กองคลังสำนักงานมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้าน การบริหารการเงิน การคลัง และการพัสดุ บนพื้นฐานการบริหารจัดการที่ดี แบบมีส่วนร่วม และการบริการที่ดี
Untitled Document


ลิงค์หน่วยงานภาครัฐ

ลิงค์หน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

" กองคลัง สนับสนุนด้าน การบริหารการเงิน การคลัง และการพัสดุ บนพื้นฐานการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม และการบริการที่ดี "
upload data
ข่าวประชาสัมพันธ์
---------------------------------------------------------------------------------------------
ข่าวประชาสัมพันธ์ : What News?

รายละเอียดแผนการขึ้นระบบ Oracle application version R12

การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี
แบบฟอร์มใบสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (ส่วนงาน)
แบบฟอร์มการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาซึ่งผู้บริจาคสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

แบบฟอร์มใบสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (ส่วนงาน)
แบบฟอร์มใบสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วงเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนภายในส่วนงาน  
ประกาศคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการบริหารการการเงิน  
ประกาศคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการบริหารการพัสดุ  
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย  
ขออนุมัติยกเว้นให้ส่วนงาน ตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได้น้อยกว่าร้อยละ ๒๐  
ส่วนงาน หน่วยงาน สามารถดาวน์โหลดคู่มือแนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชีในระบบ 3 มิติที่ปรับปรุงใหม่  ได้ที่นี่  
แบบคำร้องการขอหนังสือรับรอง
วิธีปฏิบัติสำหรับการขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จรายเดือน บำเหน็ดตกทอดของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
แบบฟอร์มขออนุมัติกันเงินงบประมาณเงินรายจ่ายปี...ไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี
----------------------------------------------------------------------------------------------

รายการผลการปฏิบัติงานของกองคลัง
การประกันคุณภาพ QA  SAR

ประกันคุณภาพการปฏิบัติงานกองคลัง ปี2551
ประกันคุณภาพการปฏิบัติงานกองคลัง ปี2550
ประกันคุณภาพการปฏิบัติงานกองคลัง ปี2548
ประกันคุณภาพการปฏิบัติงานกองคลัง ปี2547

แผนภูมิและอัตรากำลังกองคลัง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ระเบียบข้อบังคับ

 
Copyright © 2011, Financial Division Chaing Mai University, All right reserved.
By. Jaturon Ruaysoongnern