ข่าวประชาสัมพันธ์จากกองคลังข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

ชนิด หัวข้อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ข่าวประกาศร่าง TOR มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างประกวดราคาจ้างดูแลทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางบริเวณรอบอ่างแก้ว ด้วยวิธีทางการอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18 มิ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารภาควิชาคณิตศาสตร์และอาคารภาควิชาสถิติ(อาคาร45ปี(SCB4)อาคารคณิตศาสตร์ และอาคารสถิติ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61ถึงวันที่ 30 ก.ย 62 จำนวน 1 รายาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มิ.ย. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ (น้ำยา Heamo) 15 มิ.ย. 2561

ล็อกอิน

ระบบอื่นๆ

แจ้งรับหนังสือกองคลัง Finance KM
บัญชี 3 มิติ
ประกาศข้อบังคับ มช.  
   
   
   
   
   
   
   

ค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกระดับ แยกตามหลักสูตรและสาขา

ระดับ พ.ศ. ชื่อ หน่วยงาน วันที่ลงประกาศ
ประกาศนียบัตร 2561 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมสำหรับทันตแพทย์ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมทั่วไป คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2561 คณะทันตแพทยศาสตร์ 22 พ.ค. 2561
ปริญญาตรี 2561 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรนานาชาติ) ปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 22 พ.ค. 2561
ประกาศนียบัตร 2560 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมสำหรับทันตแพทย์ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะทันตแพทยศาสตร์ 06 ก.ค. 2560

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ ประเภทประกาศ หน่วยงาน วันที่ประกาศ
คณะวิทยาศาสตร์ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด อาคารชีววิทยา 1 อาคารชีววิทยา 2 อาคารศูนย์วิจัยและบริการจีโนมพืชเศรษฐกิจ อาคารต่อเติมอาคารชีววิทยา 1อาคารเลี้ยงสัตว์ทดลองอาคารหอพรรณไม้อาคารตัวอย่างพืช จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 15 มิ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องน้ำนักศึกษา ชั้น 1,2 อาคารฟิสิกส์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 14 มิ.ย. 2561
ประกาศยกเลิกการจัดซื้อเครื่องไฟฟ้าสำรองต่อเนื่อง UPS โดยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 14 มิ.ย. 2561

หัวข้อร่างขอบเขตงาน (TOR)

ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคา

หัวข้อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารภาควิชาคณิตศาสตร์และอาคารภาควิชาสถิติ(อาคาร45ปี(SCB4)อาคารคณิตศาสตร์ และอาคารสถิติ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61ถึงวันที่ 30 ก.ย 62 จำนวน 1 รายาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะวิทยาศาสตร์ 18 มิ.ย. 2561 14:46
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 ถึงวันที่ 30 ก.ย 62 จำนวน 1 รายาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะวิทยาศาสตร์ 15 มิ.ย. 2561 14:20
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาด 160 ลิตร รุ่น XL-160 ยี่ห้อ Taylor-Wharton พร้อมโครงการเหล็กชุบการ์วาไนซ์มีล้อเลื่อน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิทยาศาสตร์ 15 มิ.ย. 2561 11:33

ภาพกิจกรรมกองคลัง

ต้อนรับคุณชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในโอกาสที่มาบรรยายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อการวิจัยและพัฒนา
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน บริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคุณชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในโอกาสที่มาบรรยายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อการวิจัยและพัฒนา และการให้บริการวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีคณะผู้บริหารด้านการคลังมหาวิทยาลัยของรัฐเข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561
Go to top