หัวข้อร่างขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารการประกวดราคา

ลง TOR ใหม่ ดูประกาศ TOR เดิม

หน้า 1 ลำดับที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 848 รายการ
หัวข้อประกาศ TOR หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะ ไฟล์แนบ
งานจ้างรักษาความปลอดภัยพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 6 พื้นที่ประจำปี 2561 กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย 18 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-1693774810.pdf
ร่างขอบเขตของาน ชุดห้องปฏิบัติการทางเคมีและชุดห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่2) คณะอุตสาหกรรมเกษตร 18 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-110938882.pdf
จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณสำนักงานคณะนิติศาสตร์ อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะนิติศาสตร์ 18 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-693552453.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่าง TOR รายการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-1609440229.pdf
เครื่องวัดค่าสายตาระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง คณะแพทยศาสตร์ 16 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-236584949.pdf
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์(หุ่นจำลอง) จำนวน 2 รายการ คณะแพทยศาสตร์ 16 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-430137646.pdf
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์(หุ่นจำลอง) จำนวน 7 รายการ คณะแพทยศาสตร์ 16 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-649204189.pdf
ตู้ให้ความอบอุ่นพร้อมระบบทำหัตถการสำหรับทารกแรกเกิดในภาวะวิกฤติ จำนวน 2 ตู้ คณะแพทยศาสตร์ 16 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-1996870244.pdf
ครุภัณฑ์ประกอบห้องพักประจำอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ ขนาด 14 ชั้น จำนวน 364 ห้อง คณะแพทยศาสตร์ 11 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-522195225.pdf
หุ่นฝึกช่วยคืนชีพขั้นสูงแบบผู้ใหญ่ จำนวน 5 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 11 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-694040718.pdf
หุ่นฝึกใส่สายสวนเข้าหลอดเลือดดำส่วนกลาง จำนวน 10 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 11 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-1240914964.pdf
ระบบป้องกันการบุกรุกทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ คณะแพทยศาสตร์ 11 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-947378223.pdf
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ชุดห้องปฏิบัติการทางเคมีและชุดห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา(ฉบับปรับปรุง) คณะอุตสาหกรรมเกษตร 10 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-146084597.pdf
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ครั้งที่ 2 งานปรับปรุงและต่อเติมอาคารโรงงานกล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ คณะวิทยาศาสตร์ 09 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-1910164449.pdf
ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference:TOR) ครั้งที่ 1 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 09 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-529163941.pdf
ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR ชุดเครื่องมือผ่าตัดช่องท้องสำหรับสัตว์เล็ก จำนวน 1 ชุด คณะสัตวแพทยศาสตร์ 08 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-178704812.pdf
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี 08 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-1483605402.pdf
ร่างขอบเขตงานจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยหอพัก 4 พื้นที่ (หอพัก 14 อาคาร, หอพัก ๔๐ ปี, หอพักสีชมพู และ หอพักแม่เหียะ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 08 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-306372585.pdf
ร่างของเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างครั้งที่ 1 งานปรับปรุงและต่อเติมอาคารโรงงานกล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ คณะวิทยาศาสตร์ 03 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-127640710.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างขอบเขต TOR งานจ้างปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์รอบอาคารหอธรรม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 03 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-526855457.pdf

หน้า

Go to top