจเข้า/ออกได้ 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องปั่นแยกซีรั่ม จำนวน 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อชุดให้น้ำเกลือสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 239,600 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพจากวัตถุ 3 มิติ เครื่องมัลนิมีเดียโปรเจคเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อฐานรองแบบเคลื่อนที่ได้พร้อมหน่วยควบคุม (Stage เคลื่นที่พร้อม Controller) 1 ชุด

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้องสระว่ายน้ำสโมสรสวนดอก

คณะแพทยศาสตร์

สอบซื้อชุดถ่ายทอดสัญญาณและถ่ายภาพแบบ digital จากกล้องจุลทรรศน์พร้อมจอ LCD

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 2 รายการ

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ เวอร์เนียร์ สาธิตการสอน ไมโคร สาธิตการสอน

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาจ้างเหมาทำระบบกันซึมหลังคาและทาสีอาคาร

คณะเกษตรศาสตร์

สอบราคาซื้อระบบสารสนเทศโรงพยาบาล ต่อเชื่อมจากคณะแพทย์ ม.ช. ไปยังศูนย์สุขภาพ ม.ช. จำนวน 1 ระบบ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อตู้เพาะเลี้ยงเซลล์ชนิดควบคุมอุณหภูมิและปริมาณก๊าซ 1 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อปั่นหมุนเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิ 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องวัดความต้านทานภายในโพรงจมูก 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องติดตามค่าอิ่มตัวของออ๊กซิเจน 6 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อตู้อบลมร้อนชนิดมีพัดลมหมุนเวียนอากาศ (Hot Ait Oven) 1 ชุด

คณะเทคนิคการแพทย์

สอบราคาจ้างวางเครือข่ายใยแก้วนำแสง จำนวน 1 ระบบงาน

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อ ชุดเครื่องมือผลิตเยื่อและกระดาษ (Pulp and Processing Equipment) 1 ชุด

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 127 รายการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน สติ๊กเกอร์คอมพิวเตอร์ ขนาด 8.2x6.1 ซม.

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อ Rotary Evaporator จำนวน 1 ชุด

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ขายทอดตลาดเครื่องทำน้ำเย็น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สอบราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อแบบไบโอฮาซาด (Biosafety Cabinet) 1 ตู้

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สอบราคาซื้อกล้องส่องข้อ arthroscope จำนวน 1 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องตรวจคัดกรองการได้ยินเด็กแรกเกิดและเด็กเล็ก 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (Thermal Cycler) 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อกล้องดิจิตอล แบบ SLR (DSLR) ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 10.2 ล้านพิกเซล 1 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างทำครุภัณฑ์ พัดลมดูดไอสารเคมีพร้อมท่อ 6 ชุด

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องภาควิชาการบัญชี

คณะบริหารธุรกิจ

สอบราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 4 รายการ ชุดอุปกรณ์ฝึกการเคลื่อนไหวฯ ชุดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลฯ ชุดประเมินฯฯ ชุดกระตุ้นระบบเวลติบูล่าร์

คณะเทคนิคการแพทย์

สอบราคาซื้อออสซิลโลสโคปพ่องต่อคอมพิวเตอร์ (PC Oscilloscope) จำนวน 2 ชุด

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อฐานรองแบบเคลื่อนที่ได้พร้อมหน่วยควบคุม (Stage เคลื่อนที่พร้อม Controller) 1 ชุด

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อชุดวัดความดันสุญญากาศ จำนวน 1 ชุด

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อชุดควบคุมการผลิตสื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 ชุด

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ เครื่องเรียงหน้ากระดาษอัตโนมัติ เครื่องแสดงภาพและวัตถุ 3 มิติ

คณะเศรษฐศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องเพาะเลี้ยงเชื้อแบบเขย่าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อชุดทดลองการยศาสตร์ 1 ชุด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาซื้อชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการตัดสินใจ 1 ชุด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

แก้ไขเอกสารสอบราคาจ้างเหมาออกแบบและปรับปรุงทิวทัศน์ (Land Scape) พื้นที่สนามด้านหลังอาคาร HB7

คณะมนุษยศาสตร์

ประกวดราคาเช่ายูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 21 ชุด

คณะทันตแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทข้าวสาร 5 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องอบของเหลวสูญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สอบราคาซื้อที่นอนฟองน้ำอัดยาง จำนวน 330 ผืน

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) แบบมีระบบคายประจุ

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ ชุดทดลองโมเมนต์แม่เหล็ก ชุดชาตั้งและหลอดผลิตอิเล็กตรอน แหล่งจ่ายไฟสำหรับหลอดแฟรงค์-เฮิร์ต

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อ เครื่องปรับแต่งข้อมูลแบบหลายช่องสัญญาณ (Data Acquisition and switch unit) 1 ชุด

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อพัสดุ เครื่องปั่นสารละลายให้แห้ง จำนวน 1 ชุด

คณะทันตแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ตู้อบความร้อน จำนวน 1 ตู้

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างจัดทำลานจอดรถยนต์บริเวณลานตึกไฟฟ้าแรงสูง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาซื้อชุดทดลองการรับ-ส่งสัญญาณแสงชนิดต่าง ๆ ผ่านเส้นใยแก้ว 1 ชุด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 4 รายการ กล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจสอบอัญมณี กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซิ่ง แท่นสเตจวางแผ่นหินบาง

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ กล้องสเตอริโอซูม 2 กระบอกตา, กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซิ่ง

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาจ้างทำหลักแสดงระดับน้ำท่วมในพื้นที่น้ำท่วมเขตตัวเมืองเชียงใหม่ จำนวน 130 หลัก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าวัดฝายหิน

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ เครื่องจ่ายศักย์ไฟฟ้าแรงสูง เครื่องจ่ายศักย์ไฟฟ้าแรงต่ำ

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาจ้างเหมาออกแบบและปรับปรุงทิวทัศน์ (Land Scape) พื้นที่สนามด้านหลังอาคาร HB7

คณะมนุษยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องกลั่นหาเปอร์เซนต์ไนโตรเจน จำนวน 1 เครื่อง

คณะเกษตรศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องวัดแนวขนานโมเดล (Surveyor) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 38 เครื่อง

คณะทันตแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำห้องผู้บริหารและสำนักงานเลขานุการ 1 ชุด

คณะพยาบาลศาสตร์

สอบราคาซื้อผ้าม่านสำหรับอาคารปฏิบัติการ 5 ชั้น

คณะพยาบาลศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ เครื่องเหวี่ยงตะกอน อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ เครื่องชั่ง 3 ตำแหน่ง

คณะวิทยาศาสตร์

กุมภาพันธ์ 2550
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 8 รายการ (ขอเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม) รายการที่ 1 รายการที่ 2 ครั้งที่ 3

คณะศึกษาศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องเอกซเรย์แบบติดตั้ง 1 ชุด

คณะเทคนิคการแพทย์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพจากวัตถุ 3 มิติ ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 850,000 พิกเซล 1 เครื่อง

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ เครื่องวัดรังสีไกเกอร์แบบพกพา, เครื่องวัดการดูดกลืนแสง

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อกล่องพลาสติกฝาแดง จำนวน 60,000 กล่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อชุดทดสอบการรับแรงกดและการเคลื่อนตัวของวัสดุ/ชิ้นงานโครงสร้าง 1 ชุด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์สำหรับงานวิจัยและสารสนเทศ 4 เครื่อง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประำกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทเนื้อสุกรชำแหละ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อพัดลมดูดไอสารเคมีพร้อมท่อ จำนวน 6 ชุด

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 22 ชุด

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อเตาเผาไฟฟ้าอุณหภูมิสูง จำนวน 1 เตา

คณะวิทยาศาสตร์

ประำกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 25 รายการ รายละเอียดแนบ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องวัดสัญญาณไฟฟ้าแบบตัวเลข จำนวน 2 เครื่อง

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อชุดมอเตอร์ขับเคลื่อนล้อกวาดตะกอนบ่อตกตะกอนจุลินทรีย์

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ ละเอียดแนบ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงคลินิกภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 1 รายการ

คณะทันตแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรือนกระจก ภาควิชาชีววิทยา 1 รายการ

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาจ้างลาดยางมะตอยลานจอดรถภาควิชาฟิสิกส์ 1 รายการ

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาครุภัณฑ์เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพจากวัตถุ 3 มิติ จำนวน 2 เครื่อง

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาครุภัณฑ์ไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จอภาพแสดงผลแบบ CRT จำนวน 4 เครื่อง

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาครุภัณฑ์ตู้เสื้อผ้าพร้อมติดตั้งประจำหอพักนักศึกษาชาย อาคาร 2 จำนวน 128 ชุด (เพิ่มเติม)

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

กำหนดวันเวลาชี้แจงคุณลักษณะและสถานที่การจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา (เพิ่มเติม)

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียน SB4105/4106/4107 อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ของคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์แบบติดตั้ง 1 ชุด

คณะเทคนิคการแพทย์

สอบราคาซื้อไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน 10 เครื่อง

คณะเกษตรศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 18 รายการ

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 8 รายการ (ขอเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม)คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพ เคเบิ้ลทีวีพร้อมติดตั้ง

คณะศึกษาศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ จำนวน 55 ตัว

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์(ระบบโทรศัพท์ภายในอาคารพร้อมติดตั้ง)

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

สอบราคาซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

สอบราคาซื้อเครื่องปั่นสารละลายให้แห้ง จำนวน 1 ชุด

คณะทันตแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร พื้นที่ชั้น 3 อาคารเรียนปฏิบัติการกลางเป็นศูนย์เทคโนโลยีกิจกรรมบำบัด

คณะเทคนิคการแพทย์

สอบราคาซื้อเตาเผาอุณหภูมิสูง อุณหภูมิเผาสูงสุดอย่างน้อย 1200 องศาเซลเซียล จำนวน 1 เตา

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เคมีภัณฑ์และเครื่องแก้ว จำนวน 279 รายการ

คณะเภสัชศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ รถแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน

คณะเกษตรศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง LCD จำนวน 1 เครื่อง

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ เครื่องเพาะเลี้ยงเชื้อแบบเขย่าพร้อมอุปกรณ์ ตู้ปราศจากเชื้ออันตราย

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 14000 รอบ/นาที

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อชุดควบคุมการผลิตสื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 ชุด

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตรวจบัตรขึ้น-ลงในหอพักนักศึกษา จำนวน 15 อาคาร และปฏิบัติหน้าที่ตรวจรถฯหอพักนักศึกษา

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

สอบราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยในอาคารเฉลิมพระบารมีและอาคารตะวัน กังวานพงศ์ จำนวน 9 คน

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์แบบก๊าซโครมาโตกราฟฟี่ จำนวน 1 ชุด

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1รายการ แท่นทำความเย็น 2 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ ชุดเครื่องเสียง เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ รายละเอียดแนบท้าย

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ ไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดเครื่องมือผลิตเยื่อและกระดาษ (Pulp and Paper Processing Equipment)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 3 รายการ ชุดอุปกรณ์ฝึกการเคลื่อนไหวฯ ชุดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยฯ ชุดประเมิน SIPT

คณะเทคนิคการแพทย์

สอบราคาซื้อพัสดุ 2 รายการ เครื่องซักผ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า80 ปอนด์ เครื่องอบผ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 70 ปอนด์

คณะทันตแพทยศาสตร์

สอบราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 2 รายการ ชุดบันทึกข้อมูลหลายจุดฯ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนฯ

สถาบันวิจัยวิทย์เทคโนฯ

สอบราคาครุภัณฑ์ตู้เสื้อผ้าพร้อมติดตั้งประจำหอพักนักศึกษาชาย อาคาร 2 จำนวน 128 ชุด

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

สอบราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ เครื่องอ่านภาพระบบดิจิตอล อุปกรณ์กระจายสัญญาณฯ

คณะพยาบาลศาสตร์

สอบราคาครุภัณฑ์ ไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไปจอภาพแสดงผลแบบ CRT จำนวน 21 ชุด

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมกระบะบรรทุก ที่นั่งสองแถว และหลังคา จำนวน 1 คัน

คณะศึกษาศาสตร์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 8 รายการ คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพ เคเบิ้ลทีวีพร้อมติดตั้ง

คณะศึกษาศาสตร์

ประกวดราคาซื้อวัสดุงานผ้าเครื่องแต่งกาย จำนวน 27 รายการ (รายละเอียแนบ)

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อวัสดุงานผ้าเครื่องแต่งกาย 6 รายการ (รายละเัอียดแนบ)

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อ แถบหาน้ำตาลพร้อมเข็มเจาะปลายนิ้ว (50 stip/box) จำนวน 164,000 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ เครื่องช่วยสอนมัลติมีเดียประจำห้องเรียน 1 ชุดเครื่องมัลติมีเดียโปคเจคเตอร์ระดับ SVGA 5 เครื่อง

คณะวิจิตรศิลป์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ ชุดทดลองการรับ-ส่งสัญญาณแสงชนิดต่าง ๆ ผ่านเส้นใยแก้ว 1 ชุด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุงานผ้าเครื่องแต่งกาย 1 รายการ ถุงใส่ผ้าเปื้อน ขนาด 42x80 นิ้ว จำนวน 525 ใบ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ

คณะพยาบาลศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ เครื่องเขย่า จำนวน 2 เครื่อง

คณะเกษตรศาสตร์

สอบราคาซื้อชุดวิเคราะห์การเดินแบบเคลื่อนย้ายได้(Portable Gait Measuremen t Tool) จำนวน 1 ชุด

คณะเทคนิคการแพทย์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จอภาพ LCD ขนาด 46 นิ้ว จำนวน 1 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างทำงานปรับระดับพื้นบริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินอาคารเฉลิมพระบารมี

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์บอร์ดไฟวิ่งแบบป้ายเปลี่ยนข้อความได้ (Variable Message Sign) 2 ชุด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดพัฒนาประสิทธิภาพงานประมวลผล 1 ชุด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ จำนวน 1 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

มกราคม 2550
สอบราคาจ้างเปลี่ยนพรมปูพื้นห้องสำนักงาน ผู้อำนวยการและห้องประชุมบุญสม มาร์ติน

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 10 รายการ น้ำยา Hemo

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อกระบอกฉีดยาดีสโพสเซเบิ้ล 50 ซีซี จำนวน 76,400 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบเพิ่มแรงดันบวกปรับความดันหายใจเข้า/ออกได้ 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกา ชุดเครื่องมือผาตัดตา ชุดกล้องส่องตรวจหลอดลมและกระเพาะอาหารผ่านวีดิทัศน์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 3 รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา ไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป จอภาพแสดงผล

คณะวิจิตรศิลป์

สอบราคาซื้อเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศชนิด High Volume 1 เครื่อง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องอ่านค่าและบันทึกสัญญาณ 1 ชุด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาซื้อตู้อบลมร้อน (Hot Air Oven) จำนวน 1 ตู้

คณะวิทยาศาสตร์

ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อตู้ดูดควันพิษหรือไอจากสารเคมี (Fume Hood) จำนวน 1 ตู้

คณะสัตวแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องดมยาสลบสำหรับสัตว์ใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง

คณะสัตวแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์บริการสุขภาพโคนม จำนวน 1 หน่วย (21 รายการ)

คณะสัตวแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรจกเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง

คณะสัตวแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบอัตโนมัติชนิดความจุไม่น้อยกว่า 85 ลิตร 1 เครื่อง

คณะสัตวแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ ตู้เก็บเก็บผลงานศิลปะ ตู้เก็บอุปกรณ์เคมีของภาพพิมพ์ ตู้เก็บวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์ของภาพพิมพ์

คณะวิจิตรศิลป์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ ชั้นสำหรับวางชิ้นงานปูนพลาสเตอร์ ตู้ไม้กระจำ 4 ด้าน

คณะวิจิตรศิลป์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ ขาหยั่งวาดภาพสำหรับห้องปฏิบัติการ

คณะวิจิตรศิลป์

สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 39,000 บีทียู 2 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 2 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อโต๊ะตรวจและตัดชิ้นเนื้อพร้อมระบบดูดอากาศและระบบระบายน้ำภายใน 1 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค ประเภทเนื้อสัตว์ ผักสด วัสดุบริโภคประ เภททั่วไป

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ รถแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน

คณะเกษตรศาสตร์

สอบราคาซื้อชุดทดสอบการรับแรงกดและการเคลื่อนตัวของวัสดุ/ชิ้นงานโครงสร้าง 1 ชุด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาซื้อภาคขยายสัญญาณ (Amplifier) สำหรับชุดวัดเฟร์โรอิเล็กตริก จำนวน 1 ชุด

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 6 รายการ เครื่องชั่งวิเคราะห์ เครื่องควบคุมความชื้น เครื่องทำสูญญากาศ ตู้อบฯลฯ

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาจ้างทำครุภัณฑ์ ตู้ดูดควัน ขนาดไม่น้อยกว่า 1.2x2.35x1.05 เมตร จำนวน 1 ตู้

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อเตาเผาไฟฟ้าอุณหภูมิสูง จำนวน 1 เตา

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องทดสอบค่ากำลังอัด จำนวน 1 เครื่อง

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อระบบบันทึกภาพดิจิตอลเพื่อการตรวจสอบ 1 ระบบ ครั้งที่ 2

สำนักหอสมุด

สอบราคาซื้อระบบควบคุมการใช้ห้องอ่านเดี่ยว ชั้น 2

สำนักหอสมุด

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 5, 6, 7 คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ ระบบบันทึกภาพดิจิตอลเพื่อการตรวจสอบ จำนวน 1 ระบบ

สำนักหอสมุด

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ ระบบควบคุมการใช้ห้องอ่านเดี่ยว ชั้น 2 จำนวน 1 ระบบ

สำนักหอสมุด

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ ชุดควบคุมการผลิตสื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 ชุด

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ เครื่องจัดเรียงเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ กล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 22 ชุด

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ กล้องจุทรรศน์สเตอริโอ ฐานสำรองไฟ

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ ชุดอุปกรณ์กรองตัวทำละายฯ เครื่องควบคุณอุณหภูมิแบบไฮบริไดเซชั่น

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ กล้องบันทึกภาควีดีโอ

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ฯ

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ เครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิ เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ กล้องจุลทรรศน์ชนิดสองตา จำนวน 16 ชุด

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 5 รายการ เครื่องตรวจปริมาณออกซิเจน อ่างน้ำ เครื่องอุ่นสไลด์ เครื่อวัด

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาจ้างเปี่ยนพรมปูพื้นห้องสำนักงาน ผู้อำนวยการและห้องประชุมบุญสม มาร์ติน

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องดูดไอกรดสำหรับเตาย่อยสลายเจดาลไนโตรเจน 1 ชุด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดอุปกรณ์เครื่องมือวัด 1 ชุด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ เวอร์เนียร์ สาธิตการสอน ไมโครสาธิตการสอน

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายวีดีโอ จำนวน 1 ชุด

คณะพยาบาลศาสตร์

สอบราคาซื้อพัสดุ 1 รายการ เครื่องมือยึดกระดูกขากรรไกร จำนวน 1 ชุด

คณะทันตแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อพัสดุ 2 รายการ เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า

คณะทันตแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ คอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง LCD 1 เครื่อง

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อรถยนต์กระบะ จำนวน 1 คัน

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายกาย เครื่องกลั่นไอน้ำ

คณะเกษตรศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องรีดผสมดิน จำนวน 1 เครื่อง

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องกดอัดระบบไฮโดรลิก (Hydraulic Press) จำนวน 1 เครื่อง

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อพลาสเตอร์ใส ขนาด 12"x 10 หลาฯ จำนวน 3,240 กล่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 รายการ แผ่นเทปปิดแผลชนิดยืดหยุ่นเล็กน้อย

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 รายการ ขวดสูญญากาศสำหรับดูดสารคัดหลั่ง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซจ้างบริการรักษาความปลอดภัยในอาคารเฉลิมพระบารมีและอาคารตะวันกังวานพงศ์

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุสารเคมี จำนวน 49 รายการ

คณะวิทยาศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา กล้องจุลทรรศหัวกลับ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

คณะเทคนิคการแพทย์

สอบราคาจ้างแก้ไขปัญหาดินทรุดตัวพื้นที่ด้านหลังสำนักบริการวิชาการ

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 7 รายการ ไอวีแคทติเตอร์ ขนาดต่าง ๆ

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 27 รายการ น้ำเกลือขนาดต่าง ๆ

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 13 รายการ ถุงบรรจุเลือดขนาดต่าง ๆ

คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 6 รายการ Bubble Membrane

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและสำหรับงานวิจัยและสารสนเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง ในสารละลาย จำนวน 2 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อชุดตรวจฮีโมโกลบินด้วยกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณ ดี เอ็น เอ จำนวน 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงแยก ดี เอ็น เอ ชนิดอุณหภูมิ 0 องศา

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อเครื่องชั่งละเอียดพิเศา จำนวน 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดวงจรปิดพร้อมจอมอนิเตอร์ 1 ชุด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่อง GC/MS

คณะวิทยาศาสตร์

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ดี เอ็น เอ จากแผ่นเจล จำนวน 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 รายการ ชุดสายสวนชนิดสองช่องในท่อเดียวกัน

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อ Blood Line tubing สายส่งเลือดใช้กับตัวกรองไตเทียม 3,000 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ อุปกรณ์ในการให้สารน้ำทางเส้นเลือดโดยแบ่งปริมาตร 8,000 ชุด

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาหารเลี้ยงเชื้อ ขนาดต่าง ๆ จำนวน 28 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 28 รายการ รายละเอียดแนบ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์และเครื่องแก้ว จำนวน 19 รายการ

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 รายการ ไม้ค้ำกันอลูมิเนียม เคนขาเดียว วอล์กเกอร์อลูมิเนียม

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ เฝือกปูน

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ Elastic Bandage

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 รายการ ชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่อง infusion Pump

คณะแพทยศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงคลินิกบริการทันตกรรมสำหรับอาจารย์

คณะทันตแพทยศาสตร์

สอบราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทไข่สด

คณะแพทยศาสตร์

   
   
ประวัติความเป็นมา | การแบ่งส่วนราชการ | บุคลากรกองคลัง | หนังสืิอเวียนกองคลัง | E-Office | E-Office_MC-OP
Copyright 2007@ Phichaya Tarawatcharuk