งานบัญชี

งานบัญชี

งานบัญชี เป็นหน่วยงานหนึ่งที่สังกัดกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

หน้าที่ของงานบัญชี

 • บันทึกรายการบัญชี
 • บันทึกรายการบัญชีตามระบบบัญชี 3 มิติ
 • นำส่งข้อมูลตามระบบบัญชี GFMIS ของกรมบัญชีกลาง
 • จัดทำรายงานการเงินของส านักงานมหาวิทยาลัย
 • จัดทำรายงานการเงินตามระบบบัญชี GFMIS ของกรมบัญชีกลาง
 • จัดเก็บรักษาเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับหมอบหมาย

  บุคลากรในสังกัดงานบัญชี

  งานบัญชี มีบุคลากรรับผิดขอบในการปฏิบัติงานรวม 7 คน แบ่งหน้าที่ตามความรับผิดชอบแยกตามงบประมาณเงินแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ สำหรับคณะต่างๆ ดังนี้

  1. นางยุวดี คำวงศ์ษา

  ติดต่อประสานงานกับส่วนงาน

 • 04 - คณะสังคมศาสตร์
 • 05 - คณะวิทยาศาสตร์
 • 10 - คณะเภสัชศาสตร์

  2. นางอมรลักษณ์ กายสุต

  ติดต่อประสานงานกับส่วนงาน

 • 01 - คณะมนุษยศาสตร์
 • 02 - คณะศึกษาศาสตร์
 • 03 - คณะวิจิตรศิลป์
 • 08 - คณะเกษตรศาสตร์
 • 09 - คณะทันตแพทยศาสตร์
 • 11 - คณะเทคนิคการแพทย์
 • 12 - คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 - คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • 15 - คณะบริหารธุรกิจ
 • 17 - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • 18 - คณะการสื่อสารมวลชน
 • 26 - ศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขเอเชียแปซิฟิก
 • 31 - สถาบันวิจัยสังคม
 • 53 - สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

  3. นางสุภารัตน์ มณีวรรณ์

  ติดต่อประสานงานกับส่วนงานของสำนักงานมหาวิทยาลัย (71) ดังนี้

 • 1.1 กองคลัง
 • 1.2 กองแผนงาน
 • 1.3 กองวิเทศสัมพันธ์
 • 1.4 กองกลาง
 • 1.5 กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ
 • 1.6 กองกฎหมาย
 • 1.7 ศูนย์บริหารงานวิจัย
 • 1.8 สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน
 • 1.9 กองพัฒนานักศึกษา
 • 1.10 สำนักงานตรวจสอบภายใน
 • 1.11 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
 • 1.12 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย (หริภุญไชย)

  4. นางสาวอรวรรณ ภาสุระอารีย์

  ติดต่อประสานงานกับส่วนงาน

 • 19 - คณะรัฐศาสตร์
 • 21 - คณะนิติศาสตร์
 • 22 - วิทยาลัยศิลป สื่อ และเทคโนโลยี
 • 23 - วิทยาลัยนานาชาติ
 • 41 - สถาบันภาษา
 • 43 - สถาบันพิภพวิทยา
 • 44 - สถาบันเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
 • 45 - สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน
 • 52 - สำนักทะเบียนและประมวลผล
 • 54 - สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 • 90 - สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

  5. นายสันติพงศ์ พรหมประสิทธิ์

  ติดต่อประสานงานกับส่วนงาน

 • 06 - คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • 07 - คณะแพทยศาสตร์
 • 13 - คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • 16 - คณะเศรษฐศาสตร์
 • 20 - บัณฑิตวิทยาลัย
 • 30 - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • 33 - สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 34 - สำนักบริการวิชาการ
 • 50 - สำนักหอสมุด
 • 51 - สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

  6. นางแสงเพชร ศานติอาภา

  ติดต่อและประสานงานกับทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับบัญชีเงินรายได้มหาวิทยาลัย

  หัวหน้างานบัญชี


  นาง อรวรรณ รวยสูงเนิน
  นักการเงินและบัญชี

  ภารกิจ: ดูแลความรับผิดชอบ มอบหมายความรับผิดชอบภายในงานบัญชี

  รายชื่อบุคลากรงานบัญชี

  ดูรายชื่อบุคลากรงานบัญชี

 • Go to top